Hoppa till innehållet


KURSPLAN

VFU 1 - Ämneslärare 7,5 högskolepoäng

Student Teaching 1
Grundnivå, U0010P
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

Grundläggande behörighet samt U0042P Läraruppdraget: lärarens yrkesroll, eleven och samhällsuppdraget (15 hp)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
  • agera i enlighet med skolans värdegrund
  • ta initiativ till dialog och samverkan med elever och skolans personal samt till kunskapsinhämtande om olika delar av verksamheten
  • formulera sig kring sitt yrkesval, sina styrkor och behov av ytterligare kunskap för att utveckla en professionsidentitet
  • identifiera och beskriva sätt att genomföra undervisning i det ämne i vilket VFU genomförs
  • leda och genomföra viss egen undervisning med stöd av pedagogiska modeller, ämnesdidaktik, didaktiska metoder och lärandeteorier, anvisat undervisningsmaterial och handledning
Efter halva kursen förväntas studenten kunna:
  • enskilt förbereda och tillsammans med VFU-handledare och VFU-kursledare delta i ett strukturerat trepartssamtal. Samtalet syftar till att bedöma studentens förmåga att formulera, definiera och värdera sin egen progression i relation till kursens mål.

Kursinnehåll
Verksamhetsförlagd utbildning i för programmet adekvat skolform. Studenten tillämpar utbildningsvetenskaplig teori och aktuell ämnesteori, ämnesdidaktik och metodik. 
Studenten följer sin handledare och deltar i för lärare förekommande arbetsuppgifter med särskilt fokus på kursens lärandemål. Kursinnehållet förtydligas i kursens studiehandledning.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Inför kursen genomför kursansvarig universitetslärare introduktionsmöten med studenter och VFU-handledare där kursens mål, examinationer och bedömningskriterier behandlas. Studenten genomför den verksamhetsförlagda utbildningen i för utbildningen adekvat skolform och åldersspann enligt anvisningar i kursens studiehandledning. Studenten för under VFU-perioden en loggbok av reflekterande karaktär under VFU-perioden som används som underlag för studentens och handledarens kontinuerliga handledningssamtal samt för genomförandet av ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska examinationsuppgifter. Under den senare delen av kursen genomför student, handledare och universitetslärare ett obligatoriskt strukturerat trepartssamtal enligt anvisning i programmets VFU-handbok. VFU-perioden avslutas genom ett obligatoriskt ämnesdidaktiskt praxisseminarium.
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination sker efter genomförd VFU enligt anvisning i kursens studiehandledning. Den individuella examinationsuppgiften ska baseras på en genomförd lektionssekvens som antingen är inspelad eller som har föregåtts av lektionsbesök. Kursmålen examineras individuellt med kriterier som utgår från studentens tillämpning av sociala, pedagogiska och didaktiska kunskaper och förståelser, färdigheter och förmågor samt värderingsförmågor och förhållningssätt. Efter avslutad kurs gör examinator/kursledare en individuell helhetsbedömning av studentens insatser under VFU. I denna bedömning ingår handledarens avslutande bedömning av studentens insatser, individuella skriftliga examinationsuppgifter samt övriga kursuppgifter enligt anvisning i kursens studiehandledning. Skriftliga inlämningsuppgifter samt erfarenhetsutbyte behandlas under ett campusförlagt obligatoriskt praxisseminarium en dag under den sista veckan av VFU-perioden. Examinators bedömning av de individuella skriftliga examinationsuppgifterna sker efter kursens slut. Student som underkänts vid två kurstillfällen i samma kurs har ej rätt att fullfölja utbildningen. Examinationsformer, bedömnings- samt betygskriterier förtydligas i kursens studiehandledning.
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Övrigt
Lägst godkänt betyg på kursen krävs för antagning till VFU 2, Ämneslärare, U0020P.

Examinator
Annbritt Palo

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Relevant litteratur från föregående kurser, aktuella styrdokument samt relevanta vetenskapliga artiklar.
Ytterligare litteratur med relevans för respektive ämnesinriktning tillkommer.

Referenslitteratur
Se också Skolinspektionens hemsida för nedladdning av referenslitteratur:
Betyg i gymnasieskolan 2011, kvalitetsgranskning, rapport nr 2011:4 (pdf-fil)
Betygsättning i gymnasieskolan, kvalitetsgranskning, rapport nr 2010:12 (pdf-fil)

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0007Trepartssamtal med uppföljningU G VG *1.50ObligatoriskV17
0009Individuella ämnesdidaktiska examinationsuppgifter: Undervisningssekvens i ämnet med ämnesteoretisk, ämnesdidaktisk och metodisk analysU G VG *3.00ObligatoriskH21
0010Genomförd VFU inkl ämnesdidaktiskt praxisseminariumU G#3.00ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Christer Wiklund, Prefekt vid institutionen för konst, kommunikation och lärande 2011-04-08

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10