KURSPLAN

VFU 1 - Ämneslärare 7,5 Högskolepoäng

Student Teaching 1
Grundnivå, U0010P
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Christer Wiklund, Prefekt vid institutionen för konst, kommunikation och lärande 2011-04-08

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-11-12

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

Grundläggande behörighet samt U0042P Läraruppdraget: lärarens yrkesroll, eleven och samhällsuppdraget (15 hp)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
  • agera i enlighet med skolans värdegrund
  • ta initiativ till dialog och samverkan med elever och skolans personal samt till kunskapsinhämtande om olika delar av verksamheten
  • formulera sig kring sitt yrkesval, sina styrkor och behov av ytterligare kunskap för att utveckla en professionsidentitet
  • identifiera och beskriva sätt att genomföra undervisning
  • leda och genomföra viss egen undervisning med stöd av pedagogiska modeller, anvisat material och handledning
Efter halva kursen förväntas studenten kunna:
  • enskilt förbereda och tillsammans med VFU-handledare och VFU-kursledare delta i ett strukturerat trepartssamtal. Samtalet syftar till att bedöma studentens förmåga att formulera, definiera och värdera sin egen progression i relation till kursens mål.

Kursinnehåll
Verksamhetsförlagd utbildning i för programmet adekvat skolform. Studenten tillämpar utbildningsvetenskapig teori och aktuell ämneskunskap. Studenten följer sin handledare och deltar i för lärare förekommande arbetsuppgifter med särskilt fokus på kursens lärandemål. Kursinnehållet förtydligas i kursens studiehandledning.

Genomförande
Inför kursen genomför kursansvarig universitetslärare introduktionsmöten med studenter och VFU-handledare där kursens mål, examinationer och bedömningskriterier behandlas. Studenten genomför den verksamhetsförlagda utbildningen i för utbildningen adekvat skolform och åldersspann enligt anvisningar i kursens studiehandledning. Studenten för en loggbok av reflekterande karaktär under VFU-perioden som används som underlag för studentens och handledarens kontinuerliga handledningssamtal samt för genomförandet av vissa examinationsuppgifter. Under den senare delen av kursen genomför student, handledare och universitetslärare ett obligatoriskt strukturerat trepartssamtal enligt anvisning i programmets VFU-handbok. VFU-perioden avslutas genom ett obligatoriskt praxisseminarium som förläggs till campus.

Examination
Examination sker efter genomförd VFU enligt anvisning i kursens studiehandledning. Kursmålen examineras individuellt med kriterier som utgår från studentens tillämpning av sociala och didaktiska kunskaper och förståelser, färdigheter och förmågor samt värderingsförmågor och förhållningssätt. Efter avslutad kurs gör examinator en individuell helhetsbedömning av studentens insatser under VFU. I denna bedömning ingår handledarens avslutande bedömning av studentens insatser, individuella skriftliga examinationsuppgifter samt övriga kursuppgifter enligt anvisning i kursens studiehandledning. Skriftliga inlämningsuppgifter samt erfarenhetsutbyte behandlas under ett campusförlagt obligatoriskt seminarium under den sista dagen av VFU-perioden. Examinators bedömning av de individuella skriftliga examinationsuppgifterna sker efter kursens slut.  Student som underkänts vid två kurstillfällen i samma kurs har ej rätt att fullfölja utbildningen. Examinationsformer, bedömnings- samt betygskriterier förtydligas i kursens studiehandledning.

Övrigt
Lägst godkänt betyg på kursen krävs för antagning till VFU 2, Ämneslärare, U0020P.

Examinator
Annbritt Palo

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Relevant litteratur från föregående kurser, aktuella styrdokument samt relevanta vetenskapliga artiklar.
Ytterligare litteratur med relevans för respektive ämnesinriktning tillkommer.

Referenslitteratur
Se också Skolinspektionens hemsida för nedladdning av referenslitteratur:
Betyg i gymnasieskolan 2011, kvalitetsgranskning, rapport nr 2011:4 (pdf-fil)
Betygsättning i gymnasieskolan, kvalitetsgranskning, rapport nr 2010:12 (pdf-fil)

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0006Genomförd VFU enligt anvisning inkl praxisseminarium3.0TG U G#
0007Trepartssamtal med uppföljning1.5TG U G VG
0008Individuella examinationsuppgifter3.0TG U G VG