Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Svenska 1 för grundlärare 4-6 15 högskolepoäng

Swedish 1 for intermediate-level teachers at the compulsory school
Grundnivå, U0011S
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Svenska
Ämnesgrupp (SCB)
Svenska/nordiska språk

Behörighet

Grundläggande behörighet + kursen U0042P, Läraruppdraget: lärarens yrkesroll, eleven och samhällsuppdraget 15 hp på grundlärarprogrammet eller motsvarande. Eller: sökande med lärarutbildning som avser att utöka sitt undervisningsområde


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

  Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 

  •  problematisera hur estetiska lärprocesser kan användas som pedagogiskt verktyg för läs- och skrivutveckling (1)  
  • konstruera ett didaktiskt moment där undervisningen med utgångspunkt i skolans styrdokument och svenskämnets didaktik stödjer elevers kommunikativa utveckling i en multimodal värld (1)
  • redogöra för grunderna i svenska språkets morfologiska och syntaktiska struktur (2) 
  • analysera skriftliga elevtexter ur ett språkligt perspektiv och förhålla sig kritiskt till läromedel i grammatik för åldersgruppen (2) 
  • problematisera sätt att bedöma muntliga, skriftliga och multimodala elevtexter (3) 
  • analysera och diskutera läs- och skrivutveckling ur ett första- och ett andraspråksperspektiv (3)   

Kursinnehåll

  Moment 1: Estetiska, språkliga och didaktiska lärprocesser 5 hp

I momentet arbetar studenterna med berättande utifrån språkliga och estetiska uttrycksformer. Elevers fortsatta läsutveckling, växande ordförråd och stilistiska utveckling

fokuseras.

Moment 2: Språkets struktur 5 hp

I momentet studeras svenska språkets struktur och iscensättning av svensk språkundervisning i en flerspråkig/heterogen skola. Kunskapen tillämpas i analysuppgifter av såväl grammatik som autentiska elevtexter. 
 

Moment 3: Läs- och skrivutveckling 5 hp

I momentet studeras elevers fortsatta språkutveckling och de olika stegen i barns läsande och skrivande. Kunskapen tillämpas i didaktiskt inriktade uppgifter. 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av lärar- eller studentledda föreläsningar, övningar, seminarier, grupp- och helklassdiskussioner, handledning, nätbaserat arbete, lärar- och studentlett responsarbete m.m.  Genomförandet bygger på studentaktiva arbetssätt, vilket innebär att kursen designas utifrån tanken om ett individuellt ansvar i ett gemensamt kunskapsbyggande tillsammans med kurskamrater och lärare. Studenten tar ansvar för inläsning enligt anvisningar, samt deltar i undervisningen genom att aktivt bidra med egna iakttagelser, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Utanför lektionstid deltar studenten vid studiegruppsarbeten av olika slag, inklusive responsarbeten.

Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.  


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Moment 1 examineras individuellt genom multimodal presentation och muntliga examinationer.

Moment 2 examineras individuellt genom skriftliga examinationsuppgifter.

Moment 3 examineras individuellt genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform. 


Examinator
Märtha Andersson

Övergångsbestämmelser
Kursen U0011S motsvarar kursen U0001S

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Moment 1: Estetiska och språkliga och didaktiska lärprocesser, 5 hp

Bergh Nestlog, E. och Danielsson, K. (2021). Textskapande i grundskolan – utveckla funktionella skrivpraktiker. Lund: Studentlitteratur

Ehrlin, A. (2020). Estetiska uttrycksformer i teori och praktik: bild-, drama - och musikdidaktik. Stockholm: Liber.

Körling, A-M., (2017). Textsamtal och bildpromenader. Stockholm: Lärarförlaget. (190 sidor)


Wiklund. U. (2009). När kulturen knackar på skolans dörr. Klippan. Sveriges utbildningsradio. (100 sidor)

Moment 2: Språkets struktur, 5 hp


Boström, L. & Josefsson, G. (2006). Vägar till grammatik. Lund: Studentlitteratur.

Palmér, A. & Östlund-Stjärnegårdh, E. (2015). Bedömning av elevtext – enligt Lgr11 och Lgy11. Stockholm: Natur och Kultur.

Myndigheternas skrivregler. Åttonde upplagan. Institutet för språk och folkminnen. Språkrådet.

Rehnqvist, G. & Svensson, G. (2019). Lära om språk. 3:e upplagan. Malmö: Gleerups. (valda delar)Moment 3: Läs- och skrivutveckling, 5 hp

Fridolfsson, I. (2015). Grunderna i läs- och skrivinlärning. Lund: Studentlitteratur (kap. 8, 10)

Gear, A. (2016). Att skriva faktatexter. Stockholm: Natur & Kultur. (223 sidor)


Skolverket (2018). Att bedöma resonemang om källornas och informationens användbarhet för år 6. Skolverket: Stockholm.
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/bedomning-i-grundskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-grundskolan/bedomningsstod-svenska-svenska-som-andrasprak-grundskolan#h-Attbedomaresonemangomkallornasinformationensanvandbarhetiarskurs6

Skolverket. (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (Reviderad 2019). https://www.skolverket.se/publikationer?id=4206

Skolverket. (2017). Kommentarmaterial till kursplanen i svenska. [Elektronisk resurs]. https://www.skolverket.se/publikationer?id=3808

Skolverket (2017). Kommentarmaterial till kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk. [Elektronisk resurs] https://www.skolverket.se/publikationer?id=2827

Språkrådet (2017). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. [Elektronisk resurs] http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/publikationer/institutets-publikationer/sprakvard/2017-07-06-svenska-skrivregler-2017.html

Tjernberg, C. (2018). Processinriktad läs- och skrivundervisning - en väg till inkludering. Stockholm: Liber. (160 sidor)

Westlund, B. (2015). Aktiv läskraft för mellanstadiet. Stockholm: Natur & Kultur. (248 sidor).

Aktuella artiklar från internationella vetenskapliga tidskrifter, andra medieexempel samt ett antal barn- och ungdomsböcker tillkommer (titlar samt författare framkommer studiehandledningen).

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004Multimodal individuell presentation och muntliga examinationerU G VG5.00ObligatoriskH20
0005Skriftliga individuella examinationsuppgifterU G VG5.00ObligatoriskH20
0006Skriftliga individuella inlämningsuppgifterU G VG5.00ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-08-10