KURSPLAN

Svenska 1 för grundlärare 4-6 15 högskolepoäng

Swedish 1 for intermediate-level teachers at the compulsory school
Grundnivå, U0011S
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Svenska
Ämnesgrupp (SCB)
Svenska/nordiska språk

Behörighet

Grundläggande behörighet + kursen U0042P, Läraruppdraget: lärarens yrkesroll, eleven och samhällsuppdraget 15 hp på grundlärarprogrammet eller motsvarande. Eller: sökande med lärarutbildning som avser att utöka sitt undervisningsområde


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  •  problematisera hur estetiska lärprocesser kan användas som pedagogiskt verktyg för läs- och skrivutveckling (1)  
  • konstruera ett didaktiskt moment där undervisningen med utgångspunkt i skolans styrdokument och svenskämnets didaktik stödjer elevers kommunikativa utveckling i en multimodal värld (1)
  • kan grunderna i satsanalys och textanalys (2)
  • analysera och förhålla sig kritisk till grammatikundervisning i läromedel för åldersgruppen i en heterogen/flerspråkig miljö/klass/grupp (2)
  • problematisera sätt att bedöma muntliga, skriftliga och multimodala elevtexter (2,3)
  • analysera och diskutera läs- och skrivutveckling ur ett första- och ett andraspråksperspektiv (3) 

Kursinnehåll

  Moment 1: Estetiska, språkliga och didaktiska lärprocesser 5 hp

I momentet arbetar studenterna med berättande utifrån språkliga och estetiska uttrycksformer. Elevers fortsatta läsutveckling, växande ordförråd och stilistiska utveckling

fokuseras.

Moment 2: Språkets struktur 5 hp

I momentet studeras svenska språkets struktur och iscensättning av svensk språkundervisning i en flerspråkig/heterogen skola. Kunskapen tillämpas i analysuppgifter av såväl grammatik som autentiska elevtexter. 
 

Moment 3: Läs- och skrivutveckling 5 hp

I momentet studeras elevers fortsatta språkutveckling och de olika stegen i barns läsande och skrivande. Kunskapen tillämpas i didaktiskt inriktade uppgifter. 


Genomförande

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av lärar- eller studentledda föreläsningar, övningar, seminarier, grupp- och helklassdiskussioner, handledning, nätbaserat arbete, lärar- och studentlett responsarbete m.m.  Genomförandet bygger på studentaktiva arbetssätt, vilket innebär att kursen designas utifrån tanken om ett individuellt ansvar i ett gemensamt kunskapsbyggande tillsammans med kurskamrater och lärare. Studenten tar ansvar för inläsning enligt anvisningar, samt deltar i undervisningen genom att aktivt bidra med egna iakttagelser, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Utanför lektionstid deltar studenten vid studiegruppsarbeten av olika slag, inklusive responsarbeten. 


Examination

Moment 1 examineras individuellt genom multimodal presentation och muntliga examinationer.

Moment 2 examineras individuellt genom skriftliga examinationsuppgifter.

Moment 3 examineras individuellt genom skriftliga inlämningsuppgifter. 


Examinator
Märtha Andersson

Övergångsbestämmelser
Kursen U0011S motsvarar kursen U0001S

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bjar, L. m.fl. (2006). (red) Det hänger på språket. Lund: Studentlitteratur (sid. 319 - 348).

Eriksson, J., Grönvall Fransson, C, Johansson, K. A. (2017). Kreativ grammatikundervisning: från förskoleklass till år 6. Ingarö: Columbus förlag AB.

Frank, E. (2009). Läsförmågan bland 9 - 10-åringar: betydelsen av skolklimat, hem- och skolsamverkan, lärarkompetens och elevers hembakgrund. [Elektronisk resurs] Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2009. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/20083/1/gupea_2077_20083_1.pdf

Gear, A. (2016). Att skriva faktatexter. Stockholm: Natur & Kultur.

Körling, A-M., (2017). Textsamtal och bildpromenader. Stockholm: Lärarförlaget.

Liberg, C., Geijerstam, Å. & Folkeryd, J. (2010), Utmana, utforska, utveckla! Om läs- och skrivprocessen i skolan. Lund: Studentlitteratur.

Medierådet (2017). Ungar & medier 2017: fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier. Stockholm: Medierådet. [Elektronisk resurs]. https://statensmedierad.se/publikationer/ungarochmedier/ungarmedier2017.2344.html

Norrby, C. & Håkansson, G. (2010), Introduktion till sociolingvistik. Stockholm: Norstedts.

Palmer, A. & Östlund- Reichenberg, M. (2014). Vägar till läsförståelse – texten, läsaren, samtalet. Stockholm: Natur & Kultur.

Stjärnegårdh, E. (2015). Bedömning av elevtext – enligt Lgr11 och Lgy11. Stockholm: Natur och Kultur.

Skolverket (2018). Att undervisa elever med svenska som andraspråk [Elektronisk resurs] https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/nyanlanda/undervisa-nyanlanda-elever

Skolverket (2018). Att bedöma resonemang om källornas och informationens användbarhet för år 6. Skolverket: Stockholm.
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/bedomning-i-grundskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-grundskolan/bedomningsstod-svenska-svenska-som-andrasprak-grundskolan#h-Attbedomaresonemangomkallornasinformationensanvandbarhetiarskurs6

Skolverket. (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (Reviderad 2017). https://www.skolverket.se/publikationer?id=2575

Skolverket. (2017). Kommentarmaterial till kursplanen i svenska. [Elektronisk resurs]. Tillgänglig:https://www.skolverket.se/publikationer?id=3808

Skolverket (2017). Kommentarmaterial till kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk. [Elektronisk resurs] https://www.skolverket.se/publikationer?id=2827

Skolverket. (2017). Nya språket lyfter. Enligt Lgr 11 Diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1-6. [Elektronisk resurs] https://www.skolverket.se/download/18.5dfee44715d35a5cdfa8e0b/1516017598734/nya-spraket-lyfter-lararhandledning.pdf

Språkrådet (2017). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. [Elektronisk resurs] http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/publikationer/institutets-publikationer/sprakvard/2017-07-06-svenska-skrivregler-2017.html

Tjernberg, C. (2016). Skrivundervisning. Processinriktat skrivande i klassrummet. Stockholm: Natur & Kultur.

Wedin, Å. (2017). Språklig mångfald i klassrummet. Stockholm: Lärarförlaget

Westlund, B. (2015). Aktiv läskraft för mellanstadiet. Stockholm: Natur & Kultur

Wiklund, U. (2009). När kulturen knackar på skolans dörr. Stockholm: Sveriges utbildningsradio.

Aktuella artiklar från internationella vetenskapliga tidskrifter, andra medieexempel samt ett antal barn- och ungdomsböcker tillkommer.


Referenslitteratur (fördjupning):

Asplund Carlsson, M., Pramling Samuelsson, I., Pramling, N., Bengt Olsson, B., Wallerstedt, C. (2008). Konsten att lära barn estetik: en utvecklingspedagogisk studie av barns kunnande inom musik, poesi och dans. Stockholm: Nordstedts Akademiska förlag.

Boström, L. & Josefsson, G. (2006). Vägar till grammatik. Lund: Studentlitteratur.

Frost, J. (2009). Läsundervisning och läsutveckling. Lund: Studentlitteratur.

Josefsson, G. (2009). Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Lund: Studentlitteratur. (2: a uppl.)

Liberg, C. Elevers läs och skrivutveckling [Elektronisk resurs]

Lundberg. I., Herrlin. K. (2005). God läsutveckling. Kartläggning och övningar. Stockholm. Natur & Kultur.

Lundberg, I. (2008). God skrivutveckling – kartläggning och undervisning. Stockholm: Natur & Kultur.

Pramling Samulesson, I., Johansson, E. (2009). Why do children involve teachers in their play and learning? European Early Childhood Education Research Journal, Vol. 17. No.1. P.77-94. [Elektronisk resurs]

Renberg, B. (2004). Bra talat, väl skrivet. (2 utgåvan). Lund: Studentlitteratur.

Svedner, P. O. (2010). Svenskämnet och svenskundervisningen: delarna och helheten. En didaktisk-metodisk beskrivning och handledning. Uppsala: Kunskapsföretaget

Svensson, A. (2009). Barnet, språket och miljön: från ord till mening. (2: a, utgåvan). Lund: Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Multimodal presentation och muntliga examinationerU G VG5.00ObligatoriskH19
0003Skriftliga inlämningsuppgifterU G VG5.00ObligatoriskH19
0002Skriftliga examinationsuppgifterU G VG5.00ObligatoriskH19