KURSPLAN

Svenska 1 för grundlärare 4-6 15 högskolepoäng

Swedish 1 for intermediate-level teachers at the compulsory school
Grundnivå, U0011S
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2020-08-20

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Svenska
Ämnesgrupp (SCB)
Svenska/nordiska språk

Behörighet

Grundläggande behörighet + kursen U0042P, Läraruppdraget: lärarens yrkesroll, eleven och samhällsuppdraget 15 hp på grundlärarprogrammet eller motsvarande. Eller: sökande med lärarutbildning som avser att utöka sitt undervisningsområde


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  •  problematisera hur estetiska lärprocesser kan användas som pedagogiskt verktyg för läs- och skrivutveckling (1)  
  • konstruera ett didaktiskt moment där undervisningen med utgångspunkt i skolans styrdokument och svenskämnets didaktik stödjer elevers kommunikativa utveckling i en multimodal värld (1)
  • kan grunderna i satsanalys och textanalys (2)
  • analysera och förhålla sig kritisk till grammatikundervisning i läromedel för åldersgruppen i en heterogen/flerspråkig miljö/klass/grupp (2)
  • problematisera sätt att bedöma muntliga, skriftliga och multimodala elevtexter (2,3)
  • analysera och diskutera läs- och skrivutveckling ur ett första- och ett andraspråksperspektiv (3) 

Kursinnehåll

  Moment 1: Estetiska, språkliga och didaktiska lärprocesser 5 hp

I momentet arbetar studenterna med berättande utifrån språkliga och estetiska uttrycksformer. Elevers fortsatta läsutveckling, växande ordförråd och stilistiska utveckling

fokuseras.

Moment 2: Språkets struktur 5 hp

I momentet studeras svenska språkets struktur och iscensättning av svensk språkundervisning i en flerspråkig/heterogen skola. Kunskapen tillämpas i analysuppgifter av såväl grammatik som autentiska elevtexter. 
 

Moment 3: Läs- och skrivutveckling 5 hp

I momentet studeras elevers fortsatta språkutveckling och de olika stegen i barns läsande och skrivande. Kunskapen tillämpas i didaktiskt inriktade uppgifter. 


Genomförande

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av lärar- eller studentledda föreläsningar, övningar, seminarier, grupp- och helklassdiskussioner, handledning, nätbaserat arbete, lärar- och studentlett responsarbete m.m.  Genomförandet bygger på studentaktiva arbetssätt, vilket innebär att kursen designas utifrån tanken om ett individuellt ansvar i ett gemensamt kunskapsbyggande tillsammans med kurskamrater och lärare. Studenten tar ansvar för inläsning enligt anvisningar, samt deltar i undervisningen genom att aktivt bidra med egna iakttagelser, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Utanför lektionstid deltar studenten vid studiegruppsarbeten av olika slag, inklusive responsarbeten. 


Examination

Moment 1 examineras individuellt genom multimodal presentation och muntliga examinationer.

Moment 2 examineras individuellt genom skriftliga examinationsuppgifter.

Moment 3 examineras individuellt genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Examinator
Märtha Andersson

Övergångsbestämmelser
Kursen U0011S motsvarar kursen U0001S

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Moment 1: Estetiska och språkliga och didaktiska lärprocesser, 5 hp

Ehrlin, A. (2020). Estetiska uttrycksformer i teori och praktik: bild-, drama - och musikdidaktik. Stockholm: Liber.

Goldberg, G. (2017). Att utveckla självständiga läsare – ett dynamiskt mindset. Stockholm: Natur & Kultur. (214 sidor)

Körling, A-M., (2017). Textsamtal och bildpromenader. Stockholm: Lärarförlaget. (190 sidor)

Liberg, C., Smidt, J. (2019). Att bli lärare i svenska. Stockholm: Liber. (204 sidor)

Wiklund. U. (2009). När kulturen knackar på skolans dörr. Klippan. Sveriges utbildningsradio. (100 sidor)

Moment 2: Språkets struktur, 5 hp

Boström, L. & Josefsson, G. (2006). Vägar till grammatik. Lund: Studentlitteratur. (ca 200 sidor)

Palmér, A. & Östlund-Stjärnegårdh, E. (2015). Bedömning av elevtext – enligt Lgr11 och Lgy11. Stockholm: Natur och Kultur. (170 sidor)

Myhill, D., Jones, A., Susan. M., Lines, H. & Watson, A. (2012). Re-thinking grammar: the impact of embedded grammar teaching on students’ writing and students’ metalinguistic understanding. Research Papers in Education. Vol. 27, No 2, s. 139–166. (28 sidor).

Rehnqvist, G. & Svensson, G. (2019). Lära om språk. 3:e upplagan. Malmö: Gleerups. (kapitel 4, 9–12). (ca 120 sidor)


Moment 3: Läs- och skrivutveckling, 5 hp

Gear, A. (2016). Att skriva faktatexter. Stockholm: Natur & Kultur. (223 sidor)

Liberg, C., Smidt, J. (2019). Att bli lärare i svenska. Stockholm: Liber. (valda delar)

Oakhill, J., Cain, K., Elbro, C. (2018). Läsförståelse – insikt och undervisning. Stockholm: Liber. (167 sidor)

Skolverket (2018). Att bedöma resonemang om källornas och informationens användbarhet för år 6. Skolverket: Stockholm.
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/bedomning-i-grundskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-grundskolan/bedomningsstod-svenska-svenska-som-andrasprak-grundskolan#h-Attbedomaresonemangomkallornasinformationensanvandbarhetiarskurs6

Skolverket. (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (Reviderad 2019). https://www.skolverket.se/publikationer?id=4206

Skolverket. (2017). Kommentarmaterial till kursplanen i svenska. [Elektronisk resurs]. https://www.skolverket.se/publikationer?id=3808

Skolverket (2017). Kommentarmaterial till kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk. [Elektronisk resurs] https://www.skolverket.se/publikationer?id=2827

Språkrådet (2017). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. [Elektronisk resurs] http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/publikationer/institutets-publikationer/sprakvard/2017-07-06-svenska-skrivregler-2017.html

Tjernberg, C. (2018). Processinriktad läs- och skrivundervisning - en väg till inkludering. Stockholm: Liber. (160 sidor)

Westlund, B. (2015). Aktiv läskraft för mellanstadiet. Stockholm: Natur & Kultur. (248 sidor).

Aktuella artiklar från internationella vetenskapliga tidskrifter, andra medieexempel samt ett antal barn- och ungdomsböcker tillkommer (titlar samt författare framkommer studiehandledningen).

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0004Multimodal individuell presentation och muntliga examinationerU G VG5.00ObligatoriskH20
0005Skriftliga individuella examinationsuppgifterU G VG5.00ObligatoriskH20
0006Skriftliga individuella inlämningsuppgifterU G VG5.00ObligatoriskH20