KURSPLAN

Speciell fastighetsrätt 7,5 högskolepoäng

Public regulations of Real Estates
Grundnivå, U0014N
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-13

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-13

Betygskala
U G VG
Ämne
Rättsvetenskap
Ämne (SCB)
Juridik och rättsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Juridisk introduktionskurs 15hp (J0046N) eller motsvarande kunskaper.


UrvalMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• redogöra för grunderna i och uppbyggnaden av den svenska markrätten
• förklara grundläggande begrepp och principer på markrättens område
• identifiera, strukturera och lösa specifika rättsliga problem som lagstiftningen aktualiserar
• strukturera, analysera och diskutera rättsliga frågeställningar där flera markrättsliga författningar aktualiseras samtidigt.

Kursinnehåll
På kursen behandlas användningen av och hushållningen med mark och naturresurser ur ett rättsligt perspektiv. Detta innefattar bl.a. de rättsliga förutsättningarna för fysisk planering (PBL), fastighetsbildning (FBL), samt miljökrav (MB) och allemansrätt.

Genomförande
Undervisningen består av webinarier och fysiska träffar innefattande föreläsningar, övningar med problemlösning och seminarier med rättsfall. Studenten bör förbereda respektive lektion genom att studera anvisat textmaterial och frågor. Studenten ska besvara frågor till varje övning och seminarium och muntligen kunna redovisa svaren inför kursdeltagarna.

Examination
I en skriftlig tentamen vid kursen slut ska studenten visa att han/hon kan redogöra för innehållet i och uppbyggnaden av den svenska markrätten, förklara grundläggande principer och begrepp inom detta rättsområde, samt ge förslag till lösningar på rättsliga problem som dessa lagstiftningar aktualiserar på ett strukturerat och korrekt sätt. Slutbetyg på kursen ges när tentamen är minst godkänd.

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med IER328, J0012N, J0031N eller J0033N eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Christina Allard

Övergångsbestämmelser
Kursen U0014N motsvarar kursen J0033N

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bengtsson, Bertil, Speciell fastighetsrätt, Iustus förlag, senaste uppl.
Julstad, Barbro, Fastighetsindelning och markanvändning, Norsteds Juridik, senaste uppl.
Rättsfall, artiklar, och annat elektroniskt material kan tillkomma och ingår då i kursfordran.

Referenslitteratur:
Ebbesson, Jonas: Miljörätt, Iustus förlag, senaste uppl.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG7.50ObligatoriskH18