Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Repertoar Dans 7,5 högskolepoäng

Repertoire Dance
Grundnivå, U0016G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Dans
Ämnesgrupp (SCB)
Dans

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkända antagningsprov till ämneslärare musik eller dans för gymnasiet


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs ha en väl utvecklad dansteknik och expressivitet i dans, fördjupat sin konstnärliga kunskap samt vidareutvecklat sin pedagogiska medvetenhet och skicklighet inom interpretation och repertoar.

Kursen består av 2 olika moment.

Lärandemål för ”Moment 1: Dansgestaltning, 5 hp”
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
•    a) praktiskt gestalta sin väl utvecklade dansteknik, expressivitet och dynamik
•    b) praktiskt tillämpa och kunna förmedla metoder för interpretation av koreografier och repertoar på en fördjupad nivå såväl individuellt som i grupp.
•    c) redogöra för och reflektera över lagar och bestämmelser för upphovsrätt och konsekvenser för danskonstens utveckling samt danskonstnärernas arbetssituation i samhället.
•    d) redogöra för, analysera och kritiskt reflektera över estetiska utgångspunkter, konstnärliga processer, förhållningssätt och koreografiska signaturer på en väl utvecklad nivå.

Lärandemål för ”Moment 2: Dans och lärande, 2,5 hp”
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
e) planera, utveckla och undervisa repertoararbete i dans utifrån en koreografisk signatur.

Kursinnehåll
Moment 1: Dansgestaltning:
•    Dansgestaltning
•    Repertoar och interpretation
•    Upphovsrättsteori
•    Koreografisk analys

Moment 2: Dans och lärande
•    Didaktik

Genomförande
Undervisningen består av kontinuerlig dansundervisning, föreläsningar, dansföreställningar, konstnärligt pedagogiskt utvecklingsarbete, självständiga studier, grupparbeten, diskussioner, reflektioner och litteraturstudier.

Examination
Moment 1: Dansgestaltning 
Prov 1) Individuell praktisk gestaltning av dans – Dansgestaltning (mål a) 
Prov 2) Individuell praktisk gestaltning av dans – repertoar och  interpretation (mål b) 
Prov 3) Individuell skriftlig examination – konstnärlig process (mål c, d) 

Moment 2: Dans och lärande 
Prov 4) Individuell muntlig och praktisk examination – Didaktik (mål e) 

För betyget VG på hela kursen krävs VG på två av tre prov. 

Restriktion: Efter ordinarie examinationstillfälle har studenten rätt till omexamination vid högst 4 tillfällen.

Examinator
Cecilia Björklund-Dahlgren

Litteratur. Gäller från Vår 2014 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Skolverket. (2011), Gymnasieskolan 2011 (Gy11). Stockholm : Statens skolverk

Alsne, M. (1988). Upphovsrätt och koreografi: en rättsjämförande studie. Diss. Uppsala : Univ.. Uppsala.

Referens
Bonjour, M. Kompendium, Den franska Danse au cour-modellen (Delas ut vid kursstart)

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
00101 Ind. praktisk gestaltning i dans Dansgestaltning moment 1U G VG *2.00ObligatoriskV14
00112 Ind. praktisk gestaltning i dans Repertoar moment 1U G VG *2.00ObligatoriskV14
00134 Ind. praktisk tillämpning av dansundervisning mom 2U G VG *2.50ObligatoriskV14
00143 Ind. skriftlig examination Konstnärlig process moment 1U G#1.00ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekten för Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-03-13

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14