Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Repertoar Dans 7,5 högskolepoäng

Repertoire Dance
Grundnivå, U0016G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Vår 2022 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Dans
Ämnesgrupp (SCB)
Dans

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkända antagningsprov till ämneslärare musik eller dans för gymnasiet


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs ha en väl utvecklad dansteknik och expressivitet i dans, fördjupat sin konstnärliga kunskap samt vidareutvecklat sin pedagogiska medvetenhet och skicklighet inom interpretation och repertoar.

Kursen består av 2 olika moment.

Lärandemål för ”Moment 1: Dansgestaltning, 5 hp”
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
•    a) praktiskt gestalta sin väl utvecklade dansteknik, expressivitet och dynamik
•    b) praktiskt tillämpa och kunna förmedla metoder för interpretation av koreografier och repertoar på en fördjupad nivå såväl individuellt som i grupp.
•    c) redogöra för och reflektera över lagar och bestämmelser för upphovsrätt och konsekvenser för danskonstens utveckling samt danskonstnärernas arbetssituation i samhället.
•    d) redogöra för, analysera och kritiskt reflektera över estetiska utgångspunkter, konstnärliga processer, förhållningssätt och koreografiska signaturer på en väl utvecklad nivå.

Lärandemål för ”Moment 2: Dans och lärande, 2,5 hp”
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
e) planera, utveckla och undervisa repertoararbete i dans utifrån en koreografisk signatur.

Kursinnehåll
Moment 1: Dansgestaltning:
•    Dansgestaltning
•    Repertoar och interpretation
•    Upphovsrättsteori
•    Koreografisk analys

Moment 2: Dans och lärande
•    Didaktik

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av kontinuerlig dansundervisning, föreläsningar, dansföreställningar, konstnärligt pedagogiskt utvecklingsarbete, självständiga studier, grupparbeten, diskussioner, reflektioner och litteraturstudier.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Moment 1: Dansgestaltning 
Prov 1) Individuell praktisk gestaltning av dans – Dansgestaltning (mål a) 
Prov 2) Individuell praktisk gestaltning av dans – repertoar och  interpretation (mål b) 
Prov 3) Individuell skriftlig examination – konstnärlig process (mål c, d) 

Moment 2: Dans och lärande 
Prov 4) Individuell muntlig och praktisk examination – Didaktik (mål e) 

För betyget VG på hela kursen krävs VG på två av tre prov. 

Restriktion: Efter ordinarie examinationstillfälle har studenten rätt till omexamination vid högst 4 tillfällen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Cecilia Björklund-Dahlgren

Litteratur. Gäller från Vår 2014 Lp 4
Skolverket. (2011), Gymnasieskolan 2011 (Gy11). Stockholm : Statens skolverk

Alsne, M. (1988). Upphovsrätt och koreografi: en rättsjämförande studie. Diss. Uppsala : Univ.. Uppsala.

Referens
Bonjour, M. Kompendium, Den franska Danse au cour-modellen (Delas ut vid kursstart)

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
00101 Ind. praktisk gestaltning i dans Dansgestaltning moment 1U G VG *2.00ObligatoriskV14
00112 Ind. praktisk gestaltning i dans Repertoar moment 1U G VG *2.00ObligatoriskV14
00134 Ind. praktisk tillämpning av dansundervisning mom 2U G VG *2.50ObligatoriskV14
00143 Ind. skriftlig examination Konstnärlig process moment 1U G#1.00ObligatoriskH17

Kursplanen fastställd
av Prefekten för Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-03-13

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14