KURSPLAN

Inledande extern redovisning 7,5 högskolepoäng

Introductory Course Accounting and Control
Grundnivå, U0016N
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-13

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-05-22

Betygskala
U G VG
Ämne
Företagsekonomi
Ämne (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c (områdesbehörighet A4). Eller: Matematik C (områdesbehörighet 4)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov.Mål/Förväntat studieresultat
Studenterna ska efter avslutad kurs kunna
  • bokföra löpande affärshändelser  
  • identifiera och lösa grundläggande redovisningsproblem
  • upprätta ett årsbokslut innehållande olika slags periodiseringar, värderingar och resultatregleringar med hjälp av bokslutsdispositioner för större icke-noterade svenska aktiebolag
  • redogöra för lagar, principer och rekommendationer som påverkar redovisningens utformning och rapportering

Kursinnehåll
Kursen ger en introduktion till redovisningens grundläggande begrepp samt belyser externredovisningens roll och dess kontext. Kursen innefattar redovisning av löpande affärshändelser samt upprättande av årsbokslut utifrån svenska lagar och rekommendationer med fokus på större icke-noterade svenska aktiebolag. En väsentlig del av kursen ägnas åt praktiska moment som löpande bokföring samt övningar att upprätta resultat- och balansrapporter. Studenterna ska också använda bokföringsprogram och bokföra löpande affärshändelser. I kursen belyses värderingsfrågor vid redovisning av anläggningstillgångar, omsättningstillgångar samt skulder. I anslutning till övningar att upprätta bokslut diskuteras de resultatregleringsmöjligheter som finns inom ramen för civil- och skatterättsliga regler. Slutligen behandlas även redovisning av icke-finansiell information, där rapportering av organisationers sociala och miljömässiga ansvar ingår, vilket brukar benämnas som hållbarhetsredovisning.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och seminarier.

Examination
Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen samt en skriftlig inlämningsuppgift som genomförs i grupp.

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med R0008N eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Monika Kurkkio

Övergångsbestämmelser
Kursen U0016N motsvarar kursen R0008N

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Grönlund m fl (senaste upplagan) Principbaserad redovisning, Studentlitteratur
Grönlund m fl (senaste upplagan) Principbaserad redovisning - övningsbok, Studentlitteratur
Samt studieanvisning och övrig information som finns i Canvas

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG6.00ObligatoriskH18
0002Obligatoriska uppgifterU G#1.50ObligatoriskH18