Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Modeller för intern styrning 7,5 högskolepoäng

Models for Management Control
Grundnivå, U0017N
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Betygskala
U G VG
Ämne
Företagsekonomi
Ämne (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c (områdesbehörighet A4). Eller: Matematik C (områdesbehörighet 4)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
  • beskriva och förklara grundläggande begrepp inom ekonomistyrningen så som resultatplanering, produktkalkylering, investeringskalkylering, budgetering och finansiell samt icke-finansiell prestationsmätning
  • tillämpa ekonomistyrningsmodeller samt kunna förklara när de är lämpliga att använda och förklara modellernas effekter

Kursinnehåll
Kursen innefattar formella styrmedel, det vill säga grundläggande begrepp, modeller och samband som kan användas främst för finansiell styrning av verksamheter. Kursen behandlar ett flertal formella styrmedel av traditionell karaktär som resultatplanering, produktkalkylering, investeringskalkylering, budgetering och finansiell prestationsmätning. Formella styrmedel kan användas för att beräkna priser, kostnader och resultat för varor och tjänster, att säkerställa att företagets likviditet och resultat uppnås, att mäta lönsamhet för organisatoriska enheter, att påverka människors beteenden i företaget samt att rapportera om utfallet av verksamheten. Ekonomistyrningens uppgift är även att beakta miljömässiga aspekter för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Studenterna ska också använda kalkylprogram för att upprätta och beräkna produkters och investeringars lönsamhet.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppövningar och seminarier.

Examination
Kursen examineras genom en individuell skriftlig tentamen samt en skriftlig inlämningsuppgift.

Övrigt
Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med R0005N, R0009N eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Bo Karlsson

Övergångsbestämmelser
Kursen U0017N motsvarar kursen R0009N

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ax, Johansson, Kullvén. Den nya Ekonomistyrningen. Faktabok (senaste upplagan) Liber Ekonomi.
Ax, Kullvén. Den nya Ekonomistyrningen. Övningsbok med lösningar (senaste upplagan) Liber Ekonomi.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG7.50ObligatoriskH18

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-13

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-11-05