Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Naturorientering och teknik i förskoleklass och skolår F-3 15 högskolepoäng

Science and Technolgy for Pre- and Compulsory School Teachers F-3
Grundnivå, U0017P
Version
Kursplan gäller: Vår 2023 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Naturvetenskapligt lärande
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: U0014P vfu 1


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna;

använda kunskaper från naturorienterande och tekniska ämnesområden för att kritiskt granska, värdera och ta ställning till frågor som relaterar till en långsiktig ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar utveckling,

i tal och skrift och med olika praktiska och estetiska uttrycksformer beskriva och förklara fenomen och processer i naturen och i tekniska sammanhang med hjälp av naturvetenskapliga och tekniska termer, begrepp, teorier och samband,

skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden,

använda kunskaper från det naturorienterade ämnesområdet i diskussioner rörande livsstil och hälsa,

tillämpa naturvetenskapliga och tekniska metoder och arbetssätt samt på olika sätt dokumentera dessa

-reflektera över hur barns erfarenheter och kunskaper kan tillvaratas för att stimulera varje barns lärande och utveckling.

-reflektera över hur olika former av kunskaper kan bedömas och värderas. 

-reflektera över ämnesdidaktiska forskningsröns betydelse för läraryrket.

Kursinnehåll

En utgångspunkt för kursen utgörs av teknikämnets och de naturorienterande ämnenas syften och centrala innehåll som beskrivs i kursplanerna i aktuella styrdokument och med särskilt fokus på yngre barns lärande. Kursens ämnesdidaktiska innehåll behandlas parallellt med, och med nära koppling till ämneskunskaperna.

 

Året runt i naturen; årstider, livscykler och näringskedjor.

Kropp och hälsa: Cellen , kroppen, maten och våra sinnen.

Material och ämnen i vår omgivning; egenskaper, användning, naturliga och tekniska kretslopp, fysikaliska och kemiska omvandlingar och processer.

Kraft och rörelse: Energi och värme

Ellära och magnetism

Naturvetenskapens metoder och arbetssätt; observationer och undersökningar samt dokumentation.
 
Tekniska lösningar 
 
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar 
 
Teknik, människa, samhälle och miljö 

Teorier om barns begreppsbildning och lärande

Aktuell ämnesdidaktisk forskning och gällande styrdokument


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Föreläsningar. Laborativa, praktiska och estetiska arbetsformer. Konstruktionsövningar. Exkursioner och studiebesök. Litteraturstudier.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursen examineras individuellt, muntligt och skriftligt. Kursbetyget (G eller VG) avgörs genom sambedömning av resultaten på skriftlig tentamen respektive kursuppgifter. Betygskriterier anges i studiehandledningen.


Examinator
Gunnar Jonsson

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3
Andersson, B. m fl. Projekt NORDLAB-SE. finns för nerladdning i kursrummet
Areskoug, M., Ekborg, M., Lindahl, B. & Rosberg, M. (2020). Naturvetenskapens bärande idéer: för lärare F-6. (Tredje upplagan). Malmö: Gleerups.
Helldén, G., Högström, P., Jonsson, G., Karlefors, I. & Vikström, A. (2015). Vägar till naturvetenskapens värld-ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm: Liber
Johansson, M. & Sandström, M. (2020). Undervisa i teknik: för lärare i grundskolan. (Andra upplagan). Malmö: Gleerups.
Jönsson, A. (2020) Lärande bedömning (5. uppl.). Malmö: Gleerups.
Linköpings universitet. NATDID (2018). Teknikdidaktisk forskning för lärare bidrag från en forskningsmiljö. Linköping: Linköpings universitet. Tillgänglig: http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1190817/FULLTEXT01.pdf

Aktuella artiklar från internationella vetenskapliga tidskrifter
Aktuella styrdokument inklusive kommentarmaterial
Nedladdningsbart material finns tillgängligt i kursrummet

Referenslitteratur
Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V., Persson, A. (2014). Vetenskapliga tankeverktyg – till grund för akademiska studier. Lund: Studentlitteratur
Hamrin, M. & Nordqvist, P.(2016). Fysik i vardagen. 266 vardagsmysterier avslöjade över en kopp kaffe. Lund: Studentlitteratur.
Lo Mun Ling. (2014). Variationsteori – för bättre undervisning och lärande. Studentlitteratur

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Kursuppgift i teknikU G VG *3.00ObligatoriskH12
0004Individuell skriftlig rapportU G VG *3.00ObligatoriskH12
0005Laborationer, exkursioner och seminarierU G#3.00ObligatoriskH14
0006Individuell skriftlig tentamen 1U G VG *3.00ObligatoriskH17
0007Individuell skriftlig tentamen 2U G VG *3.00ObligatoriskH17

Kursplanen fastställd
av Prefekt Christer Wiklund 2012-01-19

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-11