Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fastighetsförmedling 2, inklusive självständigt arbete 22,5 högskolepoäng

Real Estate Agency 2, including thesis work
Grundnivå, U0018N
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Betygskala
U G VG
Ämne
Företagsekonomi
Ämne (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt grundläggande kunskaper i Byggnadsteknik (U0007B), Juridisk översiktskurs för fastighetsmäklare (U0007N), Marknadsföring grundkurs (U0010N), Samhällsekonomi inom fastighetsförmedling (U0015N), Inledande extern redovisning (U0016N), Fastighetsförmedling 1 (U0011N), Modeller för intern styrning (U0017N), Fastighetsrätt för mäklare (U0013N), Fastighetsvärdering (U0009N), Skatterätt (U0012N), Speciell fastighetsrätt (U0014N) eller motsvarande kurser.


UrvalMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse

Efter avklarad kurs ska studenten kunna beskriva och förklara:
- Fastighetsmarknaden för småhus och bostadsrätter samt marknadens aktörer.
- Fastighetsförmedlingsprocessens olika faser, från intag till avslut, samt de lagregler som reglerar denna process.
- Fastighetsmäklarens skyldigheter mot främst köpare och säljare men även andra intressenter.

Färdighet och förmåga

Efter avklarad kurs ska studenten ha färdighet och förmåga att:
- Självständigt kunna söka information om fastigheter, fastighetsmarknaden och de lagregler som styr fastighetsförmedling.
- Självständigt kunna genomföra en fastighetsförmedling på ett juridiskt korrekt sätt – från intag till avslut – av småhus och bostadsrätter. Detta innebär att studenten ska kunna genomföra intag, upprätta uppdragsavtal, upprätta objektbeskrivning, genomföra boendekostnadskalkyl, annonser objekt, genomföra visning, genomföra budgivning, upprätta köpekontrakt, genomföra slutuppgörelse samt ansöka om lagfart, bl.a med hjälp av några av de mäklardatasystem som finns på fastighetsmarknaden.
- Kunna beräkna och göra kunders reavinstdeklarationer efter fastighetsförsäljning.
- Marknadsföra fastighetsmäklarens tjänster och enskilda objekt.
- Informera köpare och säljare om vad som gäller vid köp och försäljning av fastigheter samt vid fastighetsbildning.
- Kunna analysera en bostadsrättsförenings ekonomi för att dels kunna värdera bostadsrätten och dels kunna informera köparen om bostadsrättsföreningens ekonomiska ställning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Kunna analysera sitt informationsbehov för att lösa uppgifter.
- Vara lyhörd för både köparens och säljaren behov för att kunna anpassa tjänsten efter dessa samt kunna utforma avtal som tar hänsyn till säljare och köpares rättigheter, skyldigheter och önskemål, samt reflektera över det ansvar en fastighetsmäklare har i rollen som oberoende förmedlare av bostäder.

Kursinnehåll
Kursen innehåller följande moment:

- Fastighets- och bostadsmarknaden
- Fastighetsmarknaden i ett internationellt perspektiv samt fastighetsförmedling över gränser
- Fastighetsförmedlingsprocessen och dess aktörer
- Fastighetsinformation från offentliga register
- Bostadsfinansiering
- Kapital och kreditmarknaden
- Bostadsrättsföreningens ekonomi
- Klientmedel
- Fastighetsbildning och inskrivning i praktiken
- Överlåtelser (av andelshus; tomträtt; kommersiella fastigheter; byggnad på ofri grund och bostadsarrende; bostadsrätter, benefika fång)
- Fastighetsförsäkringar
- Marknadsföringslagen och god marknadsföringssed
- Intag och att sälja in sig själv
- Uppdragsavtal
- Objektbeskrivning
- Boendekostnadskalkyl
- Annonsering
- Visning
- Budgivning
- Kontraktsskrivning inkl klausulskrivning och tilläggsavtal
- Slutuppgörelse
- Provision
- Regler kring personuppgiftslagen / GDPR, upphovsrätt, datasäkerhet
- Öva i datasal att upprätta erforderliga handlingar som ingår i ett normalt förmedlingsuppdrag

Genomförande
Undervisningen sker genom föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, dataövningar/datalaborationer, rollspel och projekthandledning. I de flesta moment kommer det att ingå dataövningar som kräver speciell mjukvara (mäklarsystem).

Examination
Kursens mål examineras genom skriftlig individuell tentamen, inlämningsuppgifter, seminarium samt individuellt skriftligt projektarbete.

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med G0005N eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Olle Hage

Övergångsbestämmelser
Kursen U0018N motsvarar kursen G0005N

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Jingryd, Ola. Fastighetsförmedling. (6. upplaga).
FMIs faktablad och informationstexter (finns på deras hemsida)
Skatteverkets broschyrer och informationstexter (finns på deras hemsida)
Litteratur kring de grupparbeten som den enskilde eleven ska vara delaktig i.
Klassens samtliga färdigställda grupparbeten
Lagar och lagtexter angående berörda ämnen.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamen 1U G VG5.50ObligatoriskH18
0002Skriftlig tentamen 2U G VG5.50ObligatoriskH18
0003Grupparbete/seminarium 1U G#1.00ObligatoriskH18
0004Grupparbete/seminarium 2U G#1.00ObligatoriskH18
0005Grupparbete/seminarium 3U G#2.00ObligatoriskH18
0006Självständigt projektarbeteU G VG7.50ObligatoriskH18

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-13

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-11-06