KURSPLAN

Matematik för grundlärare F-3, del 1 15 högskolepoäng

Mathematics for Compulsory School Teachers F-3, part 1
Grundnivå, U0018P
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt Christer Wiklund 2012-01-19

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Matematik och lärande
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: U0014P vfu 1


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: 
• använda begrepp, symboler, representationsformer, regler och algoritmer inom de matematiska områden som berörs i kursen, 
• lösa problem med ett matematiskt innehåll samt presentera och diskutera lösningen, 
• genomföra en didaktisk analys av ett specifikt undervisningsinnehåll, 
• utifrån en didaktisk analys, planera en undervisningssituation samt motivera val av läromedel, arbetssätt och arbetsformer, 
• omsätta och problematisera kunskap avseende teorier om hur alla elevers matematiska förmågor kan stimuleras och utvecklas.


Kursinnehåll

Unga elevers matematiska resonemang.
Lärandemiljöer som lägger grund för och främjar elevers kunskapsutveckling i matematik.
Matematikundervisning i förskoleklassen
Matematiska förmågor.
Problemlösning som verktyg för undervisning och en förmåga
Undervisningsverktyg, både digitala och analoga.
Grundläggande programmering i matematik och dess begrepp.  
Matematikens historia och roll i samhälle.
Läroplansteoretiska och didaktiska aspekter baserade på olika teoretiska perspektiv. 
Följande matematiska områden behandlas i kursen: Aritmetik, Talteori, Geometri. 


Genomförande
Lärandeaktiviteter i kursen består av föreläsningar och lektioner, gruppövningar, seminarier och individuella studier av litteratur och artiklar. Studenten tar ansvar för inläsning enligt anvisningar, samt deltar i undervisningen genom att aktivt bidra med egna iakttagelser, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Utanför lektionstid deltar studenten vid studiegruppsarbeten av olika slag.

Examination
Examination sker genom skriftlig tentamen och individuella skriftliga inlämningsuppgifter. I den skriftliga tentamen examineras mål 1 och 2, de övriga målen examineras genom skriftliga individuella uppgifter.

Examinator
Maria Johansson

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Karlsson, N. & Kilborn, W. (2015). Matematikdidaktik i praktiken: att undervisa i årskurs 1-6. Malmö: Gleerups Utbildning.

Löwing, M. (2017). Grundläggande aritmetik: matematikdidaktik för lärare. 2uppl Lund: Studentlitteratur.

LGR 11

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0006TentamenU G VG7.00ObligatoriskH19
0007Kursuppgifter AU G VG4.00ObligatoriskH19
0008Kursuppgifter BU G VG4.00ObligatoriskH19