Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Matematik för grundlärare F-3, del 1 15 högskolepoäng

Mathematics for Compulsory School Teachers F-3, part 1
Grundnivå, U0018P
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Matematik och lärande
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: U0014P vfu 1


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: 
• använda begrepp, symboler, representationsformer, regler och algoritmer inom de matematiska områden som berörs i kursen, 
• lösa problem med ett matematiskt innehåll samt presentera och diskutera lösningen, 
• genomföra en didaktisk analys av ett specifikt undervisningsinnehåll, 
• utifrån en didaktisk analys, planera en undervisningssituation samt motivera val av läromedel, arbetssätt och arbetsformer, 
• omsätta och problematisera kunskap avseende teorier om hur alla elevers matematiska förmågor kan stimuleras och utvecklas.


Kursinnehåll

Unga elevers matematiska resonemang.
Lärandemiljöer som lägger grund för och främjar elevers kunskapsutveckling i matematik.
Matematikundervisning i förskoleklassen
Matematiska förmågor.
Problemlösning som verktyg för undervisning och en förmåga
Undervisningsverktyg, både digitala och analoga.
Grundläggande programmering i matematik och dess begrepp.  
Matematikens historia och roll i samhälle.
Läroplansteoretiska och didaktiska aspekter baserade på olika teoretiska perspektiv. 
Följande matematiska områden behandlas i kursen: Aritmetik, Talteori, Geometri. 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Lärandeaktiviteter i kursen består av föreläsningar och lektioner, gruppövningar, seminarier och individuella studier av litteratur och artiklar. Studenten tar ansvar för inläsning enligt anvisningar, samt deltar i undervisningen genom att aktivt bidra med egna iakttagelser, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Utanför lektionstid deltar studenten vid studiegruppsarbeten av olika slag.
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination sker genom skriftlig tentamen och individuella skriftliga inlämningsuppgifter. I den skriftliga tentamen examineras mål 1 och 2, de övriga målen examineras genom skriftliga individuella uppgifter.
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform. 

Examinator
Monica Johansson

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Karlsson, N. & Kilborn, W. (2015). Matematikdidaktik i praktiken: att undervisa i årskurs 1-6. (senaste upplagan). Gleerups Utbildning.

Karlsson, N. & Kilborn, W. (2017). Formativ bedömning och didaktiskt stöd i matematik för lärarstudenter. Diagnoser med didaktisk uppföljning. Nationellt centrum för matematikutbildning. http://ncm.gu.se/wp-content/uploads/2018/03/skriftserie-nr2-karlsson_kilborn.pdf

Kilhamn, C., Nyman, R., Knutsson, L., Holmberg, B., Frisk, S., Skodras, C. & Gallos Cronberg, F. (2019). Matematiska samtal i klassrummet: vägar till elevers lärande. (senaste upplagan). Liber.

Löwing, M. (2017). Grundläggande aritmetik: matematikdidaktik för lärare. (senaste upplagan). Studentlitteratur.

van Bommel, J. & Palmér, H. (2020). Matematikundervisning i förskoleklass. (senaste upplagan). Studentlitteratur.

Övrigt:
Aktuella styrdokument
Ett antal utvalda artiklar

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0006TentamenU G VG7.00ObligatoriskH19
0007Kursuppgifter AU G VG4.00ObligatoriskH19
0008Kursuppgifter BU G VG4.00ObligatoriskH19

Kursplanen fastställd
av Prefekt Christer Wiklund 2012-01-19

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-06-08