KURSPLAN

Matematik för grundlärare F-3, del 1 15 högskolepoäng

Mathematics for Compulsory School Teachers F-3, part 1
Grundnivå, U0018P
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt Christer Wiklund 2012-01-19

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-06-13

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Matematik och lärande
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: U0014P vfu 1


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
• använda begrepp, symboler, representationsformer, regler och algoritmer inom de matematiska områden som berörs i kursen,
• lösa problem med ett relevant matematiskt innehåll samt presentera och diskutera lösningen,
• uttrycka och argumentera för sin föreställning om matematiken som system och verktyg,
• genomföra en didaktisk analys av ett specifikt undervisningsinnehåll,
• utifrån en didaktisk analys, planera en undervisningssituation samt motivera val av läromedel, arbetssätt och arbetsformer,
• omsätta och problematisera kunskap avseende teorier om hur alla elevers matematiska förmågor kan stimuleras och utvecklas.

Kursinnehåll
Den studerande ska efter genomgången kurs ha utvecklat kunskap om matematiken som system och verktyg.
- Matematiken som system omfattar begrepp, symboler, representationsformer, regler och algoritmer samt hur dessa har utvecklats inom olika matematiska områden.
- Matematiken som verktyg omfattar hur den används för att till exempel beskriva, förklara, argumentera och konstruera samt dess betydelse i samhället och inom andra ämnesområden.
Den studerande ska också ha utvecklat kunskap om läroplansteoretiska och didaktiska aspekter baserade på olika teoretiska perspektiv.

Matematiskt innehåll: Aritmetik, Talteori, geometri.
Grundläggande programmering och dess begrepp. 
Unga elevers matematiska tänkande och resonemang.
Lärandemiljöer som lägger grund för och främjar elevers kunskapsutveckling i matematik.
Undervisningsverktyg. Matematikens historia och roll i samhälle.

Genomförande
Studierna genomförs individuellt såväl som i grupp och omfattas av föreläsningar, litteraturseminarier och gruppövningar.
De moment som kräver obligatorisk närvaro anges i kursens studiehandledning.

Examination
Examination sker genom skriftlig tentamen, individuella skriftliga kursuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier.
Obligatoriskt deltagande i vissa moment (vid eventuell frånvaro gör den studerande kompletterande uppgifter enligt instruktioner i studiehandledningen).
För att få väl godkänd på kursen krävs betyget VG på både provnummer 0002 och 0005.

Examinator
Maria Johansson

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Karlsson, N. & Kilborn, W. (2015). Matematikdidaktik i praktiken: att undervisa i årskurs 1-6. Malmö: Gleerups Utbildning.

Löwing, M. (2017). Grundläggande aritmetik: matematikdidaktik för lärare. 2uppl Lund: Studentlitteratur.

LGR 11

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0006TentamenU G VG7.00ObligatoriskH19
0007Kursuppgifter AU G VG4.00ObligatoriskH19
0008Kursuppgifter BU G VG4.00ObligatoriskH19