KURSPLAN

VFU 2, ämneslärare 7,5 Högskolepoäng

Student Teaching 2
Grundnivå, U0020P
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekten för Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-02-29

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-11-12

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

Grundläggande behörighet samt U0010P VFU 1 - Ämneslärare (7,5 hp)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
  • självständigt tillämpa strategier för att i praktiskt pedagogiskt arbete omsätta styrdokumentens värderingar, skrivningar och målformuleringar
  • visa professionellt förhållningssätt och ledarskap i tydliga, strukturerade och inkännande samtal med elever och därigenom visa kommunikativ förmåga i lyssnande och talande till stöd för den pedagogiska verksamheten
  • relativt självständigt och med utgångspunkt i styrdokumenten, planera och genomföra undervisning utifrån verksamhets- och ämnesmål, med beaktande av elevers olika intressen, förmågor och behov
  • konstruera mål för den egna professionsutvecklingen med utgångspunkt i såväl beprövad erfarenhet som utbildningsvetenskapliga teorier samt gällande styrdokument
  • utifrån verksamhetens mål och riktlinjer identifiera det egna behovet av kunskaper om bedömning av elevers lärande och utveckling

Kursinnehåll
Verksamhetsförlagd utbildning i för programmet adekvat skolform. Studenten tillämpar utbildningsvetenskapig teori och aktuell ämneskunskap för att relativt självständigt planera och genomföra pedagogiska aktiviteter och även analysera olika former av utvärderingar i relation till teorirer om kunskap och lärande. Studenten följer sin handledare och deltar i för lärare förekommande arbetsuppgifter med särskilt fokus på kursens lärandemål.
Kursinnehållet förtydligas i kursens studiehandledning.


Genomförande
Inför kursen genomför kursansvarig universitetslärare introduktionsmöten med studenter och VFU-handledare där kursens mål, examinationer och bedömningskriterier behandlas. Studenten genomför den verksamhetsförlagda utbildningen i för utbildningen adekvat skolform och åldersspann enligt anvisningar i kursens studiehandledning. Studenten för en loggbok av reflekterande karaktär under VFU-perioden som används som underlag för studentens och handledarens kontinuerliga handledningssamtal samt för genomförandet av vissa examinationsuppgifter. VFU-perioden avslutas genom ett obligatoriskt praxisseminarium som förläggs till campus.

Examination
Examination sker efter genomförd VFU enligt anvisning i kursens studiehandledning. Kursmålen examineras individuellt med kriterier som utgår från studentens tillämpning av sociala och didaktiska kunskaper och förståelser, färdigheter och förmågor samt värderingsförmågor och förhållningssätt. Efter avslutad kurs gör examinator en individuell helhetsbedömning av studentens insatser under VFU. I denna bedömning ingår handledarens avslutande bedömning av studentens insatser, individuella skriftliga examinationsuppgifter samt övriga kursuppgifter enligt anvisning i kursens studiehandledning. Skriftliga inlämningsuppgifter samt erfarenhetsutbyte behandlas under ett campusförlagt obligatoriskt seminarium under den sista dagen av VFU-perioden. Examinators bedömning av de individuella skriftliga examinationsuppgifterna sker efter kursens slut.  Student som underkänts vid två kurstillfällen i samma kurs har ej rätt att fullfölja utbildningen. Examinationsformer, bedömnings- samt betygskriterier förtydligas i kursens studiehandledning.

Övrigt
Lägst godkänt betyg på kursen krävs för antagning till VFU 3, ämneslärare, U7011P.

Examinator
Annbritt Palo

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Relevant litteratur från föregående kurser, aktuella styrdokument, relevanta vetenskapliga artiklar samt litteratur med relevans för respektive ämnesinriktning.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0007Genomförd VFU enligt anvisning inkl praxisseminarium3.5TG U G#
0008Individuella examinationsuppgifter4.0TG U G VG