Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Entreprenadjuridik 7,5 högskolepoäng

Law of Building Construction
Grundnivå, U0021N
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Betygskala
U G#
Ämne
Rättsvetenskap
Ämne (SCB)
Juridik och rättsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


UrvalMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

-    redogöra för grunderna i rättsregler som styr upphandling och utförande av entreprenader och maskinleveranser
-    förklara betydelsen av vissa centrala juridiska begrepp och termer på det entreprenadrättsliga området
-    identifiera, strukturera och analysera grundläggande entreprenadrättsliga problem inom de områden som kursen behandlar
-    ge förslag på lösningar av enklare entreprenadrättsliga problem som de behandlade rättsreglerna aktualiserar 

Kursinnehåll
Kursen inleds med en introduktion över rättskällorna samt en orientering i juridisk problemlösningsmetod.

Därefter behandlas grunderna i följande rättsområden:

- avtalsrätt
- standardavtalsrätt
- entreprenadrättsliga bestämmelser som reglerar juridiska relationer mellan beställare, entreprenör, underentreprenör, leverantör, konsulter, besiktningsförrättare och andra aktörer inom byggmarknaden

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, övningstillfällen, seminarier och samt författande av skriftlig rapport.

Behandlingen av kursens olika områden inleds med att studenterna läser relevant litteratur. Därefter följer en introducerande föreläsning på det aktuella området. Till varje rättsområde finns verklighetsbaserat övningsmaterial i form av juridiska seminariefrågor/tillämpningsövningar, vilka studenterna ska lösa inför respektive seminarie/övningstillfälle. Förberedelse kan med fördel ske i grupp. Vid övningstillfällena skall studenterna redogöra för sina förslag till lösningar samt bemöta och diskutera andra studenters lösningsförslag.

Under kursen skriver studenten även en rapport inom valfritt entreprenadrättsligt område som sedan presenteras för klassen. Därefter opponerar studenten på annan rapport i ämnet.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Studenten ska visa att han eller hon uppfyller målen med kursen genom att

-    klara muntlig tentamen på kurslitteraturen (Prov nr 0001),
-    aktivt deltagande vid 80 % av sammankomsterna (Prov nr 0002),
-    upprätta skriftlig rapport (Prov nr 0003),
-    muntligt presentera rapport (Prov nr 0003) samt
-    skriftligt opponera på annan rapport (Prov nr 0003)

Kursen mål examineras i samtliga examinationsmoment. Bedömningen av studenternas prestationer sker utifrån den obligatoriska enskilda muntliga tentan på kurslitteraturen samt obligatoriska skriftliga och muntliga prestationer rörande rapport och seminarier, varvid förklaringar och argumentering tillmäts särskild betydelse.

För betyget godkänd krävs goda kunskaper om entreprenadrättens innehåll samt förtrogenhet med tolkning och tillämpning av entreprenadrätten.

Övrigt
Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med J0001N Entreprenadjuridik 7,5 hp eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Pär Sunden

Övergångsbestämmelser
Kursen U0021N motsvarar kursen J0001N

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Söderberg: Att upphandla byggprojekt.
Standardavtal, ABK 96, AB 04, ABT 05, ABS, ABM, AB-U och AB-UT

Referenslitteratur:
Wiederheim, F. & Eriksson, L.: Att utreda, forska och rapportera. Almqvist & Wiksell förlag.

Artiklar, rättsfall och annat elektroniskt material kan tillkomma och ingår då i kursfordran.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Muntlig tentamenU G#2.00ObligatoriskV21
0002SeminarierU G#2.00ObligatoriskV21
0003RapportU G#3.50ObligatoriskV21

Kursplanen fastställd

Reviderad