Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Matematik för förskollärare 15 högskolepoäng

Mathematics for Preschool Teachers
Grundnivå, U0023P
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Matematik och lärande
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: Vfu 1


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

a) göra översättningar mellan olika uttrycksformer inom relevanta matematiska områden,

b) lösa problem i anslutning till relevant matematiskt innehåll,

c) uttrycka och argumentera för sin föreställning om matematiken som system och verktyg,

d) omsätta och problematisera kunskap avseende teorier om hur alla barns matematiska förmågor kan stimuleras, utvecklas, dokumenteras och analyseras,

e) planera, genomföra och analysera aktiviteter i förhållande till ett matematiskt innehåll,

f) visa kunskap om grundläggande matematikinlärning och omsätta teorier om hur barns matematiska tänkande och resonemang utvecklas.


Kursinnehåll

Den studerande ska efter genomgången kurs ha utvecklat kunskap om matematiken som system och verktyg.

-          Matematiken som system omfattar begrepp, symboler, representationsformer, regler och algoritmer samt hur dessa har utvecklats inom olika matematiska områden.

-          Matematiken som verktyg omfattar hur den används för att till exempel beskriva, förklara, argumentera och konstruera samt dess betydelse i samhället och inom andra ämnesområden.

Den studerande ska också ha utvecklat kunskap om didaktiska aspekter baserade på olika teoretiska perspektiv på hur barns matematiska tänkande och resonemang utvecklas.

 

Matematiskt innehåll: Klassificering och sortering, talbegrepp och talsymboler, de fyra räknesätten, geometri, sannolikhet och slump  och programmering.

Teorier och empiriska studier om unga barns matematiska tänkande och resonemang.

Lärandemiljöer som lägger grund för och främjar barns kunskapsutveckling i matematik.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Studierna genomförs individuellt såväl som i grupp och omfattas av föreläsningar, litteraturseminarier och gruppövningar. De moment som kräver obligatorisk närvaro anges i studiehandledningen.
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.  


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examination sker genom skriftlig tentamen, individuella skriftliga kursuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier. Obligatoriskt deltagande i vissa moment (vid eventuell frånvaro gör den studerande kompletterande uppgifter enligt anvisningar i studiehandledningen). För att få väl godkänd på kursen krävs VG på både provnummer 0004 och 0006.
 
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.


Examinator
Monica Johansson

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Björklund, C. & Palmér, H. (2018). Matematikundervisning i förskolan: att se världen i ljuset av matematik. Natur & Kultur.

Helenius, O., Johansson, M.L., Lange, T., Meaney, T. & Wernberg, A. (2020). Matematikdidaktik i förskolan: att utveckla lekfulla, matematiska barn. (Andra upplagan). Gleerups.

Jahnke, A. (2016). Skolans och förskolans matematik: kunskapssyn och praktik. Studentlitteratur.

Palmer, A. (2020). Hur blir man matematisk?: att skapa nya relationer till matematik och genus i arbetet med yngre barn. (Andra upplagan). Liber.

Palmér, H. & van Bommel, J. (2019). Problemlösning som utgångspunkt: matematikundervisning i förskoleklass. (Andra upplagan). Liber.

Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan Lpfö 18. Stockholm: Skolverket.
Skolverket. (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2019 (6. uppl.). Stockholm: Skolverket.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004Tentamen AU G VG *5.00ObligatoriskV13
0006KursuppgifterU G VG *7.00ObligatoriskV13
0007HemtentamenU G#3.00ObligatoriskH18

Kursplanen fastställd
av Prefekt Christer Wiklund 2012-01-19

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-06-08