KURSPLAN

Matematik för förskollärare 15 Högskolepoäng

Mathematics for Preschool Teachers
Grundnivå, U0023P
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt Christer Wiklund 2012-01-19

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-06-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Matematik och lärande
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: Vfu 1


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

a) göra översättningar mellan olika uttrycksformer inom relevanta matematiska områden,

b) lösa problem i anslutning till relevant matematiskt innehåll,

c) uttrycka och argumentera för sin föreställning om matematiken som system och verktyg,

d) omsätta och problematisera kunskap avseende teorier om hur alla barns matematiska förmågor kan stimuleras, utvecklas, dokumenteras och analyseras,

e) planera, genomföra och analysera aktiviteter i förhållande till ett matematiskt innehåll,

f) visa kunskap om grundläggande matematikinlärning och omsätta teorier om hur barns matematiska tänkande och resonemang utvecklas.


Kursinnehåll

Den studerande ska efter genomgången kurs ha utvecklat kunskap om matematiken som system och verktyg.

-          Matematiken som system omfattar begrepp, symboler, representationsformer, regler och algoritmer samt hur dessa har utvecklats inom olika matematiska områden.

-          Matematiken som verktyg omfattar hur den används för att till exempel beskriva, förklara, argumentera och konstruera samt dess betydelse i samhället och inom andra ämnesområden.

Den studerande ska också ha utvecklat kunskap om didaktiska aspekter baserade på olika teoretiska perspektiv på hur barns matematiska tänkande och resonemang utvecklas.

 

Matematiskt innehåll: Klassificering och sortering, talbegrepp och talsymboler, de fyra räknesätten, geometri, sannolikhet och slump  och programmering.

Teorier och empiriska studier om unga barns matematiska tänkande och resonemang.

Lärandemiljöer som lägger grund för och främjar barns kunskapsutveckling i matematik.


Genomförande

Studierna genomförs individuellt såväl som i grupp och omfattas av föreläsningar, litteraturseminarier och gruppövningar. De moment som kräver obligatorisk närvaro anges i studiehandledningen.


Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen, individuella skriftliga kursuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier. Obligatoriskt deltagande i vissa moment (vid eventuell frånvaro gör den studerande kompletterande uppgifter enligt anvisningar i studiehandledningen). För att få   väl godkänd på kursen krävs VG på både provnummer 0004 och 0006.


Examinator
Maria Johansson

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Björklund, C. (2009). En, två, många: om barns tidiga matematiska tänkande. Stockholm: Liber.

Helenius, O. (2016). Matematikdidaktik i förskolan: att utveckla lekfulla, matematiska barn. Malmö: Gleerups.

Heiberg Solhem, I. Alseth, B, Nordberg, G. (2010) Tal och tanke – matematikundervisning från förskolklass till årskurs 3. Studentlitteratur.

Jahnke, A. (2016). Skolans och förskolans matematik: kunskapssyn och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Palmer, A. (2011). Hur blir man matematisk? Liber.

Palmér, H. & van Bommel, J. (2016). Problemlösning som utgångspunkt: matematikundervisning i förskoleklass. Liber.

Lpfö98 och Lgr11

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Tentamen A5.0TG U G VG
0006Kursuppgifter7.0TG U G VG
0007Hemtentamen3.0TG U G#