Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fortsättningskurs i dans och lärande 2 15 högskolepoäng

Dance and Learning 2
Grundnivå, U0024G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Dans
Ämnesgrupp (SCB)
Dans

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fortsättningskurs i dans och lärande 1 (U0010G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

a) praktiskt gestalta sin fördjupade dansteknik och expressivitet
b) tillämpa improvisation och komposition på en utvecklad nivå i dans 
c) planera, skapa, undervisa och utvärdera dansundervisning för elever i skolväsendet utifrån gällande styrdokument och ett konstnärligt pedagogiskt perspektiv på en fördjupad nivå. 
d) relatera kunskaper i motorisk utveckling/lärande kopplat till dansundervisning. 
e) utveckla en idé, skapa, genomföra ett skapande projekt i samverkan med ett annat konstområde och utvärdera resultatet. 
f) kommunicera musikstyckens karaktär, taktart och tempo till musiker.


Kursinnehåll
•    Dansgestaltning 4 
•    Improvisation och komposition 
•    Didaktik 5
•    Motorisk utveckling/lärande
•    Skapande projekt 
•    Utvecklingsarbete i dans och lärande 


Genomförande
Undervisningen består av kontinuerlig dansundervisning, föreläsningar, självständiga studier, grupparbeten, fältstudier, diskussioner, reflektioner och litteraturstudier.

Examination
•    Prov 1) Individuell muntlig och praktisk gestaltning i dans - Dansgestaltning 4 och Improvisation & Komposition (mål a & b)
•    Prov 2) Individuell praktisk tillämpning av dansundervisning - Didaktik 5 (mål c)
•    Prov 3) Seminarium – Motorisk utveckling (mål d)
•    Prov 4) Individuell praktisk och muntlig examination utfört i grupp (mål e & f)

För betyget VG på hela kursen krävs VG på två av tre prov. 
Restriktion: Efter ordinarie examinationstillfälle har studenten rätt till omexamination vid högst 4 tillfällen.


Examinator
Cecilia Björklund-Dahlgren

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bonjour, M. Kompendium, Den franska Danse au cour-modellen (Delas ut vid kursstart)

Skolverket. (2011), Gymnasieskolan 2011 (Gy11). Stockholm : Statens skolverk. Regerings proposition 2009/10:3, Den nationella kulturpolitiken


Vail, J. (1998). Kulturella koreografier. Stockholm: Carlsson.
kapitel 7, sid 129-146

Michalsik, L. & Bangsbo, J. (2004). Aerob och anaerob träning. (1. uppl.) Stockholm: SISU idrottsböcker. *

Fitt, S.S. (1996). Dance kinesiology. (2. ed.) New York: Schirmer Books. *

Howse, J. (2000). Dance technique & injury prevention. (3. ed.) London: A. & C. Black. *

SpringerLink (Online service) (2017). Prevention of Injuries in the Young Dancer. Cham: Springer International Publishing. *

Utvalda artiklar


Skolverket. (2011). Läroplan för Gymnasieskolan 2011 (Gy11). Stockholm: Statens skolverk

* Ni behöver enbart läsa in delar av denna litteratur.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
00261 Individuell praktisk och muntlig examinationU G VG *6.00ObligatoriskH20
00272 Individuell praktisk examinationU G VG *3.00ObligatoriskH20
00283 SeminariumU G#1.00ObligatoriskH20
00294 Individuell praktisk och muntlig examination utfört i gruppU G VG *5.00ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14