Hoppa till innehållet


KURSPLAN

VFU 2, grundlärare F-3 7,5 högskolepoäng

Teacher Training Course2 for Pre-school and Junior-level(age7-10) teachers at the Compulsory School
Grundnivå, U0024P
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

Grundläggande behörighet samt U0014P VFU 1, grundlärare F-3 (7,5 hp)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
  • tillämpa strategier för att i praktiskt pedagogiskt arbete omsätta styrdokumentens värderingar, skrivningar och målformuleringar.
  • i förhållande till verksamhetens mål informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare.
  • relativt självständigt och med utgångspunkt i styrdokumenten och med nyttjande av estetiska lärprocesser planera och genomföra ett arbetsområde i engelska som stimulerar alla elevers lärande och därefter utvärdera elevernas lärande och utveckling.
  • visa professionellt förhållningssätt och ledarskap i tydliga, strukturerade och inkännande samtal med elever och därigenom visa kommunikativ förmåga i lyssnande och talande till stöd för den pedagogiska verksamheten.
  • sammanställa och utreda relevant vetenskaplig forskning kring barns lärandeprocesser med koppling till det engelska språket med särskilt fokus förskoleklass och skolår F-3 och reflektera över hur vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet påverkar yrkesutövningen och den egna professionsutvecklingen.
  • identifiera sina färdigheter samt sitt behov av ytterligare kunskap om utvärdering och bedömning av elevers kommunikation och språkutveckling.

Kursinnehåll

Verksamhetsförlagd utbildning i förskoleklass – skolår 3. Studenten tillämpar kursinnehållet i de genomförda  utbildningsvetenskapliga kärnkurserna samt kursen Engelska för grundlärare F-3, del 1.  Studenten följer sin handledare och visar ett aktivt deltagande i dennes uppdrag och i förekommande arbetsuppgifter med särskilt fokus på kursens lärandemål. Kursinnehållet förtydligas i kursens studiehandledning i lärplattformen Fronter.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

 Inför kursen genomför kursansvarig universitetslärare introduktionsmöten med studenter och VFU-handledare där kursens mål, examinationer och bedömningskriterier behandlas. Studenten genomför den verksamhetsförlagda utbildningen i grundskola enligt anvisningar i kursens studiehandledning. Studenten för en loggbok av reflekterande karaktär under VFU-perioden som används som underlag för studentens och handledarens kontinuerliga handledningssamtal samt för genomförandet av vissa examinationsuppgifter. VFU-perioden avslutas genom ett obligatoriskt praxisseminarium via Adobe Connect.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examination sker efter genomförd VFU enligt anvisning i kursens studiehandledning. Kursmålen examineras individuellt med kriterier som utgår från studentens tillämpning av sociala och didaktiska kunskaper och förståelser, färdigheter och förmågor samt värderingsförmågor och förhållningssätt. Efter avslutad kurs gör examinator en individuell helhetsbedömning av studentens insatser under VFU. I denna bedömning ingår handledarens avslutande bedömning av studentens insatser, individuella skriftliga examinationsuppgifter samt övriga kursuppgifter enligt anvisning i kursens studiehandledning. Skriftliga inlämningsuppgifter samt erfarenhetsutbyte behandlas under ett obligatoriskt seminarium via Adobe Connect under den sista dagen av VFU-perioden. Examinators bedömning av de individuella skriftliga examinationsuppgifterna sker efter kursens slut.  Student som underkänts vid två kurstillfällen i samma kurs har ej rätt att fullfölja utbildningen. Examinationsformer, bedömnings- samt betygskriterier förtydligas i kursens studiehandledning. 


Övrigt
Lägst godkänt betyg på kursen krävs för antagning till VFU 3, grundlärare F-3, U7009P

Examinator
Marie Nordlund

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1
Relevant litteratur från föregående kurser, aktuella styrdokment samt relevanta vetenskapliga artiklar

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0006Genomförd VFU enligt anvisning inkl. praxisseminariumU G#3.50ObligatoriskH16
0007Induviduella examinationsuppgifterU G VG *4.00ObligatoriskH16

Kursplanen fastställd
av Prefekt Christer Wiklund 2012-01-19

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-11