Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Jämställdhet och mångfald 4 högskolepoäng

Gender equality and divercity
Grundnivå, U0025N
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Betygskala
U G#
Ämne
Arbetsvetenskap
Ämne (SCB)
Arbetsvetenskap och ergonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet


UrvalMål/Förväntat studieresultat
Syftet med kursen är att ge en grundläggande förståelse av begreppen jämställdhet och mångfald och dess inverkan på människan och organisationer i relation till arbetsmiljö i gruvsektorn och liknande branscher. 

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
• förklara begreppen genus, jämställdhet och mångfald i relation till arbete och organisation.
• redogöra för hur kvinnor och män och andra grupper påverkar och påverkas av bra och dålig jämställdhet och mångfald i arbetsmiljön.
• visa grundläggande förståelse om jämställdhet och mångfald i gruvsektorn och liknande branscher. 
• demonstrera förmåga att utifrån teorier om jämställdhet och mångfald göra grundläggande analyser av arbetsmiljö och arbetsorganisation. 
• demonstrera förmåga att på en grundläggande nivå kunna identifiera och utforma förslag till förbättringsåtgärder avseende jämställdhet och mångfald för att skapa hållbar arbetsmiljö och arbetsorganisation. 


Kursinnehåll
Kursen ger en teoretisk introduktion till genus- och mångfaldsperspektiv på arbete och organisation. Vi kommer att behandla aktuella studier om jämställdhet och mångfald i gruvsektorn och andra liknande branscher. Kursen ger också en grundläggande förståelse för diskrimineringslagen och andra sammhälleliga perspektiv. Kursen behandlar slutligen metoder och verktyg i jämställdhets- och mångfaldsarbete och hur jämställdhet och mångfald praktiskt kan integreras i arbetsmiljö- och hållbarhetsarbetet.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs dels i form av föreläsningar och lärarledda lektioner med inslag av övningar och dels i form av egen instudering av kursmaterialet med tillhörande litteraturseminarium. I kursen ingår också en skriftlig uppgift som handlar om att analysera och ge förslag på hur arbetsmijön ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv kan förbättras i relation till ett eget identifierat case. Uppgiften presenteras och diskuteras muntligt vid ett avslutande seminarium.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom aktivt deltagande på litteraturseminarium samt genom en skriftlig inlämning som redogör för analys och analysresultat av kursuppgiften.

Övrigt
Kursen ges av LTU och ingår i utbildningen Arbetsmiljötekniker 60 hp, en utbildning i samverkan med LKAB för anställda inom gruvsektorn. 

Kursen genomförs på distans med undantag för fysiska träffar vid uppstart och avslut. Uppstart kommer att ske i Kiruna. Plats för avslutande aktivitet meddelas senast två veckor innan kursstart. Orter som kan bli aktuella är Malmberget, Svappavaara, Boliden och Luleå. 


Examinator
Kristina Johansson

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lööw, J & Johansson, J (eds) (2020). A Guide to the Social Management of New Technology. Luleå University of Technology. (kap 10, 11, 12)

Abrahamsson, Lena (2020). Motstånd och förändring när ny teknik möter könade organisationer. Kapitel 7 i Keisu, B-I (ed) (2020). Att arbeta för lika villkor ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation. Studentlitteratur.

Bohgard, M. m.fl (red.) (2019). Arbete och teknik på människans villkor. Stockholm: Prevent
Kurslitteraturen finns även tillgänglig som mooc på: http://lms.onhumanterms.org

Övrig litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Seminarier och skriftlig inlämningU G#4.00ObligatoriskV22

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-08-20

Reviderad