Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Bild för grundlärare 4-6 15 Högskolepoäng

Art for Teachers 4-6
Grundnivå, U0025P
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Utbildningsvetenskap praktisk- estetsiska ämnen
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkända kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, ämneskurser, verksamhetsförlagd utbildning eller motsvarande från år 1 i grundlärarutbildningen 4-6.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna;

använda olika hantverksmässiga och digitala tekniker och metoder för bildframställning för att kunna arbeta i enlighet med läroplanens centrala innehåll i ämnet bild åk4-6.

visa på grundläggande kunskaper om visuell kommunikation, bildanalys och bildtolkning samt kunna använda sig av de ord och begrepp som krävs för att läsa, skriva och samtala om bilder.

omsätta praktisk och teoretisk kunskap inom bildområdet till didaktiska praktiker.

reflektera över didaktiska frågeställningar kopplat till barns erfarenheter och den omgivande visuella kulturen.

redogöra för olika synsätt på bildämnets didaktik och barns bildspråkliga utveckling och relatera dessa till barns visuella kultur och skolans styrdokument.

bedöma elevers kunskapsnivå i enlighet med de kunskapskrav som fastställts för bildämnet åk 6.

beskriva och analysera bildskapandets och bildanvändningens betydelse i lärandeprocesser utifrån ett vetenskapligt perspektiv.


Kursinnehåll

Kursens utgångspunkter utgörs av bildämnets syfte, centrala innehåll och de kunskapskrav som beskrivs i aktuella styrdokument för skolår 4-6.

Kursen består av och behandlar:

Bildskapande i olika material och tekniker

Digitalt bildberättande

Estetiska lärprocesser – bilder som estetisk upplevelse och som verktyg för lärande

Teorier kring bildpedagogik och barns bildspråkliga utveckling

Bildämnet i styrdokumenten, kunskapskrav och bedömning

Bildämnets didaktik

Barns visuella kultur – mediernas roll i barn- och ungdomskulturen

Bildens språk – visuell kommunikation, bildanalys och bildtolkning i skolan

 


Genomförande

Kursen förutsätter aktiv närvaro från den studerande. Undervisningen består av praktiska tillämpningar genom gestaltande arbete i olika material och tekniker, föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, fältstudieuppgifter, studiebesök och självstudieuppgifter.


Examination

Kursen examineras individuellt, muntligt och skriftligt och genom praktiskt gestaltande med olika material och tekniker. Kursbetyget (G eller VG) avgörs genom sambedömning av resultaten på kursuppgifterna.


Examinator
Anna Vikström

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Aulin-Gråhamn, Lena, Persson, Magnus & Thavenius, Jan (2004) Skolan och den radikala estetiken Lund: Studentlitteratur.
Eriksson, Yvonne, Göthlund, Anette (2012) Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck. Lund : Studentlitteratur.
Frid, J (2003) Intro bild. Malmö: Didacta.
Lindstrand, Fredrik & Selander, Staffan, red. (2009) Estetiska lärprocesser; upplevelser, praktiker och kunskapsformer. Lund: Studentlitteratur.
Lindström, Lars & Lindberg, Viveka (2014) Pedagogisk bedömning; Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Liber
Lindström, Lars (red), "Nordic Visual Arts Education in Transition.", Vetenskapsrådet,
Stockholm, senaste upplagan, ca 215 sidor. Rapporten kan hämtas hem på www.vr.se.
http://www.vr.se/download/18.44482f6612355bb5ee780003094/nordic_visual_arts_2009.pdf
Löfstedt, Ulla (2004) Barns bildskapande: teoretiska perspektiv och didaktiska konsekvenser. Jönköping : Jönköping Univ.
Marner; Anders & Hans Örtegren. En kulturskola för alla - estetiska ämnen och läroprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1825
Skolverket (2011) Diskussionsunderlag till kursplanen i bild
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2530
Skolverket (2011) Kommentarmaterial till kursplanen i bild
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2556
Skolverket (2011) Kursplan i bild för grundskolan
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2632

Ytterligare litteratur, i form av aktuella artiklar samt egen valbar referenslitteratur tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Praktiska kursuppgifter o aktiv närvaro obligatoriska mom3.0U G#
0002Dokumentation och reflektion i loggbok3.0U G VG
0003Fältstudieuppgift med individuell skriftlig rapport3.0U G VG
0004Skriftlig tentamen3.0U G VG
0005Skriftlig inlämningsuppgift3.0U G VG

Kursplanen fastställd
av Prefekt Christer Wiklund 2012-01-19

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-01-13