KURSPLAN

Naturorientering och teknik för grundlärare 4-6. del 1 15 Högskolepoäng

Science and Technology for compulsory School Teachers 4-6 part 1
Grundnivå, U0027P
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekten vid Institutionen för Konst, kommunikation och lärande 2012-01-30

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Naturvetenskapligt lärande
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkända kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, ämneskurser, verksamhetsförlagd utbildning eller motsvarande från år 1 i grundlärarutbildningen 4-6 eller lärarexamen


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna;

i tal och skrift och med olika praktiska och estetiska uttrycksformer beskriva och förklara fenomen och processer i naturen och i tekniska sammanhang med hjälp av naturvetenskapliga och tekniska termer, begrepp, teorier och samband,

tillämpa naturvetenskapliga och tekniska metoder samt arbetssätt och på olika sätt dokumentera dessa,

skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden samt visa kunskap om hur detta förändrats under historien.

reflektera över hur elevers erfarenheter och kunskaper kan tillvaratas för att stimulera varje elevs lärande och utveckling.

reflektera över kvalitativ bedömning av elevers kunskap och lärande.


Kursinnehåll

En utgångspunkt för kursen utgörs av teknikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas syften och centrala innehåll som beskrivs i aktuella styrdokument för skolår 4-6. Kursens ämnesdidaktiska innehåll behandlas parallellt med, och med nära koppling till ämneskunskaperna.

Djurs- och växters systematik, namn och livscykler. Cellen som minsta enhet för liv. Villkor för liv och växande hos olika livsformer.

Ekosystem och ekologiska samband. Evolution och biologisk mångfald.

Materians uppbyggnad. Materians och energins kretslopp och flöde, oförstörbarhet, och spridning. Fasförändringar, kemiska reaktioner, fotosyntes och förbränning, löslighet, surt och basiskt.

Kraft och rörelse, tyngd och friktion, värme. Väderfenomen och årstider. Solsystemet och himlakropparna.  Elektricitetslära, magnetism, ljud och ljus.

Naturvetenskapens idéhistoria, naturvetenskapen och människans världsbild.

Tekniska lösningar.

Arbetssätt för tekniska lösningar.

Teorier om lärande och barns begreppsbildning.

Aktuell ämnesdidaktisk forskning och gällande styrdokument.


Genomförande

Föreläsningar. Praktiska och estetiska moment, konstruktionsövningar, laborationer, exkursioner och studiebesök. Litteraturstudier och seminarier.


Examination

Kursen examineras individuellt, muntligt och skriftligt. Kursbetyget (G eller VG) avgörs genom sambedömning av resultaten på skriftlig tentamen respektive kursuppgifter.


Examinator
Gunnar Jonsson

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Andersson, B. m fl. Projekt NORDLAB-SE. finns för nerladdning i kursrummet
Helldén, G., Högström, P., Jonsson, G., Karlefors, I. & Vikström, A. (2015). Vägar till naturvetenskapens värld-ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm: Liber
Henriksson, O. & Rasmusson, M. (2013), Fysiologi med relevant anatomi. Studentlitteratur
Hjorth, I. (2003). Ekologi-för miljöns skull. Liber
Johansson, M. & Sandström, M. (2015). Undervisa i teknik – För lärare F-6. Gleerups Utbildning AB
Östklint, O.; Johansson,S.,Anderberg, E. (2012). Fysik för lärare. Studentlitteratur

Aktuella artiklar från internationella vetenskapliga tidskrifter
Aktuella styrdokument inklusive kommentarmaterial .


Referenslitteratur
Hamrin, M. & Nordqvist, P.(2016). Fysik i vardagen. 266 vardagsmysterier avslöjade över en kopp kaffe. Lund: Studentlitteratur
Lo Mun Ling. (2014). Variationsteori – för bättre undervisning och lärande. Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuell skriftlig tentamen9.0TG U G VG
0004Laborationer, exkursioner och seminarier3.0TG U G#
0005Kursuppgift teknik3.0TG U G VG