Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Utbildningshistoria, vetenskapsteori och didaktik 30 högskolepoäng

History of Education, Science and Didactics
Grundnivå, U0028P
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper i undervisningsämne/n motsvarande 90/120 hp samt sjävlständigt arbete om 15 hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Mom 1: Utbildningens historia och organisation. 7.5 Hp
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
a) sätta in dagens utbildningssystem, lärarutbildning och gällande styrdokument i ett historiskt perspektiv, såväl nationellt som internationellt
b)Reflektera över hur skolans organisation och de nationella styrdokumenten påverkar såväl professionsidentiteten som den konkreta verksamheten
c) beskriva hur samhällets förändrade krav på skolväsendet och styrningen av skolan har påverkat lärarrollen över tid, samt redogöra för hur kunskapsuppbyggnaden i samhället är relaterad till ett demokratiskt samhällsskick och till olika gruppers utövande av demokratiska rättigheter; hur detta är kopplat till skolans värdegrund och begrepp som demokrati, jämställdhet och hållbar utveckling och hur skolverksamhet kan organiseras som väcker elevens intresse och engagemang kring värdegrundsfrågor

Mom 2: Läroplansteori och didaktik, 7.5 Hp
d) identifiera centrala utbildningsvetenskapliga forskningsinriktningar och redogöra för läroplanens funktioner i utbildningssammanhang
e) tillämpa de nationellt fastställda styrdokumenten i grundläggande allmän- och ämnesdidaktiska resonemang kring undervisningssammanhang
f) tillämpa grundläggande retoriska färdigheter såväl vid muntliga som skriftliga kommunikationssammanhang relaterade till lärarrollen och därvid kritiskt granska och värdera såväl läromedel, tekniska hjälpmedel som IKT-baserad information som utbildningsresurs

Mom 3: Vfu, 7.5 Hp
g) leda och genomföra viss egen undervisning med stöd av modeller, anvisat material och handledning
h) tillämpa ämnesdidaktisk teori och ämneskunskap i undervisning, samt ur ett såväl ämnes- som allmändidaktiskt perspektiv reflektera över, och redovisa resultatet av den egna undervisningen och yrkespraktiken
i) agera i enlighet med skolans värdegrund
j) ta initiativ till dialog och samverkan med elever och skolans personal samt till kunskapsinhämtande om olika delar av verksamheten
 
Efter halva momentet förväntas studenten kunna:
Enskilt förbereda och tillsammans med VFU-handledare och VFU-kursledare delta i ett strukturerat trepartssamtal. Samtalet syftar till att bedöma studentens förmåga att formulera, definiera och värdera sin egen progression i relation till kursens mål.


Mom 4: Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik, 7.5 Hp

k) tillämpa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och översiktligt beskriva vetenskapens villkor och förutsättningar utifrån olika vetenskapsteoretiska synsätt, redogöra för forskningsetiska principer och de etiska överväganden som är kopplade till vetenskaplig verksamhet samt redogöra för skillnader och likheter mellan kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser samt diskutera relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dessa begrepps betydelse för yrkesutövningen

l) beskriva inom utbildningsvetenskap vanligt förekommande datainsamlingstekniker, databearbetning och metoder för analys, visa förmåga att identifiera metodproblem inom respektive forskningsfas samt konkretisera och exemplifiera samband mellan utbildningsvetenskaplig forskning och ämnesdidaktik samt arbetssätt inom motsvarande forskningsfält

m) tolka och använda information från databaser, ur ett statistiskt perspektiv kunna granska rapporter och vetenskapliga texter som är relevanta för skola och utbildning samt genomföra en sekundärdataanalys med data från Skolverkets databaser och internationella undersökningar på utbildningsområdet (TIMSS och PISA) 


Kursinnehåll

- Utbildningshistoria
- Läroplanshistoria, läroplanskonstruktion och läroplanstolkning
- Didaktikens historia och grunder, didaktisk teori i lärares arbete
Ämnesdidaktik och ämnesdidaktisk forskning

Läraruppdraget

- Retorik som verktyg för lärare
- Läromedel, tekniska hjälpmedel och IKT i undervisning
- Demokrati och värdegrund
- Källkritik
- Vetenskapsteoretiska begrepp och distinktioner
- Forskningsprocessen: metoder för datainsamling, bearbetning och analys, kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser
- Forskningsetik
- Grundläggande statistik
- Verksamhetsförlagd utbildning: Tillämpad utbildningsvetenskaplig teori och ämneskunskap samt deltagande i för lärare förekommande arbetsuppgifter


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Föreläsningar, seminarieövningar, grupparbeten, självständiga studier, genomförd vfu, obligatoriskt dokumenterat strukturerat trepartssamtal. Inga obligatoriska sammankomster på Campus, däremot erbjuds ett begränsat antal träffar via distansöverbryggande teknik.   
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida. 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Moment 1 examineras genom:
Individuell skriftlig examination- Skola och utbildning i ett historiskt perspektiv (mål a)
Individuell skriftlig essäuppgift – Styrning av skolans verksamhet (mål b)
Presentation – Demokrati i teori och praktik (mål c)

Moment 2 examineras genom:
Individuell skriftlig examination– Utbildningsvetenskap och läroplansteori (mål d)
Individuell skriftlig essä – Allmändidaktik och ämnesdidaktik (mål e)
Inlämningsuppgift  – Lärares verktyg (mål f)

Moment 3  examineras genom:
Genomförd VFU enligt anvisningar (mål g-j)
Genomfört trepartssamtal (mål g-j)
Individuell muntlig examination med efterföljande praxisseminarium  (mål g-j)

Moment 4 examineras genom:
Hemtentamen mom 4, vetenskapsteori (mål k)
Inlämningsuppgift mom 4, forskningsmetodik och ämnesdidaktik (mål l)
Inlämningsuppgift mom 4, statistik (mål m) 

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända. Betyg utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Betyg sätts efter samlad bedömning av examinator. Där endast Godkänd ingår exkluderas dessa moment i sammanvägningen. Gränsen för att erhålla VG är att 75 % eller mer ska vara VG.

Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.  


Examinator
Annbritt Palo

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Moment 1
Barnkonventionen https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/konventionstexten
Brynolf, M., Carlström, I., Svensson, K-E., & Wersäll, B-L. (2012). Läraryrkets många ansikten. Stockholm: Runa.
Hedlin, M. (2006). Jämställdhet – en del av skolans värdegrund. Stockholm: Liber.
Konventionen om de mänskliga rättigheterna.
https://www.regeringen.se/4a9fab/globalassets/regeringen/bilder/kulturdepartementet/demokrati-och-mr/mr-sidorna/fns-konventioner-om-manskliga-rattigheter.pdf
Larsson E, Johannes Westberg (red.) (2015). Upplaga 2.Utbildningshistoria. Studentlitteratur.
Lundgren, U.P., Säljö, R. & Liberg, C. (red.) (2017). Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare]. (4., [rev. och uppdaterade] utg.) Stockholm: Natur & kultur. Valda delar.
Orlenius, K. (2010). Värdegrunden - finns den? Stockholm: Runa. 2:a upplagan.
Skolverket (2004). Lärande om hållbar utveckling. Kan laddas ner från www.skolverket.se
Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Skolverket (2011). Läroplan för gymnasieskolan 2011.
Stensmo, C. (2007). Pedagogisk filosofi – En introduktion. Lund: Studentlitteratur
Artiklar tillkommer

Referenslitteratur:
Larsson, E. (red.) (2008). Ny utbildningshistorisk forskning: tio bidrag från Nationella forskarskolan i utbildningshistoria, Föreningen för svensk undervisningshistoria, Uppsala.
Roth, H. I. (2008). Vad är mänskliga rättigheter?, TPB, Enskede.
Westergren, E. & Åhl, H. (red.) (2007). Mer än ett språk: antologi om flerspråkigheten i norra Sverige, 2., [utök. och omarb. uppl.]. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.
Artikelsamling från Årsböcker i svensk undervisningshistoria tillkommer.

Moment 2
Ammert, N. (2010). Att spegla världen – läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
Bronäs, B & Ruebou, N. (2015). Ämnesdidaktik – en undervisningskonst.
Linde, G. (2012). Det ska ni veta! – En introduktion till läroplansteori. Lund: Studentlitteratur
Linnér, B. & Westerberg, B. (2010). Att undervisa är att välja – mångkulturalitet, innehåll och meningsskapande. Lund: Studentlitteratur
Långström, S. & Viklund, U. (2005). Praktisk lärarkunskap. Lund: Studentlitteratur
Sigrell, A. (2008). Retorik för lärare – Konsten att välja språk konstruktivt. Åstorp: Retorikförlaget
Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Skolverket (2011). Läroplan för gymnasieskolan 2011
Stensmo, C. (2007). Pedagogisk filosofi – En introduktion. Lund: Studentlitteratur


Moment 3
Se VFU-handboken denna länk; https://www.ltu.se/ltu/For-skola/Lararutbildningen/VFU-handledare-LU-larare-antagna-2011/Kompletterande-pedagogisk-utbildning-KPU/VFU-handbok-for-amneslarare-1.109028

Moment 4
Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V. & Persson, A. (2012). Vetenskapliga tankeverktyg. Lund: Studentlitteratur.
Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. (Upplaga 3). Stockholm: Liber.
Hansson, S.O. (2007). Konsten att vara vetenskaplig. (Kompendium.)
Stukát, S. (1993). Statistikens grunder. Lund: Studentlitteratur.
Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Dessutom tillkommer:
Exempeltexter: aktuella artiklar ur internationella vetenskapliga tidskrifter, max 200 sidor.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Individuell skriftlig essäuppgift mom 1U G VG *2.50ObligatoriskH12
0005Individuell skriftlig essä mom 2U G VG *3.00ObligatoriskH12
0012Genomförd VFU enligt anvisningar mom 3U G#3.00ObligatoriskH13
0013Genomfört trepartssamtal mom3U G#0.50ObligatoriskH13
0018Individuell skriftlig examination mom 1U G VG *3.00ObligatoriskH14
0020Individuell skriftlig examination mom 2U G VG *3.00ObligatoriskH14
0021Individuell muntlig examination, praxisseminarium mom 3U G#0.50ObligatoriskH14
0022Individuell skriftlig examination mom 3U G VG *3.50ObligatoriskH14
0026Presentation mom 1U G VG *2.00ObligatoriskH16
0027Inlämningsuppgift mom 2U G VG *1.50ObligatoriskH16
0028Hemtentamen mom 4, vetenskapsteoriU G VG *4.50ObligatoriskH21
0029Inlämningsuppgift mom 4, forskningsmetodik och ämnesdidaktikU G#1.50ObligatoriskH21
0030Inlämningsuppgift mom 4, statistikU G#1.50ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Prefekten för Institutionen för konst.kommunikation och lärande 2012-03-13

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10