KURSPLAN

Utveckling och lärande för lärare i förskola 7,5 Högskolepoäng

Developement and Learning Pre-school
Grundnivå, U0033P
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt Christer Wiklund 2012-01-19

Reviderad
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Kursen förutsätter kunskaper motsvarande:
VFU 1Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

a)   redogöra för teorier och forskning om utveckling och lärande,

b)  beskriva och jämföraolika teorier och praktiknära forskning som rör kunskap, utveckling och lärandesamt jämföra dessa med läroplanens syn på kunskap och lärande,

c)  relatera olika teorier om utveckling och lärande till pedagogisk praxis inom för utbildningen relevant ålderskategori,

d)   diskutera och argumentera för hur val av teoriram skapar olika förutsättningar för utveckling och lärande,

e)   identifiera, beskriva och kritiskt reflektera kring sociokulturella villkor för alla barns utveckling och lärande,Kursinnehåll

- Sociokulturella villkor, såsom mångkulturalitet, psykosocial miljö, och dess betydelse för alla barns lärande och utveckling.

- Teorier och aktuell forskning inom området utveckling och lärande.

- Teorier om utveckling och lärande kopplat till aktuella styrdokument, bakgrundstexter och förskolans pedagogisk praxis.Genomförande

Föreläsningar,  seminarier.


Examination

Moment 1:Teorier om utveckling och lärande, 4.5 hp

Individuella skriftliga prov

Moment 2:Villkor för alla barns lärande, 3.0 hp

Individuell muntlig presentation

 


Examinator
Elisabeth Lundmark

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Forssell, A. (red.) (2005). Boken om pedagogerna. (5., [rev. och utök.] uppl.) Stockholm: Liber.

Hundeide, K. (2006) Sociokulturella ramar för barns utveckling – barns livsvärldar. Lund: Studentlitteratur.

Jensen, M. (red.) (2011). Lärandets grunder: teorier och perspektiv. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Lunneblad, J. (2009). Den mångkulturella förskolan: motsägelser och möjligheter. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur

Lärarförbundet (2012). Uppdrag lärare: en antologi om status, yrkesskicklighet och
framtidsdrömmar. Stockholm: Lärarförbundets förlag.

Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2010). Stockholm: Skolverket
Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Stockholm: Skolverket. Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575

Persson, S. (2008). Forskning om villkor för yngre barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem. Stockholm: Vetenskapsrådet Tillgänglig på Internet: http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/VR2008_11.pdf

Skolverket (2010). Barndomens förändrade villkor. Förutsättningar för barns lärande i en ny tid. Stockholm: Skolverket.

Säljö, R. (2003). Föreställningar om lärande och tidsandan. I Selander, S. (red.). Kobran, nallen och majjen: tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, s 71-90.

Utöver obligatorisk kurslitteratur tillkommer aktuella artiklar från nationella/internationella vetenskapliga tidskrifter samt delvis valbar litteratur utifrån förskolans pedagogiska praxis.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Individuell muntlig presentation3.0U G VG
0003Individuella skriftliga prov4.5U G VG