KURSPLAN

Metodik, instrument/sång 2 7,5 högskolepoäng

Methodology, instrument/singing 2
Grundnivå, U0036G
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-06-13

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musikpedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Metodik, instrument/sång 1 (U0030G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomförd kurs ska den studerande
  • kunna redogöra för kunskaper, insikter samt erfarenheter i att undervisa på Nivå II i sitt instrument
  • kunna visa på och redogöra för medvetenhet kring frågor som rör undervisningsprocessen samt utveckla ett analyserande och reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen
  • kunna visa på olika metoder och didaktiska modeller
  • ha vidareutvecklat sin identitet som lärare och ledare
  • kunna redogöra och visa kunskap i djupare analys och bedömning av elevers kunskapsutveckling och betygssättning

Kursinnehåll
Se studiehandledning för respektive instrument/genre.

Genomförande
Gruppundervisning, seminarier, övningsundervisning med handledning.

Examination
Se studiehandledning för respektive instrument/genre.

För betyget väl godkänd gäller:

Under förutsättning att alla nämnda kriterier under Examination är uppfyllda, kan betyget väl godkänd ges om du visar särskild god undervisningsförmåga. Egenskaper som ligger till grund för bedömningen är:
  • en stark läraridentitet med god social och emotionell intelligens
  • förmåga till  kreativitet och intuition i undervisningssituationen
  • att på ett adekvat sätt kunna förena teori med praktik

Övrigt
Samtidiga studier på instrumentet rekommenderas.

Examinator
Maria Juuso

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av övningskompendier, notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001MetodikU G#4.50ObligatoriskH14
0002ÖvningsundervisningU G VG *1.50ObligatoriskH14
0003SlutredovisningU G VG *1.50ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.