Hoppa till innehållet


KURSPLAN

VFU 3, förskola 7,5 högskolepoäng

Student Teaching 3
Grundnivå, U0036P
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

Grundläggande behörighet samt U0022P VFU 2, förskola (7,5 hp) U0009S Språk, kommunikation och lärande (15 hp)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
  • kritiskt granska betydelsen av olika digitala och fysiska miljöers roll för barns lärande och omsorg
  • planera och genomföra undervisning där du skapar förutsättningar för hur omsorg och lärande bildar en helhet
  • leda det pedagogiska arbetet så att det främjar barns sociala samspel och konflikthantering
  • stimulera språkutvecklande arbetssätt och miljöer som möjliggör alla barns språkliga utveckling  

Kursinnehåll
Verksamhetsförlagd utbildning i förskola. Studenten tillämpar styrdokument och teorier om specialpedagogik, omsorg och lärande, professionsutveckling samt ämneskunskap. Studenten följer sin handledare och visar ett aktivt deltagande i dennes uppdrag och i förekommande arbetsuppgifter med särskilt fokus på kursens lärandemål. Kursinnehållet förtydligas i kursens studiehandledning i lärplattformen Fronter.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Inför kursen genomför kursansvarig universitetslärare introduktionsmöten med studenter och VFU-handledare där kursens mål, examinationer och bedömningskriterier behandlas. Studenten genomför den verksamhetsförlagda utbildningen på heltid i förskola enligt anvisningar i kursens studiehandledning. Studenten för en loggbok av reflekterande karaktär under VFU-perioden som används som underlag för studentens och hanledarens kontinuerliga handledningssamtal samt för genomförandet av vissa examinationsuppgifter. VFU-perioden avslutas genom ett obligatoriskt praxisseminarium som förläggs till campus.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination sker efter genomförd VFU enligt anvisning i kursens studiehandledning. Kursmålen examineras individuellt med kriterier som utgår från studentens tillämpning av sociala och didaktiska kunskaper och förståelser, färdigheter och förmågor samt värderingsförmågor och förhållningssätt. Efter avslutad kurs gör examinator en individuell helhetsbedömning av studentens insatser under VFU. I denna bedömning ingår handledarens avslutande bedömning av studentens insatser, individuella skriftliga examinationsuppgifter samt övriga kursuppgifter enligt anvisning i kursens studiehandledning. Skriftliga inlämningsuppgifter samt erfarenhetsutbyte behandlas under ett campusförlagt obligatoriskt seminarium under den sista dagen av VFU-perioden. Examinators bedömning av de individuella skriftliga examinationsuppgifterna sker efter kursens slut.  Student som underkänts vid två kurstillfällen i samma kurs har ej rätt att fullfölja utbildningen. Examinationsformer, bedömnings- samt betygskriterier förtydligas i kursens studiehandledning.

Övrigt
Lägst godkänt betyg på kursen krävs för antagning till VFU 4, förskola, U0035P.

Examinator
Märtha Andersson

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1
Relevant litteratur från förgående och pågående kurser samt aktuella styrdokumnet

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004Genomförd VFU enligt anvisning inkl praxisseminariumU G#3.50ObligatoriskH16
0005Individuella examinationsuppgifterU G VG *4.00ObligatoriskH16

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-11