KURSPLAN

Leken som lärande och meningsskapande 2 7,5 högskolepoäng

Playing as learning and meaningmaking 2
Grundnivå, U0038P
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: U0022P vfu 2 U0006P Leken som lärande och meningsskapande 1, 7,5 hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs skall du som studerande kunna: 

Beskriva hur lek, miljö och material utgör ett meningsskapande i barns lärande 
Analysera och argumentera för hur barn lär genom lek ur  teoretiska perspektiv 
Analysera och reflektera kring lekens förutsättningar och villkor 
Beskriva hur barn genom lek utvecklar normer, förståelse och kompetens 


Kursinnehåll

Forskning och teorier om barns utveckling och lärande genom lek  
Miljöns betydelse för lek och lärande med fokus på naturvetenskap och teknik    
Konstruktion av miljöer 
Digitala verktyg och lek 
Genus och normkritiskt förhållningssätt  
Lärande för hållbar utveckling  


Genomförande
De studerande deltar vid lektioner, seminarier, konstruktionsövningar och grupparbeten.

Examination
Kursen examineras genom:
- Skriftlig inlämning (5.0 hp)
- Muntliga examinationer och seminarier (2.5 hp).

Examinator
Susanne Westman

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Björklund, S. (2014). Lärande för hållbar utveckling - i förskolan. Lund: Studentlitteratur.

Eriksson Bergström, S. (2017). Rum, barn och pedagoger: om möjligheter och begränsningar för lek, kreativitet och förhandlingar. Stockholm: Liber.

Hangard Rasmussen, T. (red.) (2016). Lek på rätt väg? På spaning efter leken. Lund: Studentlitteratur.

Löfdahl, A., Hjalmarsson, M., & Franzén, K. (red.) (2014). Förskollärarens metod och vetenskapsteori. Stockholm: Liber.

Nordin-Hultman, E. (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektsskapande. Stockholm: Liber

Orlenius, K., Lenz Taguchi, H., & Bodén, L. (2011). En rosa pedagogik: jämställdhets-pedagogiska utmaningar. (1. uppl.) Stockholm: Liber.

Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan Lpfö 18. Stockholm: Nordstedts Juridik.

Sundberg, B., Areljung, S., Due. K., Ottander, C., & Tellgren, B. (2016). Förskolans naturvetenskap i praktiken. Malmö: Gleerup.


Ytterligare texter och artiklar tillkommer. Kompendium med texter/artiklar tillhandahålls av lärare.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0004Muntliga examinationer och seminarierU G#2.50ObligatoriskH20
0005Skriftlig inlämningU G VG *5.00ObligatoriskH20