Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Leken som lärande och meningsskapande 2 7,5 högskolepoäng

Playing as learning and meaningmaking 2
Grundnivå, U0038P
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: U0022P vfu 2 U0006P Leken som lärande och meningsskapande 1, 7,5 hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs skall du som studerande kunna: 

Beskriva hur lek, miljö och material utgör ett meningsskapande i barns lärande 
Analysera och argumentera för hur barn lär genom lek ur  teoretiska perspektiv 
Analysera och reflektera kring lekens förutsättningar och villkor 
Beskriva hur barn genom lek utvecklar normer, förståelse och kompetens 


Kursinnehåll

Forskning och teorier om barns utveckling och lärande genom lek  
Miljöns betydelse för lek och lärande med fokus på hållbar utveckling som en del av naturvetenskap och teknik i förskolan  
Konstruktion av miljöer 
Digitala verktyg och lek 
Genus- och normkritiska perspektiv på barns lek


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
De studerande deltar vid lektioner, seminarier, konstruktionsövningar och grupparbeten.
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom:
- Skriftlig inlämning (5.0 hp)
- Muntliga examinationer och seminarier (2.5 hp).

Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform. 

Examinator
Susanne Westman

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Björklund, S. (2014). Lärande för hållbar utveckling - i förskolan. Lund: Studentlitteratur.

Eriksson Bergström, S. (2017). Rum, barn och pedagoger: om möjligheter och begränsningar för lek, kreativitet och förhandlingar. Stockholm: Liber.

Hangard Rasmussen, T. (red.) (2016). Lek på rätt väg? På spaning efter leken. Lund: Studentlitteratur.

Nilsen, M. (2020). Barns digitala aktiviteter: samspel mellan barn, lärare och digitala teknologier i förskolan. Stockholm: Liber. (vald del)

Nordin-Hultman, E. (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektsskapande. Stockholm: Liber

Orlenius, K., Lenz Taguchi, H., & Bodén, L. (2011). En rosa pedagogik: jämställdhets-pedagogiska utmaningar. (1. uppl.) Stockholm: Liber.

Pramling, N. & Wallerstedt, C. (2019). Lekresponsiv undervisning – ett undervisningsbegrepp och en didaktik för förskolan. Forskning om undervisning och lärande, 1(7), 7-22.

Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan Lpfö 18. Stockholm: Nordstedts Juridik.


Ytterligare texter och artiklar tillkommer. Kompendium med texter/artiklar tillhandahålls av lärare.

Referenslitteratur:

Löfdahl, A., Hjalmarsson, M., & Franzén, K. (red.) (2014). Förskollärarens metod och vetenskapsteori. Stockholm: Liber.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004Muntliga examinationer och seminarierU G#2.50ObligatoriskH20
0005Skriftlig inlämningU G VG *5.00ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10