KURSPLAN

Förskolans pedagogik och arbetssätt 2 7,5 högskolepoäng

Preschool pedagogy and methods 2
Grundnivå, U0039P
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: U0022P vfu 2 U0007P Natur och teknik i förskola, 7,5 hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs skall du som studerande kunna:

• Analysera och reflektera kring hur mål och intentioner i förskolans samhällsuppdrag relaterar till verksamhetens pedagogik och arbetssätt
• Förhålla dig professionell till det som rör samverkan i arbetslag samt samverkan med barn och deras vårdnadshavare utifrån olika samverkansformer
• Förstå och analysera komplexa förhållanden som kan uppstå i samarbetet mellan hem och förskola/skola
• Synliggöra dina utvecklingsbehov för att ifrågasätta det egna lärande och praktiska handlandet i mötet med barn i en föränderlig framtid, genom ett professionsinriktat lärande


Kursinnehåll

Förskolans uppdrag
Samverkansforme
Utvecklingssamtal
Föräldramöten
Interkulturella möten.
Normkritik/normkreativitet i ett samverkansperspektiv
Professionsinriktat och kollegialt lärande        


Genomförande
De studerande deltar vid föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Examination
Kursen examineras genom muntlig presentation och litteraturseminarier (2.5 hp) samt en skriftlig inlämning (5.0 hp). Kriterier för att uppnå G eller VG finns i studiehandledningen. Prov får göras om vid fyra tillfällen utöver det ordinarie provtillfället.

Examinator
Susanne Westman

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ackesjö, H. (2013). Från förväntningar till motstånd och anpassning. Fyra barns övergångar till och från förskoleklass. Nordic Early Childhood Education Research Journal, 6(15), 1-23.

Dahlberg, G., Moss, P. & Pence, A. (2014). Från kvalitet till meningsskapande: Postmoderna perspektiv-exemplet förskolan. Stockholm: HLS förlag.
Granberg, O. & Ohlsson, J. (2005), Kollektivt lärande i team. Om utveckling av kollektiv handlingsrationalitet. Pedagogisk Forskning i Sverige. 10(3/4), 227-243.

Harju, A. & Tallberg Broman, I. (red.) (2013). Föräldrar, förskola och skola: om mångfald, makt och möjligheter. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Lunneblad, J. (2013). Tid till att bli svensk: En studie av mottagandet av nyanlända barn och familjer i den svenska förskolan. Nordic Early Childhood Education Research. 6(8), 1-14.

Vuorinen, T., Sandberg, A., Sheridan, S., & Williams, P. (2014). Preschool teachers' views on competence in the context of home and preschool collaboration, Early Child Development and Care, 184(1), 149-159.

Simonsson, M., & Markström, A-M. (2013). Utvecklingssamtal som uppgift och verktyg i förskollärares professionssträvanden i interaktion med föräldrar. Nordic Early Childhood Education Research Journal, 6(12), 1-18.
Simonsson, M. & Markström, A-M. (2017). Introduction to preschool: strategies to managing the gap between home and preschool. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, s. 1-10.

Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan Lpfö 18. Stockholm: Nordstedts Juridik.

Skolverket. (2016). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11. [Ny., rev. uppl.]. Stockholm: Skolverket.
Skolverket. (2016). Förskoleklassen – Ett kommentarmaterial till läroplanens tredje del. Stockholm: Skolverket.

Övrig litteratur/artiklar tillkommer.

Referenslitteratur:
Gustafsson, L. & Lindberg, T. (red.) (2016). Möta barn på flykt. Enkel handbok för alla. Unicef.
Vetenskapsrådet (2015). En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikatorer. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Muntlig examinationU G#2.50ObligatoriskV14
0003Skriftlig inlämningU G VG *5.00ObligatoriskH16