Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Förskolans pedagogik och arbetssätt 1 7,5 högskolepoäng

Preschool pedagogy and methods 1
Grundnivå, U0040P
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: U0022P vfu 2 U0007P Natur och teknik i förskola, 7,5 hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall du som studerande kunna:
- beskriva  barns lärprocesser utifrån deras olika sätt att skapa mening, att uttrycka sig
  och reflektera kring sitt lärande
- använda observation och pedagogisk dokumentation för att analysera och problematisera 
  såväl barns lärande som det egna lärandet  inom naturvetenskap/teknik
- reflektera över det egna förhållningssättet och ledarskapets inverkan på barns lärande
  och verksamheten i sin helhet
- teoretisera och tillämpa dialogen som grund för lärande

Kursinnehåll
Teorier om ledarskap och maktperspektiv
Reflektion i teori och praktik – ett problematiserande förhållningssätt  
Pedagogisk dokumentation
Dialog och samspel
Förskollärarens roll i ett utforskande arbetssätt med särskilt fokus på naturvetenskap och teknik

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
De studerande deltar vid föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursen examineras genom muntlig examination (2.5 hp) och skriftlig inlämning (5.0 hp).  
Kriterier för att uppnå G eller VG finns i studiehandledningen. 
Prov får göras om vid fyra tillfällen utöver det ordinarie provtillfället. 


Examinator
Sara Cervantes

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3
Börjesson, M. & Rehn, A. (2009). Makt. Liber.

Cervantes, S. & Öqvist, A. (2021). Preschool teachers and caregivers’ lack of repositioning in response to changed responsibilities in policy documents. Journal of Early Childhood Research. Sage. DOI: https://doi.org/10.1177%2F1476718X20969742

Dahlberg, G., Moss, P. & Pence, A. (2014). Från kvalitet till meningsskapande: postmoderna perspektiv – exemplet förskolan. Liber.

Dahlbeck, P. & Westlund, K. (2015). Förskola i Rörelse och förändring. Studentlitteratur.

Doverborg, E., Pramling, N. & Pramling Samuelsson, I. (2019). Att undervisa barn i förskolan. Liber.

Dubois, F., Göthson, H., & Söderholm, I. (2019). Delaktighet: Reflekterande undervisnings praktik i förskolan. Liber (del 4 Hur kan pedagogen skapa delaktighet i undervisningen ).

Dysthe, O. (2003). Dialog, samspel och lärande. Studentlitteratur (vald del).

Jonsson, A. & Williams, P. (2013). Communication with young children in preschool: the complex matter of a child perspective. Early Child Development and Care, (183:5), p. 589–604.

Project Zero Reggio Children. (2006). Att göra lärandet synligt: barns lärande individuellt och i grupp. HLS Förlag (vald del).

Sheridan S. & Williams P. (reds) (2018). Undervisning i förskolan. En kunskapsöversikt. Skolverket.

Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan Lpfö 18. Skolverket

Svenning, B. (2009). Vad berättas om mig? Barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation. Studentlitteratur.

Övriga artiklar/texter kan tillkomma.

Referenslitteratur:

Löfdahl Hultman, A., & Ribaeus, K. (Red.) (2021). Förskollärarens metod och vetenskapsteori. (2 uppl.). Liber.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Muntlig examinationU G#2.50ObligatoriskV14
0003Skriftlig inlämningU G VG *5.00ObligatoriskH16

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-11