Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musik i grundskolans senare år 7,5 högskolepoäng

Music in the secondary school
Grundnivå, U0042G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Metodik, instrument/sång 2 (U0036G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten
 • uppvisa kunskap om ämnes- och kursplaner i musik i LGR11 samt beskriva och diskutera olika musikdidaktiska grundhållningar, metoder och arbetssätt i undervisning för att främja elevers kunskapsutveckling
 • med utgångspunkt i forskning och erfarenhet diskutera förutsättningar för musikundervisning med avseende på motivation, ungdomskultur, identitetsfrågor och musikfilosofiska överväganden

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten
 • kunna problematisera musiklärarens uppdrag i relation till aktuell musikpedagogisk forskning och teoribildning
 • kunna tolka och konkretisera kunskapskraven i LGR11

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
 • kunna reflektera över och kritiskt granska forskning, teorier och metoder med relevans för grundskolans musikundervisning
 • värdera musikdidaktiska ställningstaganden med utgångspunkt i aktuell forskning och musikpedagogisk teori

Kursinnehåll
 • föreläsningar
 • seminarier
 • litteraturstudier
 • projektstudier

Genomförande
 • gruppundervisning

Examination
Kursen examineras genom seminarier och inlämningsuppgifter samt en hemtentamen. 

Examinator
Maria Juuso

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur meddelas senast 10 veckor innan kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Seminarier och inlämningsuppgiftU G VG *4.00ObligatoriskH17
0002HemtentamenU G VG *3.50ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17