Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Barndom, omsorg och lärande 15 högskolepoäng

Childhood, caring and learning
Grundnivå, U0043P
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6a). Eller: Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6a)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
 Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
 
Identifiera och beskriva perspektiv på barndom, fostran och omsorg i relation till samhällsutvecklingen
Beskriva förskolan som institution i relation till barndomens villkor
Beskriva barns utveckling och lärande i ett historiskt och nutida perspektiv
Redogöra för och reflektera över omsorgens betydelse för barns utveckling och lärande i ett helhetsperspektiv
Redogöra för teorier om barns lärande och begreppsbildning med särskilt fokus på undervisningsuppdraget inom naturvetenskap/teknik.
Identifiera, reflektera och motivera ett professionellt förhållningssätt till omsorg i relation till förskolans värdegrund.

Kursinnehåll
Omsorg på vetenskaplig grund
Samhällets ansvar för barndomen
Förskolan som institution för fostran, omsorg och lärande
Teorier om lärande och barns utveckling
Förskolans värdegrund, etik, normkritik, genus och jämställdhet.
Barnsyn och perspektiv på barns rättigheter/delaktighet
Observation som vetenskaplig metod
Fältstudier

Genomförande

De studerande deltar i lektioner, grupparbeten och i seminarier. Verksamhetsförlagda fältstudier ingår och relaterar till en examinerande uppgift.


Examination

Examination sker genom muntlig redovisning av dels fältstudier där observation och analys ingår dels laborativa diskussioner i naturvetenskap och teknik (5.0 hp), tentamen (5.0 hp) samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift (5.0 hp).


Examinator
Sara Cervantes

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Björndal. C, R, P. (2005). Det värderande ögat. Stockholm: Liber.

Bjurulf. V. (2013). Teknikdidaktik i förskolan. Stockholm: Norstedts.

Eidevald, C. (2012). “Anna bråkar!”- att göra jämställdhet I förskolan. Stockholm: Liber.

Emilson, A., & Folkesson, A­M. (2006). Children ́s participation and teacher control. Early Childhood and Care, Vol 176, No 3­4, pp. 219­238.

Gren, J. (2007). Etik i pedagogens vardagsarbete. Stockholm: Liber.

Helldén, G., Högström, P., Jonsson, G., Karlefors, I. & Vikström, A. (2015). Vägar till naturvetenskapens värld-ämneskunskap i didaktisk belysning. Stockholm: Liber

Jerlang, E. (red.) (2008). Utvecklingspsykologiska teorier: en introduktion. (5., [utök. och rev.] uppl.) Stockholm: Liber. (valda delar).

Johansson, E. (2005) Möten för lärande: pedagogisk verksamhet för de yngre barnen i förskolan. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.

Lundgren, U.P., Säljö, R., & Liberg, C. (2014). Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. Stockholm: Natur & Kultur (kap. 7).

Löfdahl, A., Hjalmarsson, M., & Franzén, K. (2014). Förskollärarens metod­ och vetenskapsteori. Stockholm: Liber.

Pramling Samuelsson, I., & Sheridan, S. (2003). Delaktighet som värdering och pedagogik. Pedagogisk forskning i Sverige 8(1­2) 70­84.

Riddersporre, B., & Bruce, B. (2016). Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund. Stockholm: Natur & Kultur. (Kapitel 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13).

Riddersporre, B., & Persson, S. (red.). (2010). Utbildningsvetenskap för förskolan. Stockholm: Natur & Kultur (kap. 1-5).

Skolverket. (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny., rev. uppl.]. Stockholm: Skolverket.

Sommer, D. (2009). Barndomspsykologi: utveckling i en förändrad värld. (2., rev. [och utök.] utg.) Hässelby: Runa. (Kapitel 1, 2 och 4)

Ytterligare artiklar/texter kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002TentamenU G VG *5.00ObligatoriskH13
0003Skriftlig inlämningsuppgiftU G VG *5.00ObligatoriskH13
0004Fältstudier inklusive muntlig examinationU G#5.00ObligatoriskV15

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2020-08-20