Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan 15 högskolepoäng

Systematic quality work in pre-school
Grundnivå, U0044P
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

Grundläggande behörighet samt U0035P VFU 4, förskolan


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Beskriva och tolka förskollärarens ansvar för uppföljning, utvärdering och utveckling av undervisning och utbildning. 

Beskriva och förklara hur utvärdering och pedagogisk utveckling bidrar till utveckling av barns/elevers kunskaper och lärmiljöer 

Definiera innebörden av systematiskt kvalitetsarbete, utvärdering och utveckling av utbildning och undervisning och redogöra för hur olika lärandeteorier styr synen på systematiskt kvalitetsarbete och påverkar val av metoder för utvärdering och utveckling av utbildningen och undervisningen. 

Argumentera för hur dokumentation kan användas som underlag för att följa upp och analysera barns lärstrategier och lärprocesser i förhållande till utbildningens/verksamhetens organisation, innehåll och genomförande samt föreslå åtgärder för att utveckla verksamheten. 

Analysera olika former av utvärdering i relation till teorier om kunskap och lärande ur såväl ett barnperspektiv som barns perspektiv.


Kursinnehåll

Att arbeta utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i systematiskt kvalitetsarbete 
Forskningsprocessens olika delar 
Förskollärarens/förskolechefens ansvar i relation till förskolans läroplan 
Lärandeteorier i relation till utvärdering och utveckling av utbildning och undervisning 
Kunskaper och metoder för bedömning av utbildningens och undervisningens kvalitet 
Utvärdering, kvalitetsarbete och utveckling i målstyrd verksamhet 
Dokumentationens betydelse för att följa barns utveckling och lärande i förhållande till förskolans uppdrag  
Innebörden av begreppen barn perspektiv och barnens perspektiv i relation till systematiskt kvalitetsarbete 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Den studerande deltar i lektioner, grupparbeten och seminarier.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursen examineras i form av skriftlig inlämning (5 hp), muntlig examination (5 hp) och tentamen (5 hp). 


Examinator
Sara Cervantes

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3
Ahrne, G., & Svensson, P. (Red.). (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Liber.

Dahlberg, G., & Elfström, I. (2014). Pedagogisk dokumentation i tillblivelse. Pedagogisk forskning i Sverige, 19(4-5), 268-296. ISSN:1401-6788.

Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, A. (2014). Från kvalitet till meningsskapande: Postmoderna perspektiv – exemplet förskolan. Liber.

Dahlbeck, P., & Westlund, K. (2015). Förskola i Rörelse och förändring. Studentlitteratur.

Dubois, F., Göthson, H., & Söderholm, I. (2019). Delaktighet: Reflekterande undervisningspraktik i förskolan. Liber (del 1 och del 3).

Eidevald, C. (2017). Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan: hallå, hur gör man? (2 uppl.). Liber.

Lenz Taguchi, H. (2012). Pedagogisk dokumentation som aktiv agent: introduktion till intraaktiv pedagogik. Gleerups.

Löfdahl Hultman, A., & Ribaeus, K. (Red.). (2021). Förskollärarens metod och vetenskapsteori. (2 uppl.). Liber.

Nilsson, M., Lecusay, R., Alnervik, K., & Ferholt, B. (2018). Iscensättning av undervisning: Målrelationellt lärande i förskolan. Barn. 3-4, 109-126.

Rubinstein Reich, L. Tallberg Broman, I., & Vallberg Roth, A-C. (2017). Professionell yrkesutövning I förskolan - Kontinuitet och förändring. Studentlitteratur (kap. 10-20).

Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan Lpfö 18. Skolverket

Skolverket. (2017). Måluppfyllelse i förskolan. Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Skolverket.

Vallberg Roth, A-C. (2014). Bedömning i förskolors dokumentation – fenomen, begrepp och reglering. Pedagogisk forskning i Sverige, 19(4-5), 268-296. ISSN:1401-6788.

Westman, S., & Alerby, E. (2016). A glimpse into toddlers learning places: tensions and potentials in Swedish preschool. The first years: New Zealand journal of infant and toddler education, 18(2), 16-19. ISSN 1175-0529

Williams, P., & Sheridan, S. (2018). Förskollärarkompetens – Skärningspunkten i undervisningens kvalitet, Barn. 3-4, 127-146.

Öqvist A., & Cervantes S. (2018). Teaching in preschool: heads of preschools governance throughout the systematic quality work, Nordic Journal of Studies in Educational Policy. 4(1), 1-10.

Ytterligare texter och artiklar kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0006TentamenU G VG *5.00ObligatoriskH16
0007Skriftliga inlämningarU G VG *5.00ObligatoriskH19
0008Muntliga examinationer och seminarierU G#5.00ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-11