Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Anpassat lärande och kritiska perspektiv 15 högskolepoäng

Special needs education and critical perspectives
Grundnivå, U0052P
Version
Kursplan gäller: Vår 2023 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G VG
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper i undervisningsämne/n motsvarande 90 hp samt självständigt arbete om 15 hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Denna kurs syftar till att studenten utvecklar förmåga att planera, utforma och genomföra undervisning utformad för elevers olika förutsättningar och dessa olikheters konsekvenser för undervisning. Studenten vidareutvecklar sin förmåga att anpassa sitt ledarskap och sin undervisning med medvetenhet om lärmiljöns betydelser.

Förväntat studieresultat

1. Specialpedagogisk förmåga
Efter momentet kan studenten:
-förklara och värdera teorier om specialpedagogik ur skilda perspektiv samt beskriva och tydliggöra uppväxtvillkorens betydelse för individens identitet och socialisation,
-reflektera över möjligheter och hinder för lärande, exempelvis arbete med extra anpassningar och upprättande av åtgärdsprogram,
-kritiskt granska sociala och medicinska förklaringsmodeller och deras betydelse för lärmiljön och för elever i behov av särskilt stöd,
-Visa kunskap om barn, elevers och vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter relaterat till styrdokumentet som en del av som del av lärarpraktik och som myndighetsutövning

2. Lär- och språkmiljö
Efter momentet kan studenten:
-beskriva och reflektera över lärmiljöer som utvecklar elevers identitet och handlingsalternativ med etiska aspekter som utgångspunkt,
-analysera språkutvecklande arbetssätt och olika språkmiljöer samt värdera deras betydelse för tal-, läs-, skriv- och matematikutveckling för alla elever.

3. Ledarskap och lärarskicklighet
Efter momentet kan studenten:
-reflektera kring ledarstilar, olika teorier på ledarskap samt kritiskt förhålla  sig till sitt eget ledarskap,
-reflektera över och anpassa sitt ledarskap för att möta och stödja olika barns behov inom ramen för skolans organisation och resurser,
-variera undervisningsform och uppgiftskonstruktioner för att möta specifika identifierade behov,
-relatera teorier om konflikthantering till egen praktik, samt identifiera, förebygga och åtgärda trakasserier, diskriminering och kränkande behandling/mobbning.


Kursinnehåll

Specialpedagogisk förmåga

Lär- och språkmiljö

Ledarskap och lärarskicklighet

Konflikthantering

Lagar och myndighetsutövning

Centralt innehåll är också erfarande, reflektion och prövande i reguljär lärarpraktik

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Kursen genomförs med utgångspunkt i studentens erfarande och deltagande i reguljär undervisningspraktik. Utöver det sker individuella förberedelser såsom litteraturstudier, reflektion och gemensamma studier i form av seminarier och gruppdiskussioner. Ämnesdidaktiska studier sker kontinuerligt.
Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

1.      Specialpedagogik, modul 1

2.      Lärmiljöer och språkmiljöer, modul 2

3.      Ledarskap och lärarskicklighet, modul 2 och 3

4.      Lagar och myndighetsutövning, modul 4

5.      Professionsidentitet, modul 5


Examinator
Anna-Karin Gullberg

Litteratur. Gäller från Vår 2023 Lp 3
Lundgren, U.P., Säljö, R. & Liberg, C. (red.) (2017). Lärande, skola, bildning. (Fjärde utgåvan, reviderad). Stockholm: Natur & Kultur.
Ny obligatorisk litteratur till denna kursen:
Bjärvall, K. (2019). Störningen: ADHD, pillren och det stressade samhället. Ordfront förlag – (finns även på storytel).
Thorsten, A., Forslund Frykedal, K. & Boo, S. (2017). Att anpassa undervisning till individ och grupp i klassrummet. Natur & Kultur.

Referenslitteratur
Boström, V. & Lundmark, K. (2019). Skoljuridik. Liber
Nilholm, C. (2020). Perspektiv på specialpedagogik. Studentlitteratur.

Ytterligare digitalt tillgänglig litteratur finns specificerad i uppgifterna, men är då fritt tillgänglig som fil i Canvasrummet eller på nätet.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Muntlig och skriftlig presentationU G#2.00ObligatoriskV21
0002TillämpningsuppgiftU G VG7.00ObligatoriskV21
0005TillämpningsuppgiftU G#2.00ObligatoriskV21
0006TillämpningsuppgiftU G VG3.00ObligatoriskV23
0007TillämpningsuppgiftU G#1.00ObligatoriskV23

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-11