KURSPLAN

Anpassat lärande och kritiska perspektiv 15 högskolepoäng

Special needs education and critical perspectives
Grundnivå, U0052P
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-04-08

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper i undervisningsämne/n motsvarande 90 hp samt självständigt arbete om 15 hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Syfte Kursen syftar till att studenten utvecklar förmåga att planera, utforma och genomföra undervisning utformad för elevers olika förutsättningar och dessa olikheters konsekvenser för undervisning. Studenten vidareutvecklar sin förmåga att anpassa sin undervisning i ett samhälleligt sammanhang och medvetet använda lärmiljöns betydelser.

 

Kursmål:

Efter kursen kan studenten

-           Förklara och värdera teorier om specialpedagogik ur skilda perspektiv samt beskriva och tydliggöra uppväxtvillkorens betydelse för individens identitet och socialisation,

-           Kritiskt granska sociala och medicinska förklaringsmodeller och deras betydelse för lärmiljön och för elever i behov av särskilt stöd,

-           Beskriva och reflektera över lärmiljöer som utvecklar elevers identitet och handlingsalternativ med etiska aspekter som utgångspunkt,

-           Urskilja processer som framhåller vikten av likabehandling och konflikthantering som förebygger, identifierar och åtgärdar trakasserier, diskriminering och kränkande behandling/mobbning,

-           Analysera språkutvecklande arbetssätt och olika språkmiljöer samt värdera deras betydelse för tal-, läs-, skriv- och matematikutveckling för alla elever.

-           Reflektera över möjligheter och hinder för lärande, exempelvis inför upprättande av åtgärdsprogram och handlingsplaner,

-           Belysa hur samverkansprocesser med föräldrar, kolleger, övrig personal, skolledning och relevanta nätverk utanför skolan påverkar elevers lärande och utveckling i årskurs 7-9 och gymnasiet.

- reflektera över och anpassa sitt ledarskap för att möta och stödja olika barns behov inom ramen för skolans organisation och resurser.

Variera undervisningsform och uppgiftskonstruktioner för att möta specifika identifierade behov: 


Kursinnehåll

Lärteorier, ledarskapsteorier, etiska, sociologiska och socialpsykologiska teorier

-           Aktuella styrdokument

-           Informationssökning

-           Pedagogiska kommunikations- och samverkansprocesser

-           Sociala och medicinska förklaringsmodeller

-           Språkutvecklande arbetssätt, estetiska lärprocesser, språkmiljöer

-           Medier och digitala verktyg

-           Åtgärdsprogram, handlingsplaner

-           Etiska och juridiska dilemman

-           Pedagogiskt och specialpedagogiskt ledarskap

-           Ämnesdidaktik

-           Eget utvecklingsarbete

-           Ledarskap – färdighet att planera, utforma, genomföra och följa upp med utgångspunkt i skolans värdegrund och olika intressenter

-           Erfarande, reflektion och prövande i reguljär lärarpraktik 


Genomförande

  Kursen genomförs med utgångspunkt i studentens erfarande och deltagande i reguljär undervisningspraktik. Parallellt sker individuella förberedelser såsom litteraturstudier reflektion och gemensamma studier i form av seminarier, gruppdiskussioner och undervisningsplanering. Ämnes- och ämnesdidaktiska studier sker kontinuerligt. 


Examination

Specialpedagogik

Lärmiljöer och Språkmiljöer

Ledarskap och likabehandling, konflikthantering

Lagar och myndighetsuppdrag

Personligt lärandenätverk och professionsidentitet

Eget utveckligsarbete 


Övrigt
Kommentar : kursen omfattar 5 hp VFU

Examinator
Oskar Gedda

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
meddelas senare

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Muntlig och skriftlig presentationU G#2.00ObligatoriskV21
0002TillämpningsuppgiftU G VG7.00ObligatoriskV21
0003Muntlig och skriftlig presentationU G VG3.00ObligatoriskV21
0004Självständigt arbeteU G#1.00ObligatoriskV21
0005TillämpningsuppgiftU G#2.00ObligatoriskV21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.