KURSPLAN

Att utveckla undervisning, professionellt förhållningssätt och framtidens skola 15 högskolepoäng

Educational development and professional identity
Grundnivå, U0054P
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper i undervisningsämne/n motsvarande 90 hp samt självständigt arbete om 15 hp samt 30 hp inom programmet


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Syfte Denna kurs syftar till att bredda studentens förståelse och förstärka en förbättringskultur avseende skolutveckling och professionalisering på vetenskaplig och beprövad grund. Kursen syftar också till att studenten på ett naturligt sätt i   tanke och kommunikation med andra kan röra sig mellan ett holistiskt, organisatoriskt och vetenskapligt perspektiv på läraruppdrag och ett praktiknära handlingsinriktat och personligt perspektiv. Kursen syftar också till att studenten med tydlig professionell identitet ska kunna delta i debatter och dialoger om skola och undervisning i professionella och allmänna forum

 

Kursmål:

Efter kursen kan studenten

I den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter, metoder och kunskap som är värdefulla för yrkesutövningen samt att på djupet undersöka och diskutera egen kompetensprofil i relation till läraruppdraget idag och i perspektiv av livslångt lärande

Kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutveckling

Självständigt och på eget initiativ driva mindre skolutvecklingsarbete

Systematiskt och kollaborativt använda sig av personligt professionellt lärandenätverk (PLN)

Med trygghet identifiera och pedagogiskt bemöta vanligt förekommande myter och missvisande förenklingar gällande lärande, undervisning och skolans uppdrag

Bedöma kvalitet och formulera återkoppling avseende såväl praktisk undervisning som i utvecklingsarbete, med utgångspunkt i skolans uppdrag, vetenskaplig grund och personliga ställningstaganden.

Skickligt presentera verksamhet och utvecklingsarbete med avseende på syfte, målgrupp och tillgängliga resurser 


Kursinnehåll

  Professionskunskap och identitet

Skolutveckling, utvärdering och utvecklingsarbete.

Erfarande, reflektion och prövande i reguljär lärarpraktik

Eget utvecklingsarbete

Personligt lärandenätverk och kompetensutveckling

Ämnesdidaktisk fördjupning 


Genomförande

  Kursen genomförs med utgångspunkt i studentens erfarande och deltagande i reguljär undervisningspraktik. Utöver det sker individuella förberedelser såsom litteraturstudier reflektion och gemensamma studier i form av seminarier, gruppdiskussioner och undervisningsplanering. Ämnes och ämnesdidaktiska studier sker kontinuerligt

Utbildningen avslutas med 3 dagars program i Luleå. Under dessa dagar presenterar och diskuterar studenterna utvecklingsarbeten 


Examination

 Eget arbete
 
Kvalitetsbedömning av undervisning och utvecklingsarbeten

Skolutveckling på vetenskaplig grund och mot bakgrund av samhällets utveckling, skolans organisation och tradition


Övrigt

  Kommentar: upplägget omfattar 4 hp vfu 


Examinator
Oskar Gedda

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
meddelas senare

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Självständigt arbeteU G VG5.00ObligatoriskV21
0002Muntlig och skriftlig presentationU G VG3.00ObligatoriskV21
0003SeminarierU G VG5.00ObligatoriskV21
0004Muntlig och skriftlig presentationU G VG2.00ObligatoriskV21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.