Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Ledarskap och entreprenörskap i utbildningssammanhang 7,5 Högskolepoäng

Leadership and entrepreneurship in educational settings
Avancerad nivå, U7006P
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

Kunskaper motsv 90 hp inom ämnesområdet utbildningsvetenskap.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Den studerande ska efter genomgången kurs:

ha kännedom om ledarskaps- och entreprenörsforskningens historiska bakgrund och teoretiska bas

kunna relatera den teoretiska basen till konkret gestaltning inom olika discipliner, med betoning på utbildningssammanhang.

kunna genomföra och avrapportera en enklare empirisk undersökning rörande ledarskap och entreprenörskap inom utbildningssammanhang.


Kursinnehåll

Litteraturgenomgång och övningar i ledarskap och entreprenörskap i utbildningssammanhang.

Studenterna genomför och avrapporterar ett eget valt utvecklingsarbete i en organisation som har lärande som en viktig ingrediens.


Genomförande

Kursen genomförs i huvudsak genom litteraturstudier, föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Dessutom ingår att genomföra och rapportera en mindre praktikbaserad undersökning inom eget valt område.


Examination

Examination av kursinnehållet sker i seminarieform förutom den empiriska uppgiften som examineras skriftligt och presenteras vid ett avslutande seminarium.


Övrigt

För studerande som inte blir godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare högst fyra provtillfällen.


Examinator
Krister Hertting

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Böcker
Hughes, R.L., Ginnett, R.C. & Curphy, G.J. (2015). Leadership: Enhancing the lessons of experience. (8. ed.) New York: McGraw-Hill/Irwin.

Maltén, A. (2000). Det pedagogiska ledarskapet. Lund: Studentlitteratur.

Skolverket (2015). Skapa och våga [Elektronisk resurs] : Om entreprenörskap i skolan. (2., rev. uppl.) Stockholm: Skolverket.

Falk-Lundqvist, Å. (2014). Entreprenöriellt lärande: I praktik och teori. (1. uppl.) Stockholm: Liber.

Artiklar
Dahlstedt, M. and Hertzberg, F. (2012), Schooling entrepreneurs: Entrepreneurship,
governmentality and education policy in Sweden at the turn of the millennium,
Journal of Pedagogy, 3(2): 242-262.

Down, B. (2009) Schooling, productivity and the enterprising self: Beyond market values.
Critical Studies in Education, 50(1), 51-64.

Leffler, E. (2009) The many faces of entrepreneurship: A discursive battle for the school
arena. European Educational Research Journal, 8(1), 104-116.

Leffler, E., & Näsström, G. (2014). Entrepreneurial learning and school improvement: A Swedish case. International Journal of Humanities Social Sciences and Education, 1(11), 243-254.

Ytterligare artiklar tillkommer i samråd med kursledaren

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Litteraturseminarium2.0U G VG
0002Seminarium om entreprenörskap i utbildningssammanhang2.0U G VG
0003Enskilt utvecklingsarbete3.5U G VG

Kursplanen fastställd
av Prefekten vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-03-08

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-06-17