Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Avancerad kurs i dans och lärande 2 15 högskolepoäng

Advanced cource in Dance and Learning
Avancerad nivå, U7007G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Dans
Ämnesgrupp (SCB)
Dans

Behörighet

Godkända kurser motsvarande 60 hp inom dans samt 37,5 hp inom Utbildningsvetenskaplig kärna. Godkänd i kursen avancerad dans och lärande 1 (U7008G)


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande syfte är att studenten skall visa förmåga 
- att driva och genomföra ett examensprojekt med förankring i dansgestaltning.
- att granska motsvarande arbeten i en reflekterande diskussion. 

Kursen består av 1 moment: Självständigt arbete 15hp.

Studenten skall efter avslutad kurs kunna:
a) undersöka och reflektera över gestaltande lärprocesser. 
b) sätta in det egna arbetet i ett kunskaps- och vetenskapsteoretiskt sammanhang. 
c) tillämpa relevanta forskningsmetoder och källkritiska principer. 
d) på eget initiativ söka och tillämpa för arbetet relevant kunskap. 
e) kommunicera vunna insikter
f) opponera på ett arbete samt försvara eget självständigt arbete

Kursinnehåll
Examensarbetet skall utgå från en problemställning med förankring i dansgestaltning som bearbetas med vetenskapliga metoder. Arbetet redovisas dels i skriftlig, dels i gestaltande form. Den skriftliga delen skall ha karaktären av reflektion och/eller undersökning som tillsammans med den gestaltande delen skall bilda en helhet.

Genomförande
Kursen genomförs i huvudsak som självständigt arbete i form av 
• eget forskningsarbete 
• egen skriftlig och gestaltande produktion 

Arbetet stöds genom 
• handledning 
• seminarier där bl.a. det egna och andras pågående examensprojekt diskuteras

Examination
Moment 1

Prov 1) Självständigt arbete (mål a-e)
Prov 2) Opponering (mål f)

Examinator
Cecilia Björklund-Dahlgren

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur fastställs i samråd med student, handledare och undervisande lärare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Självständigt arbeteU G VG *13.00ObligatoriskH14
0002OpponeringU G VG *2.00ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.