Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete utbildningsvetenskap, magister 15 högskolepoäng

Bachelor of Education
Avancerad nivå, U7007P
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Höst 2022 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1E
Betygskala
U G VG *
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ingår i huvudområde
Utbildningsvetenskap

Behörighet

Ämneskurser inom det utbildningsvetenskapliga området t ex pedagogik, didaktik, pedagogiskt arbete eller lärande omfattande fördjupade studier om minst 90 hp


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:

  • tillämpa och kritiskt förhålla sig till teorier och metoder i relation till eget valt problemområde

  • i det egna arbetet visa hur forskningsfråga, teori och metod relaterar till varandra

  • planera, självständigt genomföra och rapportera en vetenskaplig undersökning

  • självständigt och kritiskt granska och opponera på ett vetenskapligt arbete


Kursinnehåll

Inom ramen för kursen ska studenten planera, genomföraen vetenskaplig undersökning inom utbildningsvetenskap och skriva en vetenskaplig rapport i form av en uppsats. Studenten ska även vetenskapligt granska och opponera på en annan vetenskaplig uppsats.


Genomförande

För att nå kursens mål ska den studerande genomföralitteraturstudier, delta vid föreläsningar och seminarier samt vid handledningstillfällen – enskilt såväl som i grupp. Uppsatsen kan efter godkännande utgöra grund för magisterexamen. För studenter som vill fortsätta till masterexamen kan uppsatsen byggas ut till ett examensarbete på denna nivå.


Examination

Examinationen sker genom att studenten färdigställer en vetenskaplig uppsats. Vidare ska studenten både försvara den egna uppsatsen och opponera på en uppsats vid offentligt seminarium. I de fall två studenter skriver tillsammans ska det tydligt anges vem som har huvudansvaret för vilka avsnitt och vilka som gjorts tillsammans.


Övrigt

För studerande som inte blir godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare högst fyra provtillfällen.


Examinator
Individuell examinator utses.

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Stockholm: Studentlitteratur.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis – An expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage.
Oliver, P. (2003). The student’s guide to research ethics. Berkshire: Open University Press.
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer för humanistiskt/samhällsvetenskaplig forskning. Hämtat från www.vr.se.

Dessutom tillkommer litteratur inom undersökningens område i samråd med handledare.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001ExamensarbeteU G VG *15.00ObligatoriskH12

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-09-06

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2020-11-04