Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Avancerad kurs i dans och lärande 1 15 högskolepoäng

Advanced course in Dance and Learning
Avancerad nivå, U7008G
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Dans
Ämnesgrupp (SCB)
Dans

Behörighet

Grundkurs i dans och lärande 1 och 2 (U0003G, U0004G), fortsättningskurs i dans och lärande 1 och 2 (U0010G, U0024G) eller vidareutvecklad och fördjupad kunskap i och om dans i skola-didaktik och metodik ur ett konstnärligt pedagogiskt perspektiv. Stor förmåga till reflektion och expressivt gestaltande inom flera dansgenrer.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoäng



Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs ha förkovrat sig i och på ett nyanserat vis utvecklat sin dansteknik och expressivitet samt sin konstnärliga och pedagogiska medvetenhet och skicklighet inom området dans och lärande. Studenten skall även ha fördjupat sina kunskaper i och om den valda dansgenrens specifika särart och utvecklat sin kunskap i och om forskningsmetodikens grunder.  

Kursen består av 2 olika moment.  
Lärandemål för ”Moment 1: Dansgestaltning, och Didaktik 10 hp”   
Efter avslutat moment ska studenten kunna: 
a) praktiskt gestalta sin utvecklade dansteknik, musikalitet, spatiala förmåga, expressivitet och dynamik.
b) praktiskt tillämpa och analysera improvisation och komposition på en utvecklad nivå i dans
c) praktiskt gestalta dans i vald genre med utgångspunkt i interpretation.
d) identifiera, kommunicera och kritiskt reflektera över dansens roll i samhällsutvecklingen samt aspekter på obligatorisk dansundervisning i grundskolan.
e) planera, skapa, undervisa och utvärdera danslektioner för elever i skolväsendet med utgångspunkt i Lgr11 och konstnärligt pedagogiskt utvecklingsarbete. 
f) planera, skapa, genomföra och utvärdera en dansföreställning/dansmanifestation med egna idéer till kompositioner för grundskoleelever i och om dans ur flera perspektiv/genrer.


Lärandemål för ”Moment 2: Forskningsmetodik, 5 hp”   
Efter avslutat moment ska studenten kunna: 
g) praktiskt gestalta och reflektera över koreografiskt material på en avancerad nivå. 
h) redogöra för och kritisk reflektera över forskningsprocesser och -metoder i dans. 
i) planera ett gestaltande examensprojekt i dans.  


Kursinnehåll
Moment 1: Dans och Didaktik
•    Dansgestaltning 5 
•    Didaktik 6 & VFL


Moment 2: Forskningsmetodik     
•    Koreografisk process 
•    PM 
•    Forskningsmetodik 


Genomförande
Undervisningen består av kontinuerlig dansundervisning, föreläsningar, självständiga studier, grupparbeten, diskussioner, reflektioner och litteraturstudier.

Examination
Moment 1: Dansgestaltning:
•    Prov 1) Individuell praktisk gestaltning i dans - Dansgestaltning 5 (mål a, b och c) 
•    Prov 2) Individuell tillämpning av dansundervisning och skriftlig examination - Dansdidaktik (mål d, e och f) 

Moment 2: Forskningsdidaktik: 
•    Prov 3) Individuell skriftlig examination - Koreografiskt process (mål g) 
•    Prov 4) Praktisk gestaltning i dans - Koreografisk process (mål g) 
•    Prov 5) Individuell skriftlig examination – PM (mål h och i)

För betyget VG på hela kursen krävs VG i prov 1 eller 2. 

Restriktion: Efter ordinarie examinationstillfälle har studenten rätt till omexamination vid högst 4 tillfällen.



Examinator
Cecilia Björklund-Dahlgren

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Moment 1 och Moment 2

Björklund Dahlgren, C. 2012. ”Dans i skolan för alla! Kroppsmedvetenhet, fantasi, glädje, självkänsla, delaktighet och lärande”, Helander, K. (red.). ”Huvud, axlar, knä och tå”: om barn, kultur och kropp. Stockholm: Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet.

Dahlgren, E. (2006). Barn, dans, skola, Skellefteå Lokalhistoriskt institut vid Skellefteå museum.

Lindqvist, A. (2007). Dansens plats i skolan Tradition, utveckling och lärande i Skellefteå kommun. Licentiatavhandling, Umeå universitet.

Lindkvist, G. (2002). Leken i skolan, Studentlitteratur
Roman, G. Dans – modern mästarlära. (2010) Stockholm: Dans och Cirkushögskolan.

Skolverket. (2011), Gymnasieskolan 2011 (Gy 11). Stockholm: Statens skolverk

Skolverket. (2011), Grundskolan 2011 (Lgr 11). Stockholm: Statens skolverk

Skolverket. (2018), Förskolan 2018 (LpFö 18). Stockholm: Statens skolverk

Regeringens proposition 2009/10:3, Den nationella kulturpolitiken
FN:s Konvention om barns rättigheter. Kompendium

Moment 3 Forskningsmetodik

I samråd med lärare hittar studenterna relevant litteratur

Rönnerman, K. (red.). (2012). Aktionsforskning i praktiken – förskola och skola på vetenskaplig grund. Lund: Studentlitteratur. sidor 13-70
Stensmo, C. (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion. Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB. sidor 5-74

Koreografier. Kairos nr 13 (2008)

Referenslitteratur:
Ericson, G. (1996 ) Assessment of schoolchildren’s performance in dance. Doktorsavhandling Uppsala universitet. (Den första avhandlingen inom området dans i skolan i Sverige där arbetet med obligatorisk dansundervisning i grundskolan beskrivs )

Program för Dans i skolan -biennalen

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
00151 Individuell praktisk examination - dansgestaltningU G VG *5.00ObligatoriskH20
00162 Individuell praktisk och skriftlig examination - dansdidaktikU G VG *5.00ObligatoriskH20
00173 Individuell skriftlig examination - koreografisk processU G#1.00ObligatoriskH20
00184 Individuell praktisk examination - koreografisk processU G#2.00ObligatoriskH20
00195 Individuell skriftlig examination - PMU G#2.00ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-01-15