Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Ämnesdidaktik 7,5 Högskolepoäng

Subject matter didactics
Avancerad nivå, U7008P
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

U7006P Ledarskap och entreprenörskap i utbildningssammanhang, 7,5 hp eller motsvarandeMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska studenten ha utvecklat förmågan att

- beskriva och exemplifiera vad som är ämnesdidaktikens kännetecken och karaktär

-översiktligt beskriva ämnesdidaktikens vetenskapliga utveckling över tid inom några skilda ämnesdiscipliner

-kritiskt granska och analysera ämnesdidaktiska forskningsresultat inom ett fritt valt ämnesområde


Kursinnehåll

Olika ämnesdidaktiska områden i form av föreläsningar och litteraturstudier


Genomförande

Föreläsningar. Litteraturstudier och seminarier


Examination

Kursen examineras med en skriftlig rapport i två delar. Del I, allmän del , examinerar de två första målen ovan med utgångspunkt i föreläsningar och kurslitteratur.  Del 2 examinerar kursens tredje mål och innebär att studenten ska göra en kritisk granskning av minst tre vetenskapliga artiklar inom ett fritt valt ämnesdidaktiskt område.


Examinator
Anna Vikström

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kroksmark, T. (2011). Ämnesdidaktik: En integrerad del i allmändidaktik. Ingår i L-E. Hansén och P. Kansanen (red.) ”Allmändidaktik: Vetenskap för lärare. Studentlitteratur

Kurslitteraturen utgörs i övrigt av kompendier och artiklar som tillhandahålls vid kursstart och fortlöpande.

Kurslitteraturen kan komma att revideras fram till 10 veckor innan kursstart

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuell skriftlig rapport del 13.5U G VG
0002Individuell skriftlig rapport del 24.0U G VG

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15