Hoppa till innehållet


KURSPLAN

VFU 3, grundlärare F-3 15 högskolepoäng

Teacher training course 3, Teachers at Lower Primary School
Avancerad nivå, U7009P
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

U0024P VFU 2, grundlärare F-3, 7.5 hp


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

  Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:  

  • utifrån en didaktisk analys självständigt planera, dokumentera och genomföra en sammanhängande undervisningssekvens i ämnet matematik som syftar till att stimulera alla elevers lärande
  • dokumentera elevers matematiska kunnande i relation till framskrivna mål.
  • motivera och problematisera sin egen roll i att genom kollegial samverkan ta del av och medverka i skolans systematiska kvalitetsarbete för ökad måluppfyllelse i det valbara ämne som studenten valt - Naturorientering och teknik för grundlärare F-3 eller Samhällsorientering för grundlärare F-3
  • beskriva ett åtgärdsprogram eller extra anpassningar som skolan vidtagit för en elev i syfte att anpassa och göra lärmiljön mer tillgänglig för eleven samt analysera och problematisera kring både kartläggning och stödinsatser/extra anpassningar utifrån tre olika perspektiv: eleven, gruppen/klassen samt skolan.

 

Efter halva kursen förväntas studenten kunna: 

  • enskilt förbereda och tillsammans med VFU-handledare och VFU-kursledare delta i ett strukturerat trepartssamtal. Samtalet syftar till att bedöma studentens förmåga att formulera, definiera och värdera sin egen progression i relation till kursens mål. 

Kursinnehåll
Verksamhetsförlagd utbildning i förskoleklass – skolår 3. Studenten tillämpar kursinnehållet i de genomförda  utbildningsvetenskapliga kärnkurserna, i det valbara ämnet  naturorientering och teknik för grundlärare F-3 eller samhällsorientering för grundlärare F-3 samt i kurserna  Matematik för grundlärare F-3, del 1 och del 2. Studenten följer sin handledare och visar ett aktivt deltagande i dennes uppdrag och i förekommande arbetsuppgifter med särskilt fokus på kursens lärandemål. Kursinnehållet förtydligas i kursens studiehandledning i lärplattformen Fronter.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Inför kursen genomför kursansvarig universitetslärare introduktionsmöten med studenter och VFU-handledare där kursens mål, examinationer och bedömningskriterier behandlas. Studenten genomför den verksamhetsförlagda utbildningen i grundskola enligt anvisningar i kursens studiehandledning. Studenten för en loggbok av reflekterande karaktär under VFU-perioden som används som underlag för studentens och handledarens kontinuerliga handledningssamtal samt för genomförandet av vissa examinationsuppgifter. Under den senare delen av kursen genomför student, handledare och universitetslärare ett obligatoriskt strukturerat trepartssamtal enligt anvisning i programmets VFU-handbok. VFU-perioden avslutas genom ett obligatoriskt praxisseminarium som förläggs till campus.
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Individuell examination sker efter genomförd VFU enligt anvisning i kursens studiehandledning. Examinationsformer, bedömnings- samt betygskriterier förtydligas i kursens studiehandledning och examinator gör en helhetsbedömning av studentens insatser under VFU i relation till kursens mål. I examinationen ingår genomförd VFU enligt anvisning, handledarens avslutande bedömning av studentens insatser, de individuella skriftliga kursuppgifterna samt övriga kursuppgifter. VFU-perioden avslutas genom ett obligatoriskt praxisseminarium och erfarenhetsutbyte som förläggs till campus. Student som underkänts vid två kurstillfällen i samma kurs har ej rätt att fullfölja utbildningen.
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examinator
Monica Johansson

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Relevant litteratur från föregående kurser, aktuella styrdokument samt relevanta vetenskapliga artiklar.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0007Genomförd VFU enligt anvisning inkl praxisseminariumU G#6.50ObligatoriskH16
0008Trepartssamtal med uppföljningU G VG *1.50ObligatoriskH16
0009Individuella examinationsuppgifterU G VG *7.00ObligatoriskH16

Kursplanen fastställd
av Greta Rova Lindberg 2014-02-14

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10