Hoppa till innehållet


KURSPLAN

VFU 3, grundlärare 4-6 15 högskolepoäng

Teacher training course 3, Teachers at Upper Primary School
Avancerad nivå, U7010P
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

U0016P VFU 2, grundlärare 4-6, 7.5 hp


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
  • utifrån en didaktisk analys självständigt planera, dokumentera och genomföra en sammanhängande undervisningssekvens i ämnet matematik som syftar till att stimulera alla elevers lärande
  • fatta beslut om och kunna motivera genomförandet av dokumentation och analys av elevers visade kunskaper i ämnet matematik i relation till framskrivna mål
  • i kollegial samverkan ta del av och medverka i skolans systematiska kvalitetsarbete för ökad måluppfyllelse i det valbara ämne som studenten valt  - Naturorientering och teknik för grundlärare 4-6 eller Samhällsorientering för grundlärare 4-6 eller Estetiska ämnen
  • beskriva på vilka grunder en elev tillskrivits en identitet som en ”elev i behov av särskilt stöd” samt analysera, och problematisera den kartläggning och de åtgärder som vidtagits på individ-, grupp-, organisation- och samhällsnivå.
Efter halva kursen förväntas studenten kunna:
  • enskilt förbereda och tillsammans med VFU-handledare och VFU-kursledare delta i ett strukturerat trepartssamtal. Samtalet syftar till att bedöma studentens förmåga att formulera, definiera och värdera sin egen progression i relation till kursens mål.

Kursinnehåll
Verksamhetsförlagd utbildning i åk 4-6 i grundskola. Studenten tillämpar kursinnehållet i de genomförda  utbildningsvetenskapliga kärnkurserna, i det valbara ämnet  naturorientering och teknik för grundlärare 4-6 eller samhällsorientering för grundlärare 4-6 eller estetiska ämnen samt innehållet i kurserna  Matematik för grundlärare 4-6, del 1 och del 2. Studenten följer sin handledare och visar ett aktivt deltagande i dennes uppdrag och i förekommande Studenten följer sin handledare och visar ett aktivt deltagande i dennes uppdrag och i förekommande arbetsuppgifter med särskilt fokus på kursens lärandemål. Kursinnehållet förtydligas i kursens studiehandledning i lärplattformen Fronter.

Genomförande
Inför kursen genomför kursansvarig universitetslärare introduktionsmöten med studenter och VFU-handledare där kursens mål, examinationer och bedömningskriterier behandlas. Studenten genomför den verksamhetsförlagda utbildningen i grundskola enligt anvisningar i kursens studiehandledning. Studenten för en loggbok av reflekterande karaktär under VFU-perioden som används som underlag för studentens och handledarens kontinuerliga handledningssamtal samt för genomförandet av vissa examinationsuppgifter. Under den senare delen av kursen genomför student, handledare och universitetslärare ett obligatoriskt strukturerat trepartssamtal enligt anvisning i programmets VFU-handbok. VFU-perioden avslutas genom ett obligatoriskt praxisseminarium som förläggs till campus.

Examination
Individuell examination sker efter genomförd VFU enligt anvisning i kursens studiehandledning. Examinationsformer, bedömnings- samt betygskriterier förtydligas i kursens studiehandledning och examinator gör en helhetsbedömning av studentens insatser under VFU i relation till kursens mål. I examinationen ingår genomförd VFU enligt anvisning, handledarens avslutande bedömning av studentens insatser, de individuella skriftliga kursuppgifterna samt övriga kursuppgifter. VFU-perioden avslutas genom ett obligatoriskt praxisseminarium och erfarenhetsutbyte som förläggs till campus. Student som underkänts vid två kurstillfällen i samma kurs har ej rätt att fullfölja utbildningen.

Examinator
Monica Johansson

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Relevant litteratur från föregående kurser, aktuella styrdokument samt relevanta vetenskapliga artiklar.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0007Genomförd VFU enligt anvisning inkl. praxisseminariumU G#6.50ObligatoriskH16
0008Trepartssamtal med uppföljningU G VG *1.50ObligatoriskH16
0009Individuella examinationsuppgifterU G VG *7.00ObligatoriskH16

Kursplanen fastställd
av Greta Rova Lindberg 2014-02-14

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2020-08-20