Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete i engelska, grundlärare F-3 30 högskolepoäng

Degree essay in English, Teachers at Lower Primary School
Avancerad nivå, U7013P
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1E
Betygskala
U G VG *
Ämne
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Minst 180 hp avklarade kurser inklusive kursen F0014P Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoäng



Mål/Förväntat studieresultat
Kursen består av fyra delmoment

Lärandemål för moment 1: Vetenskaplig uppsats del 1, 9 hp
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
•    Utifrån teoretiska perspektiv formulera och motivera en forskningsfråga/ett problemområde med ämnesdidaktisk relevans för läraruppdraget
•    kritiskt läsa, sammanfatta och analysera vetenskapliga studier samt tolka resultat med hänsyn till valt problemområde
 
Lärandemål för moment 2: Vetenskaplig uppsats del 2, 9 hp
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
•    beskriva och reflektera över utvalda teorier och metoder som används inom forskning inom det valda problemområdet,
•    tillämpa metodologiska, analytiska,  teoretiska och etiska överväganden i relation till eget valt problemområde,

Lärandemål för moment  3: Vetenskaplig uppsats deI 3, 9 hp
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
•    planera, självständigt genomföra och med vetenskaplig och språklig akribi skriftligt, rapportera och sakligt diskutera sitt vetenskapliga arbete

Lärandemål för moment 4: Vetenskaplig uppsats del 4, 3 hp
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
•    självständigt och kritiskt granska och opponera på ett vetenskapligt arbete samt försvara eget självständigt arbete

Kursinnehåll
Sammanfattning av tidigare vetenskapliga studier från valt problemområde
Formulering av forskningsfråga/frågor för valt problemområde
Presentation av teorianknytning/val av referensram, undersökningsansats, datainsamling och analysmetod
Presentation av resultat, diskussion och slutsatser av det vetenskapliga arbetet

Genomförande
Vid kursstarten formuleras forskningsfrågor i ett PM och därefter följer kontinuerliga föreläsningar, gruppövningar, seminarier och handledningstillfällen som stödjer studenten under processens gång. Handledning sker såväl enskilt som i grupp.

Examination
Moment 1
Provnr 0001: Forskningsfråga/or/och sammanfattning av tidigare vetenskapliga studier från valt problemområden

Moment 2
Provnr 0002: Teoretiskt ramverk och metodisk ansats i relation till problemområdet.

Moment 3
Provnr 0003: Resultat och diskussion av det vetenskapliga arbetet

Moment 4
Provnr 0004: Försvar av eget självständigt arbete samt opposition av annat arbete vid offentligt seminarium. Därutöver närvaro vid ytterligare tre offentliga seminarier.

Examinator
Individuell examinator utses.

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Avgörs i samarbete med handledare och examinator

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig examination, mom 1U G VG *9.00ObligatoriskV15
0002Skriftlig examination, mom 2U G VG *9.00ObligatoriskV15
0003Skriftlig examination, mom 3U G VG *9.00ObligatoriskV15Ja
0004Skriftlig examination, mom 4U G VG *3.00ObligatoriskV15

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2020-11-04