KURSPLAN

Examensarbete i engelska, grundlärare F-3 30 Högskolepoäng

Degree essay in English, Teachers at Lower Primary School
Avancerad nivå, U7013P
Version
Kursplan gäller: Vår 2015 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1E
Betygskala
U G VG
Ämne
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen

Behörighet

Minst 180 hp avklarade kurser inklusive kursen F0014P Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik eller motsvarande


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat
Kursen består av fyra delmoment

Lärandemål för moment 1: Vetenskaplig uppsats del 1, 9 hp
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
•    Utifrån teoretiska perspektiv formulera och motivera en forskningsfråga/ett problemområde med ämnesdidaktisk relevans för läraruppdraget
•    kritiskt läsa, sammanfatta och analysera vetenskapliga studier samt tolka resultat med hänsyn till valt problemområde
 
Lärandemål för moment 2: Vetenskaplig uppsats del 2, 9 hp
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
•    beskriva och reflektera över utvalda teorier och metoder som används inom forskning inom det valda problemområdet,
•    tillämpa metodologiska, analytiska,  teoretiska och etiska överväganden i relation till eget valt problemområde,

Lärandemål för moment  3: Vetenskaplig uppsats deI 3, 9 hp
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
•    planera, självständigt genomföra och med vetenskaplig och språklig akribi skriftligt, rapportera och sakligt diskutera sitt vetenskapliga arbete

Lärandemål för moment 4: Vetenskaplig uppsats del 4, 3 hp
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
•    självständigt och kritiskt granska och opponera på ett vetenskapligt arbete samt försvara eget självständigt arbete

Kursinnehåll
Sammanfattning av tidigare vetenskapliga studier från valt problemområde
Formulering av forskningsfråga/frågor för valt problemområde
Presentation av teorianknytning/val av referensram, undersökningsansats, datainsamling och analysmetod
Presentation av resultat, diskussion och slutsatser av det vetenskapliga arbetet

Genomförande
Vid kursstarten formuleras forskningsfrågor i ett PM och därefter följer kontinuerliga föreläsningar, gruppövningar, seminarier och handledningstillfällen som stödjer studenten under processens gång. Handledning sker såväl enskilt som i grupp.

Examination
Moment 1
Provnr 0001: Forskningsfråga/or/och sammanfattning av tidigare vetenskapliga studier från valt problemområden

Moment 2
Provnr 0002: Teoretiskt ramverk och metodisk ansats i relation till problemområdet.

Moment 3
Provnr 0003: Resultat och diskussion av det vetenskapliga arbetet

Moment 4
Provnr 0004: Försvar av eget självständigt arbete samt opposition av annat arbete vid offentligt seminarium. Därutöver närvaro vid ytterligare tre offentliga seminarier.

Examinator
_

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Avgörs i samarbete med handledare och examinator

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig examination, mom 19.0U G VG
0002Skriftlig examination, mom 29.0U G VG
0003Skriftlig examination, mom 39.0U G VG
0004Skriftlig examination, mom 43.0U G VG

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »