Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Estetisk kommunikation, Musik 7,5 högskolepoäng

Aesthetic communication, Music
Avancerad nivå, U7014G
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Kurser i musik med progression om minst 90 hp


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
-    Studenten skall kunna redogöra för grundläggande kunskaper i hur man arbetar med olika estetiska uttrycksformer
-    Studenten skall kunna planera, genomföra, utvärdera samt reflektera över ett estetiskt projekt, både ur estetisk och pedagogisk synvinkel
-    Studenten skall kunna använda estetisk gestaltning i olika kommunikationsformer som utgångspunkt för reflektion och lärande
-    Studenten skall kunna omsätta sina förvärvade kunskaper om tekniska hjälpmedel i olika former av estetisk kommunikation samt projektpresentation

Kursinnehåll
Kursen består av arbete med olika estetiska verktyg, projektmetodik samt projektkunskap i teori och praktik

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning sker i grupp genom seminarier, lektioner, egna planeringsuppgifter samt fältprojekt

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom:
-    Inlämnad och godkänd projektplan
-    Redovisning av slutprojekt
-    Redovisning och inlämning av ljud/bild presentation av projektet
-    Aktivt deltagande i heldags slutseminarium efter genomfört projekt

Examinator
Maria Juuso

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lärarnas kompendier

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001ProjektarbeteU G VG *4.00ObligatoriskH14
0002Redovisning slutprojektU G VG *1.50ObligatoriskH14
0003InlämningsuppgiftU G#1.00ObligatoriskH14
0004SlutseminariumU G#1.00ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-06-16