Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musik och samhälle 1 7,5 högskolepoäng

Music and Society 1
Avancerad nivå, U7016G
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Kurser inom vetenskapsområdet musik motsv 90 hp med progression


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Den studerande ska efter genomgången kurs:: 

  • kunna redogöra för grundläggande kunskap om olika musikgenrers betydelse och funktion i samhället
  • kunna redogöra för musikens utveckling ur ett historiskt perspektiv
  • uppvisa kunskap om interaktiviteten mellan musik och andra konstarter
  • uppvisa förmåga att belysa, analysera och diskutera jämnställdhet ur ett genusperspektiv


Kursinnehåll
Kursen består av: 

  • seminarier
  • reflektiv musiklyssning


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Seminarier (klassisk): Kanon och historiebeskrivning. Övergripande genomgång över musikhistoriska epoker. Kopplingen mellan musik och samhälle. Relationen mellan musik och övriga konstarter. Kompositörens och interpretens roll genom historien. Reflektiv musiklyssning, musikhistoriska nedslag.

Examinationsuppgift (klassisk): Varje student får ansvar för ett musikhistoriskt ämne eller område  att redogöra för samt även hitta en metodik för att undervisa detta.

Seminarier (rock/jazz): Övergripande genomgång över musikaliska stildrag och musikens historik. Musikens relation till sin samtid. Reflektiv musiklyssning och stildiskussion. 

Examinationsuppgift (rock/jazz): Varje student får ansvar för en genre där de skall kunna redogöra för vad som är musikaliskt typiskt för genren samt även kunna hitta en metodik för att undervisa detta. 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
För godkänt på kursen krävs närvaro, godkända inlämningsuppgifter samt godkänd examinationsuppgift.

Examinator
Robert Svensson

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Rock/jazz: Covach, John: What’s That Sound? 4e eller 5e upplagan
Klassiskt: Läsunderlag (artiklar) delas ut vid respektive seminarietillfälle samt finns tillgängliga i Canvas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Musik och samhälle, klassiskU G VG *3.70ObligatoriskH14
0002Musik och samhälle, jazz/rockU G VG *3.80ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-06-16