Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete i samhällsorientering, grundlärare 4-6 30 högskolepoäng

Degree essay in the Social Sciences, Teachers at Lower Primary School
Avancerad nivå, U7018P
Version
Kursplan gäller: Vår 2023 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1E
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Minst 180 hp avklarade kurser inom programmet inklusive kursen F0014P Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik samt H0036N Sverige och Norden i världen, samhälle, natur och kultur eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen består av fyra delmoment

Lärandemål för moment 1: Vetenskaplig uppsats del 1, 9 hp
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
•    Utifrån teoretiska perspektiv formulera och motivera en forskningsfråga/ett problemområde med ämnesdidaktisk relevans för läraruppdraget
•    kritiskt läsa, sammanfatta och analysera vetenskapliga studier samt tolka resultat med hänsyn till valt problemområde
 
Lärandemål för moment 2: Vetenskaplig uppsats del 2, 9 hp
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
•    beskriva och reflektera över utvalda teorier och metoder som används inom forskning inom det valda problemområdet,
•    tillämpa metodologiska, analytiska,  teoretiska och etiska överväganden i relation till eget valt problemområde,

Lärandemål för moment  3: Vetenskaplig uppsats deI 3, 9 hp
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
•    planera, självständigt genomföra och med vetenskaplig och språklig akribi skriftligt, rapportera och sakligt diskutera sitt vetenskapliga arbete

Lärandemål för moment 4: Vetenskaplig uppsats del 4, 3 hp
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
•    självständigt och kritiskt granska och opponera på ett vetenskapligt arbete samt försvara eget självständigt arbete

Kursinnehåll
Sammanfattning av tidigare vetenskapliga studier från valt problemområde
Formulering av forskningsfråga/frågor för valt problemområde
Presentation av teorianknytning/val av referensram, undersökningsansats, datainsamling och analysmetod
Presentation av resultat, diskussion och slutsatser av det vetenskapliga arbetet

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Vid kursstarten formuleras forskningsfrågor i ett PM och därefter följer kontinuerliga föreläsningar, gruppövningar, seminarier och handledningstillfällen som stödjer student under processens gång. Handledning sker såväl enskilt som i grupp.Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Moment 1
Provnr 0001: Forskningsfråga/or/och sammanfattning av tidigare vetenskapliga studier från valt problemområden

Moment 2
Provnr 0002: Teoretiskt ramverk och metodisk ansats i relation till problemområdet.

Moment 3
Provnr 0003: Resultat och diskussion av det vetenskapliga arbetet

Moment 4
Provnr 0004: Försvar av eget självständigt arbete samt opposition av annat arbete vid offentligt seminarium. Därutöver närvaro vid ytterligare tre offentliga seminarier.Examinator
Individuell examinator utses.

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3
Avgörs i samarbete med handledare och examinator

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig examination, mom 1U G VG *9.00ObligatoriskV15
0002Skriftlig examination, mom 2U G VG *9.00ObligatoriskV15
0003Skriftlig examination, mom 3U G VG *9.00ObligatoriskV15Ja
0004Muntlig examination, mom 4U G VG *3.00ObligatoriskV15

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-11