Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete i svenska, ämneslärarexamen, inriktning mot gymnasieskolan 30 Högskolepoäng

Degree Project in Swedish, Teachers at Upper Secondary School
Avancerad nivå, U7024P
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-16

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-06-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygskala
U G VG
Ämne
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

För ämneslärare 300-330 hp: Minst 230 avklarade högskolepoäng inom programmet, inklusive kursen F0014P Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursen består av fyra delmoment.

Lärandemål för moment 1: Vetenskaplig uppsats del 1, 9 hp           
Efter avslutat moment ska studenten kunna:

  • Utifrån teoretiska perspektiv formulera och motivera en forskningsfråga/ett problemområde med ämnesdidaktisk relevans för läraruppdraget
  • kritiskt läsa, sammanfatta och analysera vetenskapliga studier samt tolka resultat med hänsyn till valt problemområde
 
Lärandemål för moment 2: Vetenskaplig uppsats del 2, 9 hp
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
  • beskriva och reflektera över utvalda teorier och metoder som används inom forskning inom det valda problemområdet,
  • tillämpa metodologiska, analytiska,  teoretiska och etiska överväganden i relation till eget valt problemområde,

Lärandemål för moment  3: Vetenskaplig uppsats deI 3, 9 hp
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
  • planera, självständigt genomföra och med vetenskaplig och språklig akribi skriftligt, rapportera och sakligt diskutera sitt vetenskapliga arbete

Lärandemål för moment 4: Vetenskaplig uppsats del 4, 3 hp
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
  • självständigt och kritiskt granska och opponera på ett vetenskapligt arbete samt försvara eget självständigt arbete

Kursinnehåll
  • Sammanfattning av tidigare vetenskapliga studier från valt problemområde
  • Formulering av forskningsfråga/frågor för valt problemområde
  • Presentation av teorianknytning/val av referensram, undersökningsansats, datainsamling och analysmetod
  • Presentation av resultat, diskussion och slutsatser av det vetenskapliga arbetet

Genomförande
Vid kursstarten formuleras forskningsfrågor i ett PM och därefter följer kontinuerligta föreläsningar, gruppövningsar, seminarier och handledningstillfällen som stödjer student under processens gång. Handledning sker såväl enskilt som i grupp. Den empiriska delen av arbetet genomförs inom ramen för skolans kontext.

Examination
Moment 1
Provnr 0001: Forskningsfråga/or/och sammanfattning av tidigare vetenskapliga studier från valt problemområde.

Moment 2

Provnr 0002: Teoretiskt ramverk och metodisk ansats i relation till problemområdet.

Moment 3

Provnr 0005: Resultat och diskussion av det vetenskapliga arbetet.

Moment 4
Provnr 0004: Försvar av eget självständigt arbete samt opposition av annat arbete vid offentligt seminarium. Därutöver närvaro vid ytterligare tre offentliga seminarier.

Examinator
_

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Avgörs i samarbete med handledare och examinator.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig examination, mom 19.0U G VG
0002Skriftlig examination, mom 29.0U G VG
0004Muntlig examination, mom 43.0U G VG
0005Skriftlig examination, mom 39.0U G VG

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »