Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Dans och kunskapsbildning 15 högskolepoäng

Dance and Knowledge Building
Avancerad nivå, U7026G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Dans
Ämnesgrupp (SCB)
Dans

Behörighet

Dans och genreprofilering (U7004G)


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten ha uppnått fördjupade kunskaper i dansämnenas specifika karaktär och i självständigt reflekterande kunna tillämpa dessa i dansundervisning för skolväsendet. Studenten ska också ha tillägnat sig en omfattande erfarenhet av att självständigt och medvetet kunna gestalta och analysera dans samt självständigt planera och genomföra ett metodutvecklingsarbete i dans. Studenten ska även ha tillägnat sig kunskap i och om mediakommunikation gällande dans som uttrycksform.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna 

a) praktiskt gestalta sin fördjupade dansteknik, musikalitet, spatial förmåga, expressivitet och dynamik
b) självständigt och på en fördjupad nivå kritiskt reflektera över den egna utvecklingsprocessen för att utveckla färdigheter i dans.
c) tillämpa och utvärdera dansundervisning för elever i skolväsendet utifrån gällande styrdokument och ett konstnärligt pedagogiskt perspektiv på en avancerad nivå.
d) planera, förankra, genomföra, redogöra för och utvärdera ett konstnärligt pedagogiskt metodutvecklingsarbete - dansturné.
e) argumentera för betydelsen av elevers tillgång till dans som uttrycksform.
f) synliggöra dansen i media och kritiskt reflektera över dansen som uttrycksform
Kursinnehåll
• Dansgestaltning
• Didaktik
• Metodutvecklingsarbete 
• Kommunikation och media


Genomförande
Undervisningen består av kontinuerlig dansundervisning, föreläsningar, självständiga studier, fältstudier, didaktik, diskussioner och litteraturstudier.

Examination
Prov 1) Individuell praktisk gestaltning i dans (mål a)
Prov 2) Individuell skriftlig examination (mål b)
Prov 3) Individuell praktisk tillämpning av dansundervisning (mål c)
Prov 4) Individuell praktiskt & skriftlig examination (mål d)
Prov 5) Individuell muntlig presentation (mål e & f)

För betyget VG på hela kursen krävs VG på två av tre prov. 


Examinator
Cecilia Björklund-Dahlgren

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur fastställs senast 10 veckor innan kursstart

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
00111 Individuell praktisk examination - dansgestaltningU G VG *4.00ObligatoriskH20
00122 Individuell skriftlig examination - utvecklingsprocessenU G#1.00ObligatoriskH20
00133 Individuell praktisk examination - dansundervisningU G VG *3.00ObligatoriskH20
00144 Individuell praktisk och skriftlig examination - metodutvecklingsarbeteU G VG *6.00ObligatoriskH20
00155 Individuell muntlig examinationU G#1.00ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14