Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete i matematik, ämneslärarexamen, inriktning mot gymnasieskolan 30 högskolepoäng

Degree Essay in Mathematics, Teachers at Upper Secondary School
Avancerad nivå, U7026P
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Höst 2021 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygskala
U G VG *
Ämne
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

För ämneslärare 300-330 hp: Minst 230 avklarade högskolepoäng inom programmet, inklusive kursen F0014P Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen består av fyra delmoment. Lärandemål för moment 1: Vetenskaplig uppsats del 1, 9 hp
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
  • Utifrån teoretiska perspektiv formulera och motivera en forskningsfråga/ett problemområde med ämnesdidaktisk relevans för läraruppdraget
  • kritiskt läsa, sammanfatta och analysera vetenskapliga studier samt tolka resultat med hänsyn till valt problemområde
 
Lärandemål för moment 2: Vetenskaplig uppsats del 2, 9 hp
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
  • Beskriva och reflektera över utvalda teorier och metoder som används inom forskning inom det valda problemområdet,
  • tillämpa metodologiska, analytiska,  teoretiska och etiska överväganden i relation till eget valt problemområde,

Lärandemål för moment  3: Vetenskaplig uppsats deI 3, 9 hp

Efter avslutat moment ska studenten kunna:
  • planera, självständigt genomföra och med vetenskaplig och språklig akribi skriftligt, rapportera och sakligt diskutera sitt vetenskapliga arbete

Lärandemål för moment 4: Vetenskaplig uppsats del 4, 3 hp
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
  • självständigt och kritiskt granska och opponera på ett vetenskapligt arbete samt försvara eget självständigt arbete

Kursinnehåll
  • Sammanfattning av tidigare vetenskapliga studier från valt problemområde
  • Formulering av forskningsfråga/frågor för valt problemområde
  • Presentation av teorianknytning/val av referensram, undersökningsansats, datainsamling och analysmetod
  • Presentation av resultat, diskussion och slutsatser av det vetenskapliga arbetet

Genomförande
Vid kursstarten formuleras forskningsfrågor i ett PM och därefter följer kontinuerliga föreläsningar, gruppövningsar, seminarier och handledningstillfällen som stödjer student under processens gång. Handledning sker såväl enskilt som i grupp. Den empiriska delen av arbetet genomförs inom ramen för skolans kontext.

Examination
Moment 1
Provnr 0001: Forskningsfråga/or/och sammanfattning av tidigare vetenskapliga studier från valt problemområden

Moment 2
Provnr 0002: Teoretiskt ramverk och metodisk ansats i relation till problemområdet.

Moment 3
Provnr 0005: Resultat och diskussion av det vetenskapliga arbetet

Moment 4

Provnr 0004: Försvar av eget självständigt arbete samt opposition av annat arbete vid offentligt seminarium. Därutöver närvaro vid ytterligare tre offentliga seminarier.

Examinator
Individuell examinator utses.

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Avgörs i samarbete med handledare och examinator.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig examination, mom 1U G VG *9.00ObligatoriskH15
0002Skriftlig examination, mom 2U G VG *9.00ObligatoriskH15
0004Muntlig examination, mom 4U G VG *3.00ObligatoriskH15
0005Skriftlig examination, mom 3U G VG *9.00ObligatoriskV18Ja

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-16

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2020-11-04