Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete i dans, ämneslärarexamen, inriktning mot gymnasieskolan 30 högskolepoäng

Degree Essay in Dance, Teachers at Upper Secondary School
Avancerad nivå, U7027P
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygskala
U G VG *
Ämne
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

För ämneslärare 300-330 hp: Minst 230 avklarade högskolepoäng inom programmet, inklusive kursen F0014P Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen består av fyra delmoment

Lärandemål för moment 1: Vetenskaplig uppsats del 1, 9 hp

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • Utifrån teoretiska perspektiv formulera och motivera en forskningsfråga/ett problemområde med ämnesdidaktisk relevans för läraruppdraget
  • kritiskt läsa, sammanfatta och analysera vetenskapliga studier samt tolka resultat med hänsyn till valt problemområde
 
Lärandemål för moment 2: Vetenskaplig uppsats del 2, 9 hp
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
  • beskriva och reflektera över utvalda teorier och metoder som används inom forskning inom det valda problemområdet,
  • tillämpa metodologiska, analytiska,  teoretiska och etiska överväganden i relation till eget valt problemområde,

Lärandemål för moment  3: Vetenskaplig uppsats deI 3, 9 hp
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
  • planera, självständigt genomföra och med vetenskaplig och språklig akribi skriftligt, rapportera och sakligt diskutera sitt vetenskapliga arbete

Lärandemål för moment 4: Vetenskaplig uppsats del 4, 3 hp

Efter avslutat moment ska studenten kunna:
  • självständigt och kritiskt granska och opponera på ett vetenskapligt arbete samt försvara eget självständigt arbete

Kursinnehåll
  • Sammanfattning av tidigare vetenskapliga studier från valt problemområde
  • Formulering av forskningsfråga/frågor för valt problemområde
  • Presentation av teorianknytning/val av referensram, undersökningsansats, datainsamling och analysmetod
  • Presentation av resultat, diskussion och slutsatser av det vetenskapliga arbetet

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Vid kursstarten formuleras forskningsfrågor i ett PM och därefter följer kontinuerligta föreläsningar, gruppövningsar, seminarier och handledningstillfällen som stödjer student under processens gång. Handledning sker såväl enskilt som i grupp. Den empiriska delen av arbetet genomförs inom ramen för skolans kontext. Det skriftliga examensarbetet i musik/dans kan med fördel kompletteras med ett material som visar arbetets förankring i gestaltande lärprocesser.

Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.  


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Moment 1
Provnr 0001: Forskningsfråga/or/och sammanfattning av tidigare vetenskapliga studier från valt problemområden

Moment 2
Provnr 0002 & 0003: Teoretiskt ramverk och metodisk ansats i relation till problemområdet.

Moment 3
Provnr 0005 & 0007: Resultat och diskussion av det vetenskapliga arbetet
Det skriftliga arbetet kan eventuellt kompletteras med ett material som visar arbetets förankring i gestaltande lärprocesser.

Moment 4

Provnr 0006: Försvar av eget självständigt arbete samt opposition av annat arbete vid offentligt seminarium. Därutöver närvaro vid ytterligare tre offentliga seminarier.

För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster, seminarier samt registrering av arbetet enligt LTUs regler.

Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform. 


Examinator
Individuell examinator utses.

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Avgörs i samarbete med handledare och examinator.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig examination, mom 1U G VG *9.00ObligatoriskH15
0002Skriftlig examination, mom 2U G VG *7.00ObligatoriskH15
0003Skriftlig alternativt multimodal examination, mom 2U G VG *2.00ObligatoriskH15
0005Skriftlig alternativt multimodal examination, mom 3U G VG *2.00ObligatoriskH15
0006Muntlig examination, mom 4U G VG *3.00ObligatoriskH15
0007Skriftlig examination, mom 3U G VG *7.00ObligatoriskV18Ja

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-16

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17