Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Utbildningsvetenskap - forskning och utveckling i praktiken 2 15 högskolepoäng

Education - Research and Development in Educational Practice 2
Avancerad nivå, U7030P
Version
Kursplan gäller: Vår 2023 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
U G VG
Ämne
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

Behörighet

Lärarutbildning eller annan grundläggande högskoleutbildning om minst 180 hp med 90 hp i relevant utbildningsvetenskapligt ämne, varav 15 hp utgörs av examensarbete.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:

• med utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv beskriva och problematisera textbegreppet såväl som textens betydelse för  makt, representation, kunskapsbildning och identitet i både utbildnings- och forskningssammanhang.

• analysera, kritiskt diskutera och positionera sig i relation till specifika vetenskapsteoretiska och kunskapsteoretiska begrepp, antaganden och idétraditioner som har stor relevans för det utbildningsvetenskapliga området.

• identifiera, definiera och kritiskt diskutera olika perspektiv på - och uttryck för - värden och kvaliteter inom en specifik utbildningsverksamhet/utbildningspraktik.

• redogöra för, värdera och tillämpa olika teorier, strategier och konkreta metoder vad gäller att hantera och leda verksamhetsutvecklande insatser och förändringsprocesser i organisationer och grupper 

• genomföra och samordna/leda ett väl avgränsat, vetenskapligt grundat och verksamhetsutvecklande projekt inom utbildningsområdet.

• tillämpa och argumentera för olika kombinationer och val av teoriansatser och metoder för såväl datainsamling och analys i utbildningsvetenskaplig forskning.

• redogöra för och tillämpa forskningsetiska principer och förhållningssätt inom utbildningsvetenskaplig forskning och praktiknära forskningsprojekt.

• självständigt söka, på vetenskapligt kvalitativa grunder välja ut samt även redogöra för litteratur, som är relevant utifrån egna professionella utvecklingsbehov. 

Kursinnehåll
Kursen ger ett fördjupat stöd till pågående verksamhetsnära forsknings- och utvecklingsinsatser. Särskilt fokus sätt på att dels utveckla kompetenser när det gäller att leda utvecklings- och förändringsprocesser i olika utbildningsverksamheter, dels fördjupa förståelsen för processer och dynamiker i organisationer och inom grupper. I detta sammanhang behandlas teorier, strategier och konkreta metoder. En annan aspekt som uppmärksammas är den praktiknära forskarens olika roller och villkor, möjligheter och utmaningar. Deltagarnas metodkunskaper fördjupas när det gäller att identifiera, vidareutveckla och tillämpa väl avvägda och fruktbara metoder för datainsamling. Olika metoder för analys av olika slags datamaterial introduceras. Särskild uppmärksamhet ägnas åt frågor om hur aktörer som engagerar sig i praktiknära forskningsprojekt kan rigga för, säkerställa och argumentera för vetenskaplig kvalitet. Ett annat fokusområde i kursen gäller utbildningsvetenskapens teoretiska och filosofiska grunder där viss fördjupning i ett antal utvalda utbildningsvetenskapliga teorier och filosofier görs. Kursen behandlar även begreppen diskurs och text och låter deltagarna diskutera och tänka värld, aktörer, handlingar, identiteter, makt och valmöjligheter i termer av text. Med hjälp av uttryck som “multimodalitet", “kompetenser" och “litteraciteter” diskuteras vad det kan innebära för den lärande samtidsmänniskan att orientera sig, framställa sina kunskaper och inordnas i nya symboliska och textmässiga sammanhang och kulturer. Kursen erbjuder även en självvald individuell teoretisk fördjupning när det gäller specifika pedagogiska praktiker, perspektiv eller problem, som deltagaren har ett särskilt intresse av eller kring vilka ett särskilt kunskapsbehov upplevs finnas. 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursens genomförande bygger på lärarledda föreläsningar, eget verksamhetsutvecklande projektarbete med handledning, egna litteraturstudier och uppgiftsbearbetningar. Dessa bearbetningar redovisas som skriftliga inlämningsuppgifter (varav somliga innefattar kamratrespons), inspelade röst- och bildsatta presentationer eller i seminareiform. Undervisningen och seminarierna genomförs företrädesvis med hjälp av distansöverbryggande tekniker, vilket innebär att studenten behöver ha tillgång till dator, webbkamera, mikrofonförsedda hörlurar och internetanslutning med hög datakapacitet. 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursens examinationer inbegriper en större respektive två smärre skriftliga uppgifter. Vid sidan av dessa sker examinationer i form av ett par multimodala presentationer (inspelad röst kombinerad med text och bilder). Dessutom arrangeras ett par gemensamma och webbaserade seminarier. Det finns givna inlämningsdatumen för dessa examinationer men arbetet med examinationerna sker individuellt på valfri plats och tid. De båda examinerande seminarierna sker visserligen via universitetets webkonferenssystem men kräver dock studentens närvaro vid de givna tidpunkterna. Examinator
Eva Alerby

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3
Alerby, E. (2009). Knowledge as a ‘body run’. Learning of writing as embodied experience in
accordance with Merleau-Ponty’s theory of the lived body. Indo-Pacific Journal of Phenomenology, 9(1), 1–8. https://doi.org/10.1080/20797222.2009.11433984

Alerby, E. & Bergmark, U (2012). What can an image tell? Challenges and benefits of using visual art as a research method to voice lived experiences of students and teachers. Journal of Arts and Humanities. 1(1), p. 95-103. https://doi.org/10.18533/journal.v1i1.9

Ball S.J (2003) The teacher’s soul and the terrors of performativity. Journal of Education Policy. 18(2) s 215-228 DOI https://doi.org/10.1080/0268093022000043065

Benton, T. & Craib, I. (2011). Philosophy of social science: the philosophical foundations of social thought [E-bok, LTU tillfrågade att lösa licens]Houndmills, Basingstoke, Hampshire [England]: Palgrave Macmillan.

Bernstein, B. (1999). Vertical and Horizontal Discourse: An essay, British
Journal of Sociology of Education, 20:2, 157-173, DOI: 10.1080/01425699995380

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101.

Cervantes. S. (2016) Förskola på vetenskaplig grund. Förskolechefers och ledningsstöds beskrivningar av arbetet med vetenskaplig grund i förskolans praktik ur ett nyinstitutionalistiskt perspektiv. Barn- och utbildningsförvaltningens forskningsrapportserie 2016:1, Luleå kommun. https://www.lulea.se/download/18.450f8cef152d2b474e9659/1455274686225/2016-1-Forskola-pa-vetenskaplig-grund.pdf

Cope, B., & Kalantizis, M. (2000). Multiliteracies – literacy learning and the design of social futures [E-bok, finns att tillgå via LTU]. Routledge.

Edling, C. & Hedström, P. (2003). Kvantitativa metoder: grundläggande analysmetoder för samhälls- och beteendevetare. Lund: Studentlitteratur.

Ekberg, N., & Schwieler, E. (2020). Evolving Bildung, technology and streaming art. Popular Communication ; Page 1-16 ; ISSN 1540-5702 1540-5710. https://doi.org/10.1080/15405702.2020.1744608

Flick, U. (2018). SAGE Handbook of Qualitative Data Collection. [E-bok – valda delar, finns att tillgå via LTU, https://dx-doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.4135/9781526416070]

Hultman, K. & Lenz Taguchi, H. (2010): Challenging anthropocentric
analysis of visual data: a relational materialist methodological approach to educational research, International Journal of Qualitative Studies in Education, 23:5, 525-542

Jakobsen M & Petersen N B G (2021) Defending your public kin: Public sector identification and street-level bureaucrats’ perceptions of performance. International Management Journal. https://doi.org/10.1080/10967494.2021.1948468

Noffke, S. E., & Somekh, B. (2009)*. The SAGE handbook of educational action research. SAGE Publications Ltd [E-bok, finns att tillgå via LTU]. https://www-doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.4135/9780857021021

Rear, D. (n.d.). Laclau and Mouffe’s Discourse Theory and Fairclough’s Critical Discourse Analysis: An Introduction and Comparison.
https://www.academia.edu/2912341/Laclau_and_Mouffe_s_Discourse_Theory_and_Faircloughs_Critical_Discourse_Analysis_An_Introduction_and_Comparison

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Individuell skriftlig uppgift med kamratresponsU G VG4.00ObligatoriskV22
0002Process- och reflektionsseminariumU G#1.50ObligatoriskV22
0003Individuell skriftlig reflektionU G VG1.50ObligatoriskV22
0004Reflekterande handledningssamtalU G#1.00ObligatoriskV22
0005Multimodal framställningU G VG2.00ObligatoriskV22
0006Muntligt metodseminariumU G#2.00ObligatoriskV22
0007Multimodal presentationsuppgiftU G VG1.00ObligatoriskV22
0008Skriftligt minipaper (individuellt eller i par)U G VG2.00ObligatoriskV22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2021-02-10

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-11