Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Estetisk kommunikation och produktion 15 högskolepoäng

Aesthetical Comunication and production
Avancerad nivå, U7034G
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Dans
Ämnesgrupp (SCB)
Dans

Behörighet

U0024G Fortsättningskurs i dans och lärande 2 15 hp, med godkänt resultat.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten ha uppnått fördjupad nivå i sin dansteknik och expressivitet i dans, samt fördjupat sin kunskap om lärprocessen.

Studenten skall också tillägnat sig kunskap i och om estetiska uttryck, projektmetoder och estetiska projekt. 

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:

a) praktiskt gestalta sin fördjupade dansteknik med ett vidgat perspektiv på dansgenrer
b) dokumentera, analysera och värdera den egna utvecklings- och lärprocessen under kursen
c) använda och förmedla estetisk gestaltning med utgångspunkt i reflektion och lärande
d) redogöra för kunskaper i hur man arbetar med olika estetiska uttrycksformer.
e) undersöka och presentera olika estetiska uttryck med utgångspunkt i ett reflekterande över estetiska överväganden
f) redogöra för kunskap om hur man planerar, strukturerar och genomför estetiska projekt
g) omsätta sina förvärvade kunskaper om tekniska hjälpmedel för dokumentation
h) redogöra för olika projektmetoder och tillämpningar 


Kursinnehåll
• Dansgestaltning
• Metodutvecklingsarbete
• Estetiska verktyg  
• Sceniskt projekt
• Dokumentation
• Projektmetodik   

Genomförande
Kursen består av kontinuerlig dansundervisning, praktiskt arbete i att skapa och gestalta dans, sceniskt projekt, föreläsningar, diskussioner och reflektioner, utvärdering och dokumentation. 


Examination

• Prov 2) Individuell muntlig examination – Metodutvecklingsarbete (mål c)
• Prov 3) Individuell muntlig och skriftlig examination – Estetiska verktyg (mål d och e)
• Prov 4) Individuell praktisk tillämpning av dans – Sceniskt projekt (mål f)
• Prov 5) Individuell dokumentation – Dokumentation (mål g)
• Prov 6) Individuell muntligt och skriftlig examination – Projektmetodik (mål h) 
• Prov 7) Individuell praktisk och muntlig examination – Dansgestaltning (mål a och b)

Efter ordinarie examinationstillfälle har studenten rätt till omexamination vid högst 4 tillfällen.

För VG på kursen krävs VG på prov  2 , 4 och 7. 

Examinator
Cecilia Björklund-Dahlgren

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Berg, G., Sundh, F. & Wede, C. (red.) (2012). Lärare som ledare: i och utanför klassrummet. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Haglund, A., Styrke, A. & Wiklund, K. (red.) (2020). Antologi för en flerspråkig scenkonst. (Första upplagan). Stockholm: Johanssons pelargoner och dans.

Lindstrand, F. & Selander, S. (red.) (2009). Estetiska lärprocesser: upplevelser, praktiker och kunskapsformer. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Malmström Olsson, C. (1993). Dansföreställningar: dansestetiska problem i historisk belysning och speglade i två dansverk. (1. uppl.) Diss. Lund : Univ.. Lund.

Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket.

Styrke, B. (red.) (2015). Kunskapande i dans: om estetiskt lärande och kommunikation. (1. uppl.) Stockholm: Liber.

Valfri litteratur i samråd med kurslärare

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Individuell muntlig examinationU G VG3.00ObligatoriskV20
0003Individuell muntlig och skriftlig examinationU G#3.00ObligatoriskV20
0004Individuell muntlig och praktisk examinationU G VG2.50ObligatoriskV20
0005Individuell skriftlig och dokumenterad examinationU G#1.50ObligatoriskV20
0006Individuell muntlig och skriftlig examinationU G#1.50ObligatoriskV20
0007Individuell praktisk och muntlig examinationU G VG3.50ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-01-15