KURSPLAN

Samhällsbyggande 15 Högskolepoäng

Planning and Construction
Grundnivå, V0011B
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2008-01-22 att gälla från H08.

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2013-02-06

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat
Kursen behandlar delar av plan- och byggprocessens skeden; behov, utredning, projektering, produktion och förvaltning. Vidare kommer du att lära känna institutionen för Samhällsbyggnad och dess olika ämnesområden och kompetenser, samt hur dessa samspelar med plan- och byggprocessen. De nedbrutna målen för kursen formuleras:

Du skall kunna tillämpa:
- ordbehandling på dator
- presentationsmaterial på dator
- grundläggande hantering av kalkylblad på dator
- grundläggande hantering av CAD-verktyg
- geodetiska avvägningsinstrument

Du skall kunna:
- strukturera och skriva en teknisk rapport
- utforma presentationsmaterial
- muntlig presentationsteknik
- utforma enklare ritningar med hjälp av CAD
- informationssökning på Internet och i databas, källhänvisningar
- arbeta i grupp, både som gruppmedlem och som projektledare
- utföra vattenbehovsberäkningar

Du skall förstå:
- plan- och bygg och processens olika skeden
- vilka aktörer som är viktiga inom olika skeden i bygg- och planprocessen
- kopplingen mellan material, resurser och tid då ett byggprojekt kostnadssätts

Du skall känna till:
- geodetisk mätning med totalstation
- stadens olika tekniska system
- planprocessens grunder
- materialflöden i samhället
- beröringspunkter mellan samhällsbyggande och hållbar samhällsutveckling

Kursinnehåll
I kursen behandlas byggprocessens olika delar, behov, utredning, projektering, produktion och förvaltning. Denna process sätts i relation till aktuella byggprojekt till vilka också hållbar samhällsutveckling diskuteras. Vidare ingår övningar med geodetiska instrument, vattenbehovsberäkningar, litteratursökning, rapportskrivning, ritteknik och CAD, kalkylering, presentationsteknik, projektledning och gruppdynamik.

Genomförande
Kursen är uppdelad i olika delar som examineras kontinuerligt. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, individuella uppgifter och projektarbete, som varvas under kursens gång. Kursen binds samman med seminarier som berör byggprocessens olika delar och kopplas till ett projektarbete som löper under hela kursen. Detta projekt som utförs i grupp består av olika aktuella samhällbyggnadsprojekt i Sverige. Vid sidan av detta projekt kommer en fältövning i geodesi och en mindre projekteringsuppgift i VA-teknik som är knuten till kalkylblad att utföras i grupp. Individuella övningar som kommer att genomföras är rapportskrivning, introduktionsövningar i CAD, presentationsteknik samt en reflektionsuppgift som rör avfallsfrågor. Studenterna kommer även att få träning i projektledning och gruppdynamik. Studenterna organiseras i team som har till uppgift att genomföra ett antal olika arbetsmoment under kursens gång och teamets uppgift är att fördela resurser så att bästa möjliga resultat erhålls för de olika kursdelarna. Alla seminarier, studiebesök och redovisningar är obligatoriska.

Examination
Kursen examineras genom skriftlig projektrapport, muntlig presentation, fältövning och beräkningsuppgift samt skiftliga projektledningsdokument som görs i grupp. Vidare ingår fyra individuella examinationer: rapportskrivning och litteratursökning, Cadövningar, presentationsteknik och en reflektionsuppgift. För att bli godkänd på kursen krävs också aktivt deltagande vid seminarier, studiebesök och på redovisningar.

Examinator
GODECKE T BLECKEN

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Byggprocessen, Uno Nordstrand, Liber förlag
(Bra skrivet, Väl talat, Bo Renberg, Studentlitteratur)
(Stadens tekniska system, Birgitta Johansson, FORMAS)

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0008Informationssökning och rapportskrivning1.0U G#
0009Teknisk rapport2.2U G#
0010Studiebesök0.3U G#
0011Geodesi1.5U G#
0013Seminarier del A1.0U G#
0014CAD-ritning2.5U G#
0015Beräkningsuppgift2.0U G#
0016Presentationsteknik1.0U G#
0017Projektledning1.2U G#
0018Seminarier del B1.0U G#
0019Utredningsuppgift1.3U G#