KURSPLAN

Examensarbete MKV Kandidat 15 Högskolepoäng

Degree project MCS
Grundnivå, V0012F
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, HUL 2012-06-26

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-11-03

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G VG
Ämne
Medie- och kommunikationsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medie- o kommunikationsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Självständigt arbete 1 Medie- och kommunikationsvetenskap (V0010F) samt Medieteori och metod 3 (V0018F).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att studenten utvecklar och fördjupar sina teoretiska och metodologiska färdigheter inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga kunskapsområdet med särskild inriktning mot medieproduktion.

Efter genomgången utbildning ska studenten ha

• uppnått kompetens att verka inom mediesektorn med fokus på produktion

• uppnått kompetens att kunna arbeta med att utveckla idéer, driva projekt och skapa innehåll och form av medieproduktioner som egen entreprenör, som medarbetare på ett medieföretag och/eller inom medieyrken i offentlig sektor

• uppnått behörighet att antas till studier på avancerad nivå nationellt och internationellt i det medie- och kommunikationsvetenskapliga kunskapsområdet främst med inriktning mot medieproduktion.

 

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad utbildning ska studenten:

• kunna självständigt analysera och resonera kring det medie- och kommunikationsvetenskapliga kunskapsområdets vetenskapliga grund, framför allt inom det ämnesområde som examensarbetet behandlar

• kunna redogöra för relevanta och aktuella forsknings- och metodfrågor inom medie- och kommunikationsvetenskapens allmänna kunskapsfält

• kunna bedöma styrkor och svagheter i den egna kompetensen i att utveckla idéer, driva projekt och skapa innehåll och form av medieproduktioner

 

Färdighet och förmåga

Efter avslutad utbildning ska studenten:

• kunna söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information utifrån en vetenskaplig problemställning samt att kritiskt diskutera frågeställningar, metodval, analys och resultat

• kunna tillämpa och kritiskt granska teorier och praktiker inom medie- och kommunikationsvetenskapens kunskapsfält med särskild inriktning mot medieproduktion

• kunna färdigställa ett examensarbete på ett sådant sätt att undersökning, genomförande och färdigställande besvarar centrala vetenskapliga frågeställningar i examensarbetet som helhet inom givna tidsramar.

• kunna självständigt och självreflexivt analysera, diskutera och granska de resultat som framkommer i det egna och i andras examensarbeten.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna visa förmåga:

• att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin egen kompetens

• att analysera och resonera kring vetenskapliga processer ur relevanta teoretiska, estetiska och etiska perspektiv


Kursinnehåll
Kursen innehåller tre delmoment:

1) Förproduktion: inom vilken studenterna arbetar med sitt projektämne och sin projektplan. Under detta moment erbjuds föreläsningar kring för examensarbetet relevant problematik (exempelvis forskningsprocesser, metodologiska, etiska och formaliafrågor). Momentet avslutas med bedömning av projektplanen.

2) Produktion: Studenterna arbetar med stöd av en eller flera handledare för att färdigställa ett examensarbete. Momentet avslutas med inlämning av hela examensarbetet för bedömning.

3) Slutproduktion: Under detta delmoment bedöms det egna examensarbetet, försvaret av dem under slutseminariet, opposition av ett annat examensarbete, revidering av det framlagda arbetet utifrån handledarkollegiets och opponentens kritik och färdigställande av en arkivversion.


Genomförande
Kursen genomförs huvudsakligen självständigt med stöd av handledning i grupp och enskilt samt föreläsningar. Under kursen sker seminarier där olika metodproblem diskuteras utifrån arbetsprocessen. 

Examination
Studenternas studieprestationer bedöms utifrån följande delar:

I. Projektplan: Denna ska innehålla problemformulering, kontextualisering, metodbeskrivning, beskrivning av teoretiskt perspektiv, samt tidsplan för examensarbetet. Presenteras på oppositionsseminarium. Studenten ska dessutom ge kritik på annan students projektplan.

II. Examensarbetet ska innehålla en analys av ett för ämnet relevant vetenskapligt problem. Där ska också finnas diskussion av relevanta teorier, presentation av relevanta metoder.

III. Försvar av det egna examensarbetet: se http://www.ltu.se/studentwebben/d4375/d22953

IV. Opposition av ett examensarbete: http://www.ltu.se/studentwebben/d4375/d22953

 


Övrigt

Obligatorisk närvaro vid kursstart och på seminarier.

Kursen samläses med studenter på programmen Journalistik i nya medier, TV-produktion i nya medier och radioproduktion i nya medier.


Examinator
Anna Edin

Litteratur. Gäller från Vår 2014 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Davidson, B. & P. Runa (2011), Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. fjärde upplagan, Lund: Studentlitteratur.
Ekström, M. &/ L-Å Larsson (2010) Metoder i kommunikationsvetenskap. andra upplagan, Lund: Studentlitteratur
Esaiasson, P. (2012) Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. fjärde upplagan. Stockholm: Norstedts juridik.
Graff, G. & C. Birkenstein (2010) They say/I say. The moves that matter in academic writing. andra upplagan. New York: WW Norton & Company.
Lindstedt, I. (2013) Textens hantverk. Om retorik och skrivande. andra upplagan. Lund: Studentlitteratur.
Svenska skrivregler (2008), utgiven av Svenska Språknämnden. tredje upplagan, Stockholm: Liber.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Examensarbete15.0U G VG

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »