KURSPLAN

VA-system 7,5 högskolepoäng

Urban Water systems
Grundnivå, V0016B
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Samhällsbyggnad 2009-01-20

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
VA-teknik
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad
Ingår i huvudområde
Naturresursteknik, Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper i matematik och fysik.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Du ska kunna • utföra hydrauliska beräkningar för strömning i rör. • dimensionera ledningar, pumpar och vattenmagasin för VA-system • beräkna dagvattenflöden med ”rationella metoden” • beskriva ”Tid-area-metoden” för beräkningar av dagvattenflöden • beskriva VA-system och kunna förklara funktionen av dess komponenter • beskriva vilka kvalitetsskillnader som det finns mellan olika typer av vatten • beskriva olika berednings/behandlingsprocesser på vatten- och reningsverk och kunna förklara vad de uträttar • Du ska kunna ge exempel på för- och nackdelar för olika VA-lösningar och relatera dessa till hållbar utveckling* Du ska kunna referera till referenser i löpande text enligt gängse metoder för teknisk-vetenskaplig sektor.

Kursinnehåll
Kursen behandlar VA-systemet med fokus på utformning av ledningsnätet och dess komponenter. Hydrauliska beräkningar utförs på strömningar i rör. I kursen behandlas även för dricksvattenförsörjning: Vattentillgångar, vattenförbrukning, vattenkvalitet samt beredningsprocesser och beredningssystem. Vidare behandlas för avloppsrening: Avloppsvattenkvalitet och processer för behandling av spillvatten. Övergripande för VA-system behandlas hållbarhetsaspekter.

Genomförande

Genom föreläsningar och litteraturstudier inläses grundläggande systemkunskap under kursens gång. Beräkningskunskaper fås genom att delta på föreläsningar som inkluderar räkneövningar samt genom att på egen hand lösa räkneuppgifter och arbeta med en större beräkningsuppgift. Beräkningsuppgiften görs i grupp och redovisas skriftligt och muntligt och obligatorisk närvaro gäller för redovisningstillfället. För att få en större förståelse för VA-systemet, vatten- och reningsverkets berednings/behandlingsprocesser samt för variationer av systemets vattenkvalitet görs en fältövning där olika delar av VA-systemet besöks och vattenkvaliteten undersöks laborativt av studenterna i grupp. En fältövningsrapport skrivs och lämnas in gruppvis. En litteraturuppgift genomförs i grupp för bredare förståelse för VA-system och hållbarhetsaspekter knutna till dessa. I denna uppgift introduceras även referensmetoder i text som övas på i litteraturrapporten. Litteraturuppgiften redovisas med en skriftlig rapport, där förutom innehåll, även refereringen bedöms, samt med en muntlig obligatorisk redovisning. För att ytterligare belysa olika aspekter för hållbar utveckling av VA-system hålls ett seminarium. För godkänt på fältövningen och seminariet krävs ett aktivt deltagande. Dessa moment är obligatoriska. 


Examination

Grundläggande system kunskap och beräknings- och dimensioneringskunskaper examineras med två skriftliga deltentamina under kursens gång och bedöms enligt graderade betygsskalor. Fördjupande beräknings- och dimensioneringskunskaper examineras genom en beräkningsuppgift som redovisas skriftligen och muntligen och bedöms enligt en graderad betygsskala. Litteraturuppgiften bedöms enligt en graderad betygsskala. Fältövningsrapporten bedöms U/G. För erhållande av slutbetyg krävs även obligatorisk närvaro på genomförd fältövning samt obligatorisk närvaro vid seminarium och redovisningar av beräknings- och litteraturuppgifterna. Såvida man inte deltar vid något av de schemalagda fältövningstillfällena får fältövningen genomföras annat läsår, i mån om plats. 


Övrigt
Kursen kan ej ingå i samma examen som kursen V0013B, VA-teknik.

Övergångsbestämmelser
Kursen V0016B ersätter kurserna V0002B och ABV005.

Examinator
Annelie Hedström

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
"Vårt Vatten" (2013) upplaga 2 utgiven av Svenskt vatten AB.
Boken beställes på: http://vattenbokhandeln.manager.nu. Ange att du är student i beställningsformuläret så blir priset 300 kr + moms.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0005FältövningU G#0.50ObligatoriskH09
0006SeminariumU G#0.10ObligatoriskH09
0009BeräkningsuppgiftG U 3 4 51.80ObligatoriskH12
0010ProjektuppgiftG U 3 4 51.00ObligatoriskH12
0011Deltentamen 1G U 3 4 50.80ObligatoriskH13
0012Deltentamen 2G U 3 4 53.30ObligatoriskH13