Hoppa till innehållet


KURSPLAN

VA-system 7,5 högskolepoäng

Urban Water systems
Grundnivå, V0016B
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
VA-teknik
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad
Ingår i huvudområde
Naturresursteknik, Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Universitetskurser motsvarande 60 Hp som inkluderar minst 7,5 Hp matematik, t ex M0047M Differentialkalkyl, och 7.5 hp fysik t ex F0004T Fysik 1.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1. utföra hydrauliska beräkningar för strömning i rör, 
2. dimensionera ledningar, pumpar och vattenmagasin för VA-system,
3. beräkna dagvattenflöden med ”rationella metoden”,
4. beskriva ”Tid-area-metoden” för beräkningar av dagvattenflöden,
5. beskriva VA-system och kunna förklara funktionen av dess komponenter,
6. beskriva vilka kvalitetsskillnader som det finns mellan olika typer av vatten,
7. beskriva olika berednings/behandlingsprocesser på vatten- och reningsverk och kunna förklara vad de uträttar,
8. ge exempel på för- och nackdelar för olika VA-lösningar och relatera dessa till hållbar utveckling,
9. presentera insamlad data i lämpligt utformade diagram
10. referera till referenser i löpande text enligt gängse metoder för teknisk-vetenskaplig sektor. 

Kursinnehåll
Kursen behandlar VA-systemet med fokus på utformning av ledningsnätet och dess komponenter. Hydrauliska beräkningar utförs på strömningar i rör. I kursen behandlas även för dricksvattenförsörjning: Vattentillgångar, vattenförbrukning, vattenkvalitet samt beredningsprocesser och beredningssystem. Vidare behandlas för avloppsrening: Avloppsvattenkvalitet och processer för behandling av spillvatten. Övergripande behandlas hållbarhetsaspekter för VA-system samt andra tekniska lösningar som inte vanligtvis används i det kommunala VA-systemet.

Fokus läggs även på rapportskrivning, inklusive att följa god referenshantering samt datapresentation och utformning av figurer och diagram. 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Genom föreläsningar och litteraturstudier inläses grundläggande systemkunskap under kursens gång. Beräkningskunskaper fås genom att delta på föreläsningar som inkluderar räkneövningar samt genom att på egen hand lösa räkneuppgifter och arbeta med en större beräkningsuppgift. Beräkningsuppgiften görs i grupp och redovisas skriftligt och muntligt och obligatorisk närvaro gäller för redovisningstillfället. För att få en större förståelse för VA-systemet, vatten- och reningsverkets berednings/behandlingsprocesser samt för variationer av systemets vattenkvalitet görs en fältövning där olika delar av VA-systemet besöks och vattenkvaliteten undersöks laborativt av studenterna i grupp. En fältövningsrapport skrivs och lämnas in gruppvis. En litteraturuppgift genomförs i grupp för bredare förståelse för VA-system och hållbarhetsaspekter knutna till dessa. I denna uppgift introduceras även referensmetoder i text som övas på i litteraturrapporten. Litteraturuppgiften redovisas med en skriftlig rapport, där förutom innehåll, även refereringen bedöms, samt med en muntlig obligatorisk redovisning. För att ytterligare belysa olika aspekter för hållbar utveckling av VA-system hålls ett seminarium. För godkänt på fältövningen och seminariet krävs ett aktivt deltagande. Dessa moment är obligatoriska.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Grundläggande systemkunskap och beräknings- och dimensioneringskunskaper (mål 1, 2, 3, 4, 5, 7) examineras med två skriftliga deltentamina (#0011 och #0012) under kursens gång och bedöms enligt graderade betygsskalor. Fördjupande beräknings- och dimensioneringskunskaper (mål 2, 3, 4) examineras genom en beräkningsuppgift (#0009) som redovisas skriftligen och muntligen och bedöms enligt en graderad betygsskala. Litteraturuppgiften (#0010) examinerar målen som rör en bredare förståelse för VA-systemets funktion och uppbyggnad samt hur man refererar i text (mål 5, 8, 10) och bedöms med en rapport enligt en graderad betygsskala. Fältövningen (#0005) bedöms U/G och examinerar målen som rör vattnets kvalitetsskillnader, behandlingsprocesser och datapresentation (mål 6, 7, 9). Seminariet (#0006) examinerar målen som rör en bredare förståelse för VA-systemets funktion och för- och nackdelar med olika typer av lösningar (mål 5, 8). 
För erhållande av slutbetyg krävs att alla moment är slutförda samt även aktiv och obligatorisk närvaro på genomförd fältövning samt obligatorisk närvaro vid seminarium och redovisningar av beräknings- och litteraturuppgifterna. Såvida man inte deltar vid något av de schemalagda fältövningstillfällena får fältövningen genomföras annat läsår, i mån om plats.  

Examinator
Annelie Hedström

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
”Vårt Vatten”, slutversion 2020, utgiven av Svenskt vatten AB. Boken kan köpas från Vattenbokhandeln www.vattenbokhandeln.svensktvatten.se

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0005FältövningU G#0.50ObligatoriskH09
0006SeminariumU G#0.10ObligatoriskH09
0009BeräkningsuppgiftG U 3 4 51.80ObligatoriskH12
0010ProjektuppgiftG U 3 4 51.00ObligatoriskH12
0011Deltentamen 1G U 3 4 50.80ObligatoriskH13
0012Deltentamen 2G U 3 4 53.30ObligatoriskH13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Samhällsbyggnad 2009-01-20

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17