KURSPLAN

Medieteori och metod 4 7,5 Högskolepoäng

Media theory and method 4
Grundnivå, V0019F
Version
Kursplan gäller: Vår 2016 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Oskar Gedda 2011-02-07

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-11-06

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Medie- och kommunikationsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Medie- o kommunikationsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Medieteori och metod 3


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om medie- och kommunikationsvetenskapens vetenskapliga grund och orientering om aktuella forskningsfrågor, samt att ge en fördjupad förståelse för problematik rörande vetenskaplighet och gestaltande/konstnärlighet.

Efter genomgången kurs skall studenten:
•    visa fördjupad kritisk medvetenhet, reflektionsförmåga och kunskaper om ämnesspecifika frågeställningar kring innehåll, former av och villkor för medier och medieproduktion
•    visa fördjupade kunskaper om tillämpliga begrepp och teorier inom ämnesområdet
•    ha utvecklat en fördjupad metodologisk färdighet inom ett självständigt arbete på kandidatnivå
•    visa förmåga att självständigt söka, analysera och använda ämnesspecifika källor
•    inom givna resurs- och tidsramar kunna planera ett självständigt arbete inom ämnesområdet på kandidatnivå

Kursinnehåll
Första delen består av
•    seminarier där för ämnet relevanta vetenskapliga artiklar och examensarbeten granskas kritiskt och diskuteras. I anslutning till dessa genomför studenten också informationssökningar utifrån problemställningar som är relevanta för examensarbeten.
•    undervisning i form av föreläsningar om vetenskapsteori och forskningsmetoder.
•    konkreta övningar i utvalda metoder genom eget arbete och redovisningar av dessa.

Andra delen består av
•    seminarier där teoretiska och metodologiska frågeställningar avhandlas utifrån planerade ämnen för examensarbeten
•    undervisning i form av föreläsningar om konstnärlighet, gestaltande och vetenskaplighet.

Genomförande
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar,  seminarier och samt skriftligt och muntligt redovisade uppgifter, individuellt och i grupp.

Examination
Examination på kursen sker genom aktivt deltagande på obligatoriska seminarier och övningar,
Grupparbeten och skriftliga inlämningsuppgifter.

Övrigt
Obligatorisk närvaro vid kursstart
Kursen samläses av studenter på programmen Journalistik i nya medier, TV-produktion i nya medier och Radioproduktion i nya medier.

Examinator
Camilla Hermansson

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fairclough, Norman. 2003. Analyzing Discourse. Textual Analysis for Social Research. London: Routledge.
Winther-Jørgensen Marianne och Philips, Louise. 2000. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur.
Østbye, Helge., Knapskog, Karl., Helland., Knut och Larsen, Leif Ove. 2004. Metodbok för medievetenskap. Malmö: Liber.
Bergström, Björn & Boréus, Kristina. 2012. Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur.
Referenslitteratur:
Mouffe, Chantal och Laclau, Ernesto. 2009. Post-marxism without apologies. I Storey, John (red). Cultural Theory and Popular Culture. Harlow: Pearson Education Limited. Sid. 142-169.
Esaiasson, Peter, Giljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena. 2012. Metodpraktikan - Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts juridik.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Examination7.5U G#